w sieci

powrót

Zależy nam, by gdynianie  – niezależnie od wieku i stanu zdrowia – mieli szansę na aktywne korzystanie z oferty miasta i rozwój w formule edukacji przez całe życie.

 

W prowadzonych przez nas przedsięwzięciach kierujemy się potrzebami wszystkich grup mieszkańców. Bierzemy je pod uwagę przygotowując koncepcję działania gdyńskiej sieci centrów sąsiedzkich Przystań.

Współorganizujemy wydarzenia i warsztaty, aktywizujemy mieszkańców społecznie i zawodowo, prowadzimy analizy i badania, a także zmieniamy razem przestrzeń miasta. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, które tak jak my, chcą działać na rzecz mieszkańców. Możemy współpracować w ramach działań rewitalizacyjnych, badawczych lub w ramach szeroko rozumianego wsparcia mieszkańców.

Realizujemy działania polityki międzypokoleniowej w Gdyni, miedzy innymi projekty i działania łączące pokolenia i różne punkty widzenia, jak spacery badawcze w przestrzeni miejskiej, panele obywatelskie, grupy fokusowe, warsztaty i spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W realizowanych projektach –  Inkubator „Innowacje na ludzka miarę” – umożliwiamy rozwój projektów poprawiających jakość życia osób zależnych i ich opiekunów, niezależnie od wieku, wspieramy także prowadzenie w Gdyni konsultacji międzypokoleniowych zmierzających do budowania miasta przyjaznego wszystkim grupom mieszkańców.

Organizujmey również otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Szczegółówe informacje dostępne są w zakładkach Rozstrzygnięte Konkursy, Aktualne Konkursy oraz w Biuletynach Informacji Publicznej Miasta Gdynia i Laboratorium Innowacji Społecznych.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursami dla organizacji pozarządowych można uzyskać mailem. Wyślij wiadomość na adres ngo@lis.gdynia.pl.

 

W imieniu miasta Gdyni koordynujemy przynależność naszego miasta w sieciach międzynarodowych:

 

 1. WHO Global Network of Age – Friendly Cities and Communities

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) od 2006 roku buduje Globalną Sieć Miast Przyjaznych Wiekowi (WHO Global Network of Age Friendly Cities and Communities), w ramach której rozwijane jest międzynarodowe wsparcie miast w przygotowaniu ich do dwóch globalnych trendów: szybkiego starzenia się populacji oraz urbanizacji.  Sieć WHO – Global Network of Age-Friendly Cities and Communities definiuje społeczeństwo przyjazne wiekowi jako takie, gdzie  „usługodawcy, władze, liderzy społeczni i duchowi, przedsiębiorcy oraz obywatele uznają różnorodność wśród osób starszych, wspierają ich integrację i udział we wszystkich dziedzinach życia Wspólnoty, szanują ich decyzje i wybory dotyczące stylu życia, a także przewidują i elastycznie reagują na specyficzne potrzeby i preferencje związane ze starzeniem się ludzi”.

Gdynia złożyła wniosek o przyjęcie do Sieci w czerwcu 2015 roku, wskazując na potencjał miasta w budowaniu społeczeństwa i środowiska otwartego na różnorodność i potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów. W aplikacji przedstawione zostały założenia Gdyńskiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2015 – 2020, doświadczenie instytucji miejskich w realizowaniu działań aktywizujących seniorów i włączających w procesy konsultacyjne dotyczące zarówno usług społecznych, przestrzeni miejskiej jak i oferty miasta dla starszych jego mieszkańców.

Kandydatura Miasta Gdynia, jako pierwszej gminy w Polsce została