projekty

Działania, które realizujemy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami:

Aktualnie realizowane

A. Innowacje społeczne

Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego.

Celem projektu jest inkubacja innowacyjnych pomysłów w obszarze włączenia społecznego tak, aby miały możliwie największy potencjał do upowszechnienia. Głównym zadaniem jest zrekrutowanie w otwartym ogólnopolskim naborze nowatorskich w skali kraju pomysłów na usługi, produkty, rozwiązania, a następnie wsparcie ich autorów w dopracowaniu i rozwinięciu tych  pomysłów oraz przetestowaniu 52 o największym potencjale dzięki przyznanym grantom.
W kolejnym kroku upowszechnienie 10 najbardziej udanych, w tym podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki.
W imieniu Gminy Miasta Gdynia projekt realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Fundację Stocznia z Warszawy.

Okres realizacji: marzec 2020 – wrzesień 2023
Wartość projektu: 5 199 682,40 zł
Dofinansowanie z UE (PO WER):   5 199 682,40 zł

Dodatkowe informacje: inkubatorpomyslow.org.pl oraz Innowacje na Ludzką Miarę 2

B. Rozwój mechanizmów zarządzania miastem

REACHOUT –  Rezyliencja w Europie poprzez uruchomienie miejskich hubów– oferujących swoim odbiorcom narzędzia do adaptacji klimatycznej metodą Triple-A  (RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH TRIPLE-A CLIMATE ADAPTATION TOOLS)

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi dla władz samorządowych, mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych wspieraniem adaptacji do zmian klimatu poprzez rozwijanie idei miejskich hubów, które będą angażować władze miejskie, mieszkańców i lokalny biznes w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń między hubami. Konsorcjum projektu REACHOUT wypracowywać będzie ścieżki rozwoju miast odpornych na zmiany klimatu. Tłem dla tych działań będzie analiza klimatyczna dla siedmiu europejskich miast – Lillestrom (Norwegia), Mediolanu (Włochy), Amsterdamu (Holandia), Logroño (Hiszpania), Cork (Irlandia), Aten (Grecja) i Gdyni – które wspierane będą na drodze do stania się ośrodkami odpornymi, neutralnymi klimatycznie i zdolnymi do adaptacji. Każde z miast biorących udział w projekcie, wspierane przez ośrodki badawcze, będzie pracować nad utworzeniem wizualizacji i map (story maps) obrazujących możliwe ryzyka związane ze zmianą klimatu w mieście – takie jak podnoszenie się poziomu wody w Morzu Bałtyckim przez kolejne dziesięciolecia. W zależności od specyfiki miejsca, potencjalnego ryzyka i wykorzystanych danych źródłowych (regularności obserwacji z przeszłości) utworzone zostaną mapy z nakładkami kolejnych warstw obrazujących zmiany w czasie. Wizualizacje mają posłużyć budowaniu odpowiednich strategii działania w celu zapobiegania negatywnym skutkom zmian klimatycznych oraz usprawnieniu procesów takich jak: ustalanie priorytetów w kwestii możliwego ryzyka, rozpoznanie możliwości rozwoju, sformułowanie realistycznej strategii i wdrożenie możliwych rozwiązań.

Partnerzy projektu REACHOUT

Koordynacja:  Deltares, Climate Adaptation Services (Holandia)

Ośrodki eksperckie i naukowe: Resilient Cities Network (Holandia), Tecnalia Reasearch and Innovation (Hiszpania), Ecologic Institute (Niemcy), University College Cork (Irlandia), Vrije University (Holandia), Norwegian Geotechnical Institute (Norwegia), CMCC (Włochy), Fundacja Sendzimira

Miasta partnerskie: Lillestrom (Norwegia), Mediolan (Włochy), Amsterdam (Holandia), Logroño (Hiszpania), Cork (Irlandia), Ateny (Grecja), Gdynia

Okres realizacji: październik 2021 – marzec 2025
Wartość projektu: 4 998 860,00 euro
Wartość gdyńskiej części projektu: 51 250,00 euro
Dofinansowanie z UE: 100%

Projekt REACHOUT uzyskał dofinansowanie z Programu Unii Europejskiej ds. Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej  numer 101036599.

C. Rewitalizacja – projekty inwestycyjne

1. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, obszaru o pow. ok. 193 ha zamieszkałego przez ok. 2500 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

Okres realizacji: lipiec 2017 – 31 marca 2023 r.
Całkowita wartość projektu: 25 842 624,23 zł
Dofinansowanie UE : 17 820 004,27 zł

Dodatkowe informacje: Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

2. Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5300 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią kompleksowych, zintegrowanych i wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 września 2023 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 16 023 108,45 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 15 531 275,68 zł Dofinansowanie: 9 735 352,67 zł
Poziom dofinansowania: 62,68 proc.

Dodatkowe informacje: Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

D. Rewitalizacja – projekty społeczne

1. Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Parkour w centrum sąsiedzkim Przystani Opata Hackiego 33. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców ulic Zamenhofa – Opata Hackiego z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2022
Wartość projektu: 429 999,90 zł
Dofinansowanie UE: 365 499,91 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz rekrutacyjny (dorośli), formularz rekrutacyjny (młodzież)

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1.1. „Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną”

Celem jest wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym na podstawie doświadczeń Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Zestawienie doświadczeń obu partnerów w ramach projektu ma umożliwić inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na opracowanie publikacji zawierającej kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji.

Okres realizacji: 1 września 2020 – 30 listopada 2021
Wartość projektu: 68 402,00 zł
Dofinansowanie UE: 68 402,00 zł

Dodatkowe informacje: Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

Publikacja: “Dobre praktyki współpracy z lokalną społecznością – kierunki pracy z i na rzecz młodzieży mieszkającej na obszarze rewitalizacji” – wersja polska”

The Publication: “Good practices of collaboration with the local community – directions of working with, and for, young people living in th revitalization area”

Projekt jest rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”

Projekt jest finansowany ze środków projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00- IP.07-00-007/17.

2. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie

Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem   i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji dzielnicy Oksywie poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszeniem Społecznej Edukacji Non-Stop. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców dzielnicy Oksywie z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji:  listopad 2019 – grudzień 2022 r.
Wartość projektu: 429 997,50 zł
Dofinansowanie UE: 365 497,87 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie.

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, Formularz rekrutacyjny (dzieci i młodzież), Formularz rekrutacyjny (rodzice i opiekunowie)

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

3. Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja

Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji zachodniej części dzielnicy Witomino poprzez zwiększenie do 30 czerwca 2023 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie ze Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino w Gdyni z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji: styczeń 2020 – czerwiec 2023
Wartość projektu: 429 975,00 zł
Dofinansowanie UE: 365 478,75 zł

Dodatkowe informacje: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja

Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino – Radiostacja”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

E. Aktywizacja społeczno-zawodowa

1. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni PRACOWNIA

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym przez aktywną pomoc w powrocie na rynek pracy mieszkańcom Gdyni. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Fundacją Gospodarczą i Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. W ramach projektu wprowadzono ofertę specjalistycznych ścieżek wsparcia społeczno-zawodowego (m.in. indywidulane doradztwo zawodowe, warsztaty aktywizacji zawodowej, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne), Centrum Integracji Społecznej (ścieżka powrotu na runek pracy, warsztaty zawodowe wewnętrzne i zewnętrzne, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne i specjalistyczne), specjalistycznego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością (m.in. doradztwo socjalne, poradnictwo)oraz ścieżkę animacji i włączenia społecznego.

Okres realizacji: grudzień 2016 – wrzesień 2022
Wartość projektu:  9 224 411,46 zł
Dofinansowanie UE: 7 840 749,74 zł

Dodatkowe informacje:

Strona projektu: https://aktywizacjawgdyni.pl/

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” Strefa uczestnika 

Opis projektu: PRACOWNIA System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekty zakończone

A. Innowacje społeczne

1. Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych

Istotą działań podejmowanych w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę” było wsparcie w rozwoju nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób zależnych (ze względu na niepełnosprawność, chorobę lub wiek) i ich opiekunów. W imieniu Gminy Miasta Gdynia projekt realizowany był przez Laboratorium Innowacji Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA z Warszawy, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska sp. z o.o. W ramach trzech naborów do inkubatorów wsparcie otrzymało ponad 70 pomysłów na innowacje (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Grant na przetestowanie w wybranym środowisku otrzymały 33 projekty, a 18 najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, powszechniono na szerszą skalę w oparciu o doświadczenia z testowania.

