w sieci

powrót
Sieci międzynarodowe, w których koordynujemy działalność w imieniu Miasta Gdynia

 

  1. WHO Global Network of Age – Friendly Cities and Communities

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) od 2006 roku buduje Globalną Sieć Miast Przyjaznych Wiekowi (WHO Global Network of Age Friendly Cities and Communities), w ramach której rozwijane jest międzynarodowe wsparcie miast w przygotowaniu ich do dwóch globalnych trendów: szybkiego starzenia się populacji oraz urbanizacji.  Sieć WHO – Global Network of Age-Friendly Cities and Communities definiuje społeczeństwo przyjazne wiekowi jako takie, gdzie  „usługodawcy, władze, liderzy społeczni i duchowi, przedsiębiorcy oraz obywatele uznają różnorodność wśród osób starszych, wspierają ich integrację i udział we wszystkich dziedzinach życia Wspólnoty, szanują ich decyzje i wybory dotyczące stylu życia, a także przewidują i elastycznie reagują na specyficzne potrzeby i preferencje związane ze starzeniem się ludzi”.

Gdynia złożyła wniosek o przyjęcie do Sieci w czerwcu 2015 roku, wskazując na potencjał miasta w budowaniu społeczeństwa i środowiska otwartego na różnorodność i potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. W aplikacji przedstawione zostały założenia Gdyńskiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2015 – 2020, doświadczenie instytucji miejskich w realizowaniu działań aktywizujących seniorów i włączających w procesy konsultacyjne dotyczące zarówno usług społecznych, przestrzeni miejskiej jak i oferty miasta dla starszych jego mieszkańców.

Kandydatura Miasta Gdynia, jako pierwszej gminy w Polsce została zaakceptowana przez WHO Global Network of Age Friendly Cities and Communities). Certyfikat WHO „Miasto przyjazne osobom starszym” jest dla Gdyni zwieńczeniem etapu budowania miasta otwartego i zarazem możliwość nowego otwarcia dyskusji o kierunkach rozwoju polityki senioralnej, o kształtowaniu miasta w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania energii drzemiącej w grupie starszych mieszkańców.

Czytaj więcej:

 

  1. UNESCO Global Network of Learning Cities and Communities

Międzynarodowa Sieci Miast Uczących Się – UNESCO Global Network of Learning Cities od 2015 roku buduje sieć i kształtuje polityki miast członkowskich oparte na wizji wspierania rozwoju procesu edukacji formalnej i nieformalnej mieszkańców, obejmującej wszystkie grupy społeczne na każdym etapie życia.

Gdynia złożyła wniosek o przyjęcie do Sieci wiosną 2019 roku i jako pierwsze miasto w Polsce w lipcu 2019 roku stała się jej członkiem. Docenione zostało tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych, realizacja wizji miasta, które swoją strategię i działania w różnych sektorach opiera na filozofii „miasta uczącego się” oraz „miasta nastawionego na rozwój mieszkańców”. Gdynia udowadnia stały rozwój tego procesu i wprowadzane nowe rozwiązania związane z edukacją na różnych poziomach, ale też na włączaniu mieszkańców w procesy decyzyjne, na ich aktywizacji i zachęcaniu do uczenia się przez całe życie. Te założenia realizowane są  poprzez wizję kształcenia ustawicznego, na dwóch poziomach: formalnym i nieformalnym.

a) Edukacja formalna to system kształcenia placówkach edukacyjnych wszystkich typów i na wszystkich poziomach (od edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, po kształcenie zawodowe). To stale poszerzana oferta edukacyjna, inwestowanie w rozwój kadry pedagogicznej i wyposażenie placówek, realizacja nowatorskich i innowacyjnych programów (np. XVII LO pierwsza w Europie Centralnej szkoła w programie Microsoft Flagship School).

b) Edukacja nieformalna to szeroka oferta realizowana przez instytucje miejskie i NGO dla mieszkańców Gdyni w każdym wieku, pozwalająca na rozwijanie zainteresowań, wymianę wiedzy i pasji, edukację rówieśniczą, aktywność obywatelską, aktywność sportową, integrację międzypokoleniową.

Czytaj więcej:

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.