projekty

Działania, które realizujemy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami:

Aktualnie realizowane

A. Innowacje społeczne

1. Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego.

Celem projektu jest inkubacja innowacyjnych pomysłów w obszarze włączenia społecznego tak, aby miały możliwie największy potencjał do upowszechnienia. Głównym zadaniem jest zrekrutowanie w otwartym ogólnopolskim naborze nowatorskich w skali kraju pomysłów na usługi, produkty, rozwiązania, a następnie wsparcie ich autorów w dopracowaniu i rozwinięciu tych  pomysłów oraz przetestowaniu 52 o największym potencjale dzięki przyznanym grantom.
W kolejnym kroku upowszechnienie 10 najbardziej udanych, w tym podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki.
W imieniu Gminy Miasta Gdynia projekt realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Fundację Stocznia z Warszawy.

Okres realizacji: marzec 2020 – wrzesień 2023
Wartość projektu: 5 199 682,40 zł
Dofinansowanie z UE (PO WER):   5 199 682,40 zł

Dodatkowe informacje: inkubatorpomyslow.org.pl oraz Innowacje na Ludzką Miarę 2

2. We make transition! – W kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw poprzez wzmocnione społeczeństwo obywatelskie i innowacje oparte na współpracy (Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation)

Projekt We make transition! ma na celu wypracowanie modelu i narzędzi do realizacji skutecznego procesu współtworzenia innowacji ekologiczno-społecznych dla zwiększania odporności miast i regionów. Projekt testuje narzędzia Zarządzania Transformacyjnego (Transition Management) – metody wypracowywania innowacji (popularnej w skandynawskich hubach). Ma ona ułatwić i przyspieszyć przejście na zrównoważony rozwój poprzez partycypacyjny proces zrozumienia, uczenia się, tworzenia wizji i eksperymentowania wokół określonych wyzwań związanych z transformacją społeczną.

Testując metody i narzędzia Zarządzania Transformacyjnego oraz międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspólnie ucząc się, konsorcjum partnerów projektu wypracowywać będzie wspólną, długoterminową wizję zrównoważonych i włączających innowacji ekospołecznych dla Regionu Morza Bałtyckiego (joint vision 2040 for BSR). Projekt umożliwi wspólną dyskusję na temat różnych wymiarów włączającego, zrównoważonego rozwoju z perspektywy różnych krajów, by stworzyć wspólną wizję. Zapewni ona więcej perspektyw lokalnym procesom współtworzenia. Będzie mogła być wykorzystana również po zakończeniu projektu: w różnych kontekstach i w różnych podregionach BSR. Wypracowany model będzie też propozycją funkcjonowania dla innych makroregionów UE.

Pilotaż metody Zarządzania Transformacyjnego realizowany będzie zarówno na poziomie ponadnarodowym, jak i lokalnym każdy region partnerski zorganizuje lokalne Forum Transformacji. Podczas tych wydarzeń przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, władz lokalnych i lokalnego biznesu będą współtworzyć konkretne rozwiązania i wspólną wizję rozwoju w wybranych obszarach tematycznych, jak np. gospodarka cyrkularna, zrównoważona konsumpcja, mobilność, dobrobyt społeczny. Powstanie podręcznik praktycznego zastosowania metody Zarządzania Transformacyjnego i Areny Transformacji jako narzędzia angażującego różne podmioty do współtworzenia rozwiązań i planowania procesów strategicznych w zakresie zrównoważonego rozwoju ekospołecznego oraz budowania odporności społecznej.

Partnerzy projektu „We make transition!”:

Finlandia: The Baltic Institute of Finland  – Lider projektu, Council of Tampere Region, The Helsinki-Uusimaa Regional Council, Regional Council of South-West Finland

Estonia: Green Tiger Fundation, Foundation for Science and Liberal Arts Domus Dorpatensis

Łotwa: Social Innovation Centre, Vidzeme Planning Region

Polska: Baltic Institute for Regional Affairs BISER  (Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER), City of Gdynia (Miasto Gdynia)

Norwegia: Trøndelag County Authority

Niemcy: University of Bremen

Okres realizacji: styczeń 2023 r. – grudzień 2025 r.
Całkowity budżet projektu: 3 294 541,90 euro, w tym dofinansowanie UE:
2 552 070,47 euro
Wartość gdyńskiej części projektu: 177 993,70 euro, w tym dofinansowanie UE: 142 394,96 euro

Projekt „We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.