Okres realizacji: lipiec 2016 – czerwiec 2019
Wartość projektu: 2 919 855,06 zł
Dofinansowanie z UE (PO WER):   2 821 397,11 zł

Dodatkowe informacje: inkubatorpomyslow.org.pl ; Innowacje na Ludzką Miarę

B. Proces rewitalizacji

1. Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego

Głównym celem realizacji projektu, którego przedmiotem była kompleksowa rewitalizacja osiedla zlokalizowanego w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego, było zmniejszenie dysproporcji w jakości życia mieszkańców osiedla w stosunku do mieszkańców innych części Gdyni i województwa, co prowadzi do zwiększenia aktywności społecznej i gospodarczej oraz włączenia społecznego mieszkańców.

Okres realizacji: marzec 2017 – grudzień 2019
Wartość projektu: 17 000 000,00 zł
Dofinansowanie UE (EFRR): 11 809 170,34 zł

Projekt był realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn.: „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2. Partnerska Inicjatywa Miast

Celem projektu było opracowanie rekomendacji dotyczących polityk publicznych oraz propozycje konkretnych rozwiązań i zmian legislacyjnych, które umożliwią realizację efektywnej polityki rewitalizacyjnej w miastach. W tym celu każde z miast Partnerów odpowiadało za utworzenie Lokalnego Partnerstwa oraz opracowanie Miejskiej Inicjatywy Działania w wybranym przez siebie obszarze tematycznym dotyczącym prowadzonych działań rewitalizacyjnych.

To projekt strategiczny Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem projektu było wzmacnianie i promocja współpracy oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między miastami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie i realizację polityki miejskiej przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

C. Gminny Program Rewitalizacji

1. Wypracowanie Kompleksowego Programu Rewitalizacji najbardziej zdegradowanych terytoriów, odpowiadającego na lokalne konteksty i potrzeby społeczności

W ramach projektu prowadzone były działania, których głównym celem było wypracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Harmonogram realizacji projektu obejmował szczegółową diagnozę terenów rewitalizowanych we wszystkich obszarach procesu rewitalizacji, tj. społecznym, przestrzennym, gospodarczym oraz szereg działań z zakresu partycypacji, m.in.: spacery badawcze z mieszkańcami; opracowanie – we współpracy z mieszkańcami – map sentymentalnych poszczególnych dzielnic; deliberatywne spotkania tematyczne w dzielnicach; konsultacje społeczne Programu.

Całkowita wartość projektu: 277 565,00 zł
Dofinansowanie UE249 808,50 zł

D. Rozwój mechanizmów zarządzania miastem

1. Projekt SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Celem projektu było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem. Gmina Miasta Gdynia była partnerem stowarzyszonym w zespole partnerów, którzy reprezentowali lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot  – Euroregion Południowy Bałtyk, sektor akademicki i organizacje pozarządowe współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

W trakcie trwania projektu organizowano warsztaty, spotkania, międzynarodowe konferencje, wizyty studyjne w krajach Euroregionu Morza Bałtyckiego, w których udział brała młodzież, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni oraz organizacje zaproszone do współpracy. W realizację działań na poziomie Gdyni włączone były: Wymiennikownia i Młodzieżowa Rada Miasta.

Okres realizacji: styczeń 2018 – marzec 2020

Dowiedz się więcej: https://wymiennikownia.org/projekty/projekt-sb-ycgn/

2. Przystań. Model centrów sąsiedzkich w dzielnicach Gdyni – praktyka wdrożeniowa 

Projekt miał na celu jakościowy rozwój Przystani – sieci centrów sąsiedzkich w Gdyni poprzez dostosowanie oferty Przystani do warunków funkcjonowania w sytuacji pandemii; przejścia z korzystania z zaproponowanej oferty przez mieszkańców w stronę samodzielnego inicjowania i realizowania przez nich działań; wzrost wiedzy i umiejętności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie oddawania odpowiedzialności w ręce mieszkańców; rozwój marki domów sąsiedzkich funkcjonujących w ramach Przystani oraz upowszechniania ich działalności. 

Podczas projektu zrealizowano cztery główne obszary rozwoju: 

„Przystań.On-line” – wypracowano i wdrożono program „Przystań. On-line”, który był cyklem spotkań, debat, wykładów i prelekcji promujących aktywności sąsiedzkie oraz działalność Przystani. Materiały są dostępne na profilu www.fb.com/przystangdynia

„Przystań. Skuteczna” – przeprowadzono kampanię medialną promującą działania podjęte w projekcie, a także upowszechniano wypracowane rozwiązania dot. rozwoju miejsc lokalnej aktywności i pracy
z mieszkańcami oraz na ich rzecz. Zrealizowano materiały filmowe oraz zdjęciowe, a także podjęto prace nad nową stroną Przystani. 

„Przystań. Analityczna” – przeprowadzono wśród mieszkańców Gdyni ogólnomiejskie konsultacje społeczne, badające potrzeby mieszkańców i mieszkanek związanych z rozwojem sąsiedzkości i życiem w dzielnicach, pod nazwą „O sąsiedzkości w Gdyni i życiu w dzielnicach”. Celem konsultacji było poznanie potrzeb mieszkańców i mieszkanek Gdyni związanych z rozwojem sąsiedzkości i kierunkiem, w jakim powinna się rozwijać sieć Przystani. 

„Przystań. Narzędziownik” – dokonano zakupu narzędzi, sprzętu i drobnego wyposażenia umożliwiającego realizowanie aktywności, w których mieszkańcy są kreatorami działań, samodzielnie działają w pracowniach warsztatowych i ogrodzie korzystając z doposażenia Przystani.  

Okres realizacji: maj 2021 – listopad 2021 
Dofinansowanie UE: 150 000 zł 

Projekt zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

3. Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni

Celem projektu było przetestowanie w polskich warunkach pilotażowej koncepcji wdrażania urban labu jako nowego mechanizmu działania interdyscyplinarnego poprzez stworzenie przestrzeni dialogu i wypracowywania nowych rozwiązań z urzędnikami z różnych wydziałów i komórek merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami biznesu i świata nauki oraz samymi mieszkańcami. Projekt zakładał wdrożenie do działań miasta m.in. takich narzędzi jak UrbanCafe, Grupa strategiczna, Zespoły tematyczne, grupy robocze, inkubator miejskich innowacji w postaci Programu Kompetencji Miejskich oraz Programu „Pomysł na Miasto”. Działania zaplanowane były w cyklach rocznych, a każdy rok podporządkowany był przewodniemu tematowi odpowiadającemu na ważne dla miasta wyzwania.

Rok 2019 poświęcony był zagadnieniu społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, rok 2020 ukierunkowany był  na adaptację do zmian klimatu, rok 2021 był skoncentrowany na adaptacji do życia (w) i po pandemii. Efekty zrealizowanego projektu dostępne na stronie internetowej: https://urbanlab.gdynia.pl/.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2021
Dofinansowanie UE: 2 593 027,20 zł
Dodatkowe informacje: UrbanLab Gdynia

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr DPT/BDG-II/POPT/19/19

E. Usługi społeczne

1. Rozwój Usług Społecznych w Gdyni

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców i mieszkanek Gdyni poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowało Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zespołem Placówek Specjalistycznych i w partnerstwie z dziewięcioma organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi w Gdyni placówki wsparcia dziennego. W ramach projektu wprowadzono ofertę spersonalizowanych i zdeinstytucjonalizowanych usług wsparcia rodziny oraz dzieci i młodzieży, świadczonych w placówkach wsparcia dziennego – sieci SPOT. Projektową ofertę usług społecznych wprowadzono również w dwóch gdyńskich centrach sąsiedzkich, działających na obszarach rewitalizacji.

Okres realizacji: grudzień 2016 – wrzesień 2020
Wartość projektu: 3 643 229,90 zł
Dofinansowanie UE: 3 096 745,42 zł

Dodatkowe informacje:

Przewodnik po projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Rozwój usług społecznych w Gdyni”

Opis projektu

Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych “Rozwój Usług Społecznych w Gdyni”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6: „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Działanie 6.2: „Usługi społeczne”; Poddziałanie 6.2.1: „Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT”). Projekt stanowi część Metropolitalnego Systemu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej.

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.