Miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

Celem jest wypracowanie modelu pracy z młodzieżą zamieszkującą na terenie rewitalizowanym na podstawie doświadczeń Przystani Opata Hackiego 33 oraz partnera zagranicznego. Zestawienie doświadczeń obu partnerów w ramach projektu ma umożliwić inspirację i wykorzystanie dobrych praktyk do wzmacniania pracy ze społecznościami lokalnymi. Wymiana wiedzy i doświadczenia pozwoli na opracowanie publikacji zawierającej kompendium wiedzy na temat metod i technik pracy z młodzieżą, szczególnie z wykorzystaniem aktywności fizycznej, środków ekspresji wyrażania siebie swoich uczuć i emocji.

Okres realizacji: 1 września 2020 – 30 listopada 2021
Wartość projektu: 68 402,00 zł
Dofinansowanie UE: 68 402,00 zł

Dodatkowe informacje: Modelownia – miejsca otwarte przestrzeniami międzynarodowej wymiany dobrych praktyk w pracy ze społecznością lokalną

Publikacja: „Dobre praktyki współpracy z lokalną społecznością – kierunki pracy z i na rzecz młodzieży mieszkającej na obszarze rewitalizacji” – wersja polska”

The Publication: „Good practices of collaboration with the local community – directions of working with, and for, young people living in th revitalization area”

Projekt jest rozszerzeniem projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego”

Projekt jest finansowany ze środków projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, konkurs nr POWR.04.03.00- IP.07-00-007/17.

powrót