B. Rozwój mechanizmów zarządzania miastem

1. REACHOUT –  Rezyliencja w Europie poprzez uruchomienie miejskich hubów oferujących swoim odbiorcom narzędzia do adaptacji klimatycznej metodą Triple-A  (RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE-A CLIMATE ADAPTATION TOOLS)

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi dla władz samorządowych, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych wspieraniem adaptacji do zmian klimatu poprzez rozwijanie idei miejskich hubów, które będą angażować władze miejskie, mieszkańców i lokalny biznes w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń między hubami. Konsorcjum projektu REACHOUT wypracowywać będzie ścieżki rozwoju miast odpornych na zmiany klimatu. Tłem dla tych działań będzie analiza klimatyczna dla siedmiu europejskich miast – Lillestrom (Norwegia), Mediolanu (Włochy), Amsterdamu (Holandia), Logroño (Hiszpania), Cork (Irlandia), Aten (Grecja) i Gdyni – wspieranych na drodze do stania się ośrodkami odpornymi, neutralnymi klimatycznie i zdolnymi do adaptacji. Każde z miast biorących udział w projekcie, wspierane przez ośrodki badawcze, będzie pracować nad utworzeniem wizualizacji i map (story maps) obrazujących możliwe ryzyka związane ze zmianą klimatu w mieście – takie jak podnoszenie się poziomu wody w Morzu Bałtyckim przez kolejne dziesięciolecia. W zależności od specyfiki miejsca, potencjalnego ryzyka i wykorzystanych danych źródłowych (regularności obserwacji z przeszłości) powstaną mapy z nakładkami kolejnych warstw obrazujących zmiany w czasie. Wizualizacje mają posłużyć budowaniu odpowiednich strategii działania w celu zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz usprawnienia procesów takich jak: ustalanie priorytetów w kwestii możliwego ryzyka, rozpoznanie możliwości rozwoju, sformułowanie realistycznej strategii i wdrożenie możliwych rozwiązań.

Partnerzy projektu REACHOUT

Koordynacja:  Deltares, Climate Adaptation Services (Holandia)

Ośrodki eksperckie i naukowe: Resilient Cities Network (Holandia), Tecnalia Reasearch and Innovation (Hiszpania), Ecologic Institute (Niemcy), University College Cork (Irlandia), Vrije University (Holandia), Norwegian Geotechnical Institute (Norwegia), CMCC (Włochy), Fundacja Sendzimira

Miasta partnerskie: Lillestrom (Norwegia), Mediolan (Włochy), Amsterdam (Holandia), Logroño (Hiszpania), Cork (Irlandia), Ateny (Grecja), Gdynia

Okres realizacji: październik 2021 r. – marzec 2025 r.
Wartość projektu: 4 998 860,00 euro
Wartość gdyńskiej części projektu: 51 250,00 euro
Dofinansowanie z UE: 100%

Projekt REACHOUT uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej  numer 101036599.

2. CONTRA. Konflikt w procesach transformacji

CONTRA ma na celu zbadanie, jak wykorzystać potencjał ewentualnych konfliktów wokół procesu partycypacyjnego, by miasta stawały się bardziej zrównoważone. Konflikt rozumiany jest tu jako różnica między wartościami czy postawami różnych grup w wybranej kwestii. To naturalny i potencjalnie produktywny element zarządzania miastem.

Projekt toczy się równolegle w czterech miastach Europy: Drammen w Norwegii, Genk w Belgii, Tillburg w Holandii oraz Gdyni. W wybranych lokalizacjach, na których skupią się działania projektowe, przewiduje się napięcia między wartościami i interesami zorientowanymi ekonomicznie, ekologicznie oraz z interesem wspólnot lokalnych.

W projekcie testowana będzie innowacyjna metoda drama labów. To wykorzystanie technik teatralnych do pracy warsztatowej, angażujące do twórczego działania osoby niezwiązane ze światem sztuki. Finalnym produktem projektu będą publikacje podsumowująco – upowszechniające w języku angielskim – protokół drama labu, stanowiący podsumowanie oraz narzędziownik prowadzenia drama labów w czterech europejskich miastach oraz podręcznik drama labów, pozwalający innym europejskim miastom na przeprowadzenie laboratoriów teatralnych w celach konsultacyjnych w swoich krajach.

Lider konsorcjum projektu: Uniwersytet w Tillburgu (Holandia)

Partnerzy projektowi: Uniwersytet Warszawski (Polska), Uniwersytet Metropolitalny w Oslo (Norwegia), Uniwersytet w Antwerpii (Belgia), IDEA Instytut (Polska), miasto Gdynia (Polska)

Okres realizacji: lipiec 2022 r. – lipiec 2024 r.
Wartość całego projektu: 1 591 481,75 euro (1 206 026,36 euro ze środków europejskich)
Wartość polskiej części projektu: 907 722,00 pln (758 191 pln – Narodowe Centrum Nauki, 149 531,00pln – Komisja Europejska)
Wartość projektu dla Gdyni: 208 444,00 pln (174 106,57 pln – NCN, 34 337,43 pln–KE)
Dofinansowanie projektu: 100% (84% NCN, 16% KE)

Projekt „Konflikt w procesach transformacji” (nr rej. 2021/03/Y/HS5/00207) sfinansowano przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020.

„Conflict in Transformations” project (no. 2021/03/Y/HS5/00207) was funded by the National Science Centre, Poland, within the EN-UTC Programme that has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 101003758.

C. Rewitalizacja – projekty inwestycyjne

1. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, obszaru o pow. ok. 193 ha zamieszkałego przez ok. 2500 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

Okres realizacji: lipiec 2017 – 31 marca 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 25 842 624,23 zł
Dofinansowanie UE : 17 820 004,27 zł

Dodatkowe informacje: Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

2. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5300 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią kompleksowych, zintegrowanych i wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2023 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 16 023 108,45 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 15 531 275,68 zł Dofinansowanie: 9 735 352,67 zł
Poziom dofinansowania: 62,68 proc.

Dodatkowe informacjeGdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja

Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino poprzez zwiększenie do 30 czerwca 2023 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie ze Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji: styczeń 2020 – czerwiec 2023
Wartość projektu: 429 975,00 zł
Dofinansowanie UE: 365 478,75 zł

Dodatkowe informacje: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja

Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

D. Aktywizacja społeczno-zawodowa

1. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni PRACOWNIA

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym przez aktywną pomoc w powrocie na rynek pracy mieszkańcom Gdyni. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Gospodarczą i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. W ramach projektu wprowadzono ofertę specjalistycznych ścieżek wsparcia społeczno-zawodowego (m.in. indywidulane doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne), Centrum Integracji Społecznej (ścieżka powrotu na runek pracy, warsztaty zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne), specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (m.in. doradztwo socjalne, poradnictwo)oraz ścieżkę animacji i włączenia społecznego.

Okres realizacji: grudzień 2016 – wrzesień 2023
Wartość projektu:  9 224 411,46 zł
Dofinansowanie UE: 7 840 749,74 zł

Strona projektu: https://aktywizacjawgdyni.pl/

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” Strefa uczestnika 

Opis projektu: PRACOWNIA System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Projekt „Pomorskie z Ukrainą”

Cel grantu:
Celem wykorzystania grantu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gdyni w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Zakres rzeczowy grantu:
Grant realizowany jest w oparciu o gdyńską sieć Przystani – centrów sąsiedzkich, działających w siedmiu gdyńskich dzielnicach. Zaplanowane działania są komplementarne w stosunku do tego, co już oferuje imigrantom gdyński samorząd.

W ramach grantu przewidziane są następujące działania:
a) w sferze społecznej: oferta spędzania czasu wolnego min. aktywności w Przystaniach, wyjścia, stacjonarne półkolonie zimowe i letnie dla dzieci, zakontraktowanie liderów i liderek ukraińskich jako łączników międzykulturowych;
b) w sferze edukacyjnej: organizacja korepetycji dla dzieci i młodzieży;
c) w sferze zawodowej: grupowe formy podnoszenia  kwalifikacji – kurs krawiecki i indywidualne kursy zawodowe;  
d) w sferze kulturalnej: m.in. wyjścia/wyjazdy na koncerty, do muzeów, udział w koncertach, organizacja w Przystaniach pikników, wydarzeń kulturalnych;
e) w sferze zdrowotnej: w Przystaniach zajęcia z profilaktyki zdrowotnej;
f) w sferze profilaktyki wykluczenia: oferta zajęć z języka polskiego;
g) w sferze szkoleniowej: przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i wolontariuszy Laboratorium Innowacji Społecznych, wspierających osoby z doświadczeniem migracji, oraz związane z planowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań na ich rzecz (szkolenia stacjonarne).

W ramach grantu założono również dofinansowanie wyposażenia Przystani w materiały i sprzęty potrzebne do realizacji grantu i założonych w nim działań.

Budżet :
Wartość grantu: 1 000 000 zł
Dofinansowanie UE: 894 736, 84 zł
Budżet państwa: 105 263,16 zł

Grantobiorca:
Gmina Miasta Gdyni; Laboratorium Innowacji Społecznych

Grantodawca:
Województwo Pomorskie

Okres realizacji projektu:
1 wrzesień 2022 r. – 31 lipiec 2023 r.

Kontakt:
Koordynator projektu: Agnieszka Kazimierska, tel.: 58 727 39 48, e-mail: a.kazimierska@lis.gdynia.pl

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów.

3. UNICEF

Cel projektu:
Celem projektu jest integracja międzykulturowa oraz wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Uczestnicy:
Wsparcie skierowane jest do wszystkich – niezależnie od narodowości, w tym również do dzieci ukraińskich.

Zakres działań w projekcie:
Realizowanie działania prowadzone są w sieci gdyńskich Przystani oraz w Wymiennikowni, gdzie odbywają się różnorakie warsztaty, zajęcia sportowe, spotkania oraz wydarzenia o charakterze integracyjno-kulturalnym.

Ponadto, w ramach projektu planuje się
* Uruchomienie i koordynację pierwszego dziecięco-młodzieżowego budżetu obywatelskiego odpowiadającego na realne potrzeby, w bezpośrednich centrach życia i aktywności dzieci i młodzieży z Ukrainy, ukierunkowanego na realizację inicjatyw wspierających dzieci i młodzież z Ukrainy oraz służących integracji – międzypokoleniowej i międzykulturowej.

* Opracowanie strategii dzielnicowych (dla wszystkich gdyńskich dzielnic) w zakresie oferty lokalnej, integracji osób z doświadczeniem uchodźczym; koordynacji procesów i obsługi materiałowej; zapewnienia tłumaczy do rozmów / wywiadów z obywatelami Ukrainy w związku z analizą miejsc szczególnych potrzeb.

* Opracowanie analizy ogólnomiejskich usług społecznych z uwzględnieniem kompleksowych usług świadczonych na rzecz uchodźców oraz wskazanie pól deficytowych do dalszego rozwoju.

* Przygotowanie i druk przewodnika po kompleksowej ofercie miasta w języku ukraińskim wraz z prezentacją oferty programowej UNICEF.

* Koordynacja rozwoju międzykulturowego offee i politic na poziomie ogólnomiejskim, realizacja programu UNICEF oraz wdrażanie stałych rozwiązań w strukturze miasta. Tworzenie dokumentów strategicznych i trwałych rozwiązań w zakresie integracji uchodźców; działania prowadzone w sposób partycypacyjny, z uwzględnieniem osób z Ukrainy.

* Opracowanie materiałów informacyjnych o ofercie programowej UNICEF oraz ofercie skierowanej do dzieci i młodzieży, rodzin i obywateli polskich.

* Stworzenie programu kompetencji „Odpowiedzialna szkoła” w szeroko rozumianym środowisku edukacyjnym – warsztaty i scenariusze zajęć dla pracowników placówek oświatowych i rodziców.

* Szkolenia uzupełniające / rozwój kompetencji kadry w zakresie prowadzenia oferty międzykulturowej, realizacja superwizji, dofinansowanie studiów rozwijających kompetencje międzykulturowe.

* Działania Urbanlab w zakresie rozwoju innowacji społecznych skierowanych na potrzeby uchodźców – program kompetencji miejskich dla liderów miast, którzy chcą działać na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Budżet:
Wartość dofinansowania dla Laboratorium Innowacji Społecznych:
4 145 690 zł.

Kontakt:
Koordynator projektu: Agnieszka Kazimierska, tel.: 58 727 39 48, e-mail: a.kazimierska@lis.gdynia.pl

Projekty zakończone

A. Innowacje społeczne

1. Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Istotą działań podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” było wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) i ich opiekunów. W imieniu Gminy Miasta Gdynia projekt realizowany był przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymało ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym środowisku otrzymały 33 projekty, a 18 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, powszechniono na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 2 919 855,06 zł
Dofinansowanie z UE (PO WER):   2 821 397,11 zł

Dodatkowe informacje: inkubatorpomyslow.org.pl ; Innowacje na Ludzką Miarę

B. Proces rewitalizacji

1. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego

Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem była kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, było zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co prowadzi do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego mieszkańców.

Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2019
Wartość projektu: 17 000 000,00 zł
Dofinansowanie UE (EFRR): 11 809 170,34 zł

Projekt był realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

C. Rewitalizacja – projekty społeczne

1. Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Parkour w centrum sąsiedzkim Przystani Opata Hackiego 33. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców ulic Zamenhofa – Opata Hackiego z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2022
Wartość projektu: 429 999,90 zł
Dofinansowanie UE: 365 499,91 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz rekrutacyjny (dorośli), formularz rekrutacyjny (młodzież)

Trwałość efektów: wypracowane narzędzia/formy pracy są nabytym w projekcie zasobem, z którego korzystać mogą wszyscy partnerzy projektu w innych swoich działaniach. Część miejsc świadczenia usług społecznych zostanie utrzymana przez okres równy okresowi realizacji projektu, zgodnie z wykazem: 1. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 2. Indywidualne wsparcie socjoterapeutyczne/pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, 3. wyrównanie szans edukacyjnych – zajęcia pozaszkolne kierowane dla młodych, którzy napotykają bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne. Dotyczą dzieci i młodzieży przezywające trudności szkolne, osiągają niskie wyniki w nauce, niepełnosprawne, 4. Techniki pracy indywidualnej – wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, 5. Grupy wsparcia – miejsce spotkań dla osób posiadających te same problemy, 6 aktywność sportowa – forma zajęć pozwalający zachować zdrowie i higienę psychiczną, 7, zajęcia kulturalne i artystyczne, 8. Wydarzenia plenerowe – okazja do integracji społeczności min. na terenie ogrodu sąsiedzkiego na Checzy, 9.  Wsparcie trenera i instruktora – na zajęciach aktywizacyjnych poprzez sport i ćwiczenia integrujące i rozwojowe, 10. działania domu sąsiedzkiego Przystań Opata Hackiego 33.

Gmina Miasta Gdyni deklaruje gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie do 31.10.2026 r.

Projekt realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie

Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem   i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji dzielnicy Oksywie poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszeniem Społecznej Edukacji Non-Stop. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców dzielnicy Oksywie z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji:  listopad 2019 – grudzień 2022 r.
Wartość projektu: 429 997,50 zł
Dofinansowanie UE: 365 497,87 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie.

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, Formularz rekrutacyjny (dzieci i młodzież), Formularz rekrutacyjny (rodzice i opiekunowie)

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

C. Gminny Program Rewitalizacji

1. Wypracowanie Kompleksowego Programu Rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

W ramach projektu prowadzone były działania, których głównym celem było wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmował szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.: spacery badawcze z mieszkańcami; opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic; deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach; konsultacje społeczne Programu.

Całkowita wartość projektu: 277 565,00 zł
Dofinansowanie UE249 808,50 zł

D. Rozwój mechanizmów zarządzania miastem

1. Partnerska Inicjatywa Miast

Celem projektu było opracowanie rekomendacji dotyczących polityk publicznych oraz propozycje konkretnych rozwiązań i zmian legislacyjnych, które umożliwią realizację efektywnej polityki rewitalizacyjnej w miastach. W tym celu każde z miast Partnerów odpowiadało za utworzenie Lokalnego Partnerstwa oraz opracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania w wybranym przez siebie obszarze tematycznym dotyczącym prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

To projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu było wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

2. Projekt SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem. Gmina Miasta Gdynia była partnerem stowarzyszonym w zespole partnerów, którzy reprezentowali lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot  – Euroregion Południowy Bałtyk, sektor akademicki i organizacje pozarządowe współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

W trakcie trwania projektu organizowano warsztaty, spotkania, międzynarodowe konferencje, wizyty studyjne w krajach Euroregionu Morza Bałtyckiego, w których udział brała młodzież, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni oraz organizacje zaproszone do współpracy. W realizację działań na poziomie Gdyni włączone były: Wymiennikownia i Młodzieżowa Rada Miasta.

Okres realizacji: styczeń 2018 – marzec 2020

Dowiedz się więcej: https://wymiennikownia.org/projekty/projekt-sb-ycgn/

3. Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa 

Projekt miał na celu jakościowy rozwój Przystani – sieci centrów sąsiedzkich w Gdyni poprzez dostosowanie oferty Przystani do warunków funkcjonowania w sytuacji pandemii; przejścia z korzystania z zaproponowanej oferty przez mieszkańców w stronę samodzielnego inicjowania i realizowania przez nich działań; wzrost wiedzy i umiejętności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oddawania odpowiedzialności w ręce mieszkańców; rozwój marki domów sąsiedzkich funkcjonujących w ramach Przystani oraz upowszechniania ich działalności. 

Podczas projektu zrealizowano cztery główne obszary rozwoju: 

„Przystań.On-line” – wypracowano i wdrożono program „Przystań. On-line”, który był cyklem spotkań, debat, wykładów i prelekcji promujących aktywności sąsiedzkie oraz działalność Przystani. Materiały są dostępne na profilu www.fb.com/przystangdynia

„Przystań. Skuteczna” – przeprowadzono kampanię medialną promującą działania podjęte w projekcie, a także upowszechniano wypracowane rozwiązania dot. rozwoju miejsc lokalnej aktywności i pracy
z mieszkańcami oraz na ich rzecz. Zrealizowano materiały filmowe oraz zdjęciowe, a także podjęto prace nad nową stroną Przystani. 

„Przystań. Analityczna” – przeprowadzono wśród mieszkańców Gdyni ogólnomiejskie konsultacje społeczne, badające potrzeby mieszkańców i mieszkanek związanych z rozwojem sąsiedzkości i życiem w dzielnicach, pod nazwą „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach”. Celem konsultacji było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z rozwojem sąsiedzkości i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani. 

„Przystań. Narzędziownik” – dokonano zakupu narzędzi, sprzętu i drobnego wyposażenia umożliwiającego realizowanie aktywności, w których mieszkańcy są kreatorami działań, samodzielnie działają w pracowniach warsztatowych i ogrodzie korzystając z doposażenia Przystani.  

Okres realizacji: maj 2021 – listopad 2021 
Dofinansowanie UE: 150 000 zł 

Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

4. Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

Celem projektu było przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego poprzez stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami. Projekt zakładał wdrożenie do działań miasta m.in. takich narzędzi jak UrbanCafe, Grupa strategiczna, Zespoły tematyczne, grupy robocze, inkubator miejskich innowacji w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”. Działania zaplanowane były w cyklach rocznych, a każdy rok podporządkowany był przewodniemu tematowi odpowiadającemu na ważne dla miasta wyzwania.

Rok 2019 poświęcony był zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, rok 2020 ukierunkowany był  na adaptację do zmian klimatu, rok 2021 był skoncentrowany na adaptacji do życia (w) i po pandemii. Efekty zrealizowanego projektu dostępne na stronie internetowej: https://urbanlab.gdynia.pl/.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2021
Dofinansowanie UE: 2 593 027,20 zł
Dodatkowe informacje: UrbanLab Gdynia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19

5. „Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną”

Celem jest wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym na podstawie doświadczeń Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Zestawienie doświadczeń obu partnerów w ramach projektu ma umożliwić inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na opracowanie publikacji zawierającej kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji.

Okres realizacji: 1 września 2020 – 30 listopada 2021
Wartość projektu: 68 402,00 zł
Dofinansowanie UE: 68 402,00 zł

Dodatkowe informacje: Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

Publikacja: “Dobre praktyki współpracy z lokalną społecznością – kierunki pracy z i na rzecz młodzieży mieszkającej na obszarze rewitalizacji” – wersja polska”

The Publication: “Good practices of collaboration with the local community – directions of working with, and for, young people living in th revitalization area”

Projekt jest rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”

Projekt jest finansowany ze środków projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00- IP.07-00-007/17.

E. Usługi społeczne

1. Rozwój Usług Społecznych w Gdyni

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowało Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu wprowadzono ofertę spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego – sieci SPOT. Projektową ofertę usług społecznych wprowadzono również w dwóch gdyńskich centrach sąsiedzkich, działających na obszarach rewitalizacji.

Okres realizacji: grudzień 2016 – wrzesień 2020
Wartość projektu: 3 643 229,90 zł
Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

Dodatkowe informacje:

Przewodnik po projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gdyni”

Opis projektu

Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych “Rozwój Usług Społecznych w Gdyni”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.