Celem projektu jest poprawa jakości życia zagrożonych ubóstwem i  wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji rejonu ulic Zamenhofa – Opata Hackiego poprzez zwiększenie do 31.12.2022 r. liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt w imieniu Gminy Miasta Gdynia realizowany jest przez Laboratorium Innowacji Społecznych w partnerstwie z Uczniowskim Klubem Sportowym Parkour w centrum sąsiedzkim Przystani Opata Hackiego 33. W ramach projektu realizowana jest oferta  zajęć i wsparcia dla młodzieży oraz rodziców i opiekunów – mieszkańców ulic Zamenhofa – Opata Hackiego z obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacyjnym.

Okres realizacji: marzec 2019 – grudzień 2022
Wartość projektu: 429 999,90 zł
Dofinansowanie UE: 365 499,91 zł

Dodatkowe informacje:  Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego

Dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa, formularz rekrutacyjny (dorośli), formularz rekrutacyjny (młodzież)

Trwałość efektów: wypracowane narzędzia/formy pracy są nabytym w projekcie zasobem, z którego korzystać mogą wszyscy partnerzy projektu w innych swoich działaniach. Część miejsc świadczenia usług społecznych zostanie utrzymana przez okres równy okresowi realizacji projektu, zgodnie z wykazem: 1. Indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, 2. Indywidualne wsparcie socjoterapeutyczne/pedagogiczne dla dzieci i młodzieży, 3. wyrównanie szans edukacyjnych – zajęcia pozaszkolne kierowane dla młodych, którzy napotykają bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne. Dotyczą dzieci i młodzieży przezywające trudności szkolne, osiągają niskie wyniki w nauce, niepełnosprawne, 4. Techniki pracy indywidualnej – wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży, 5. Grupy wsparcia – miejsce spotkań dla osób posiadających te same problemy, 6 aktywność sportowa – forma zajęć pozwalający zachować zdrowie i higienę psychiczną, 7, zajęcia kulturalne i artystyczne, 8. Wydarzenia plenerowe – okazja do integracji społeczności min. na terenie ogrodu sąsiedzkiego na Checzy, 9.  Wsparcie trenera i instruktora – na zajęciach aktywizacyjnych poprzez sport i ćwiczenia integrujące i rozwojowe, 10. działania domu sąsiedzkiego Przystań Opata Hackiego 33.

Gmina Miasta Gdyni deklaruje gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie do 31.10.2026 r.

Projekt realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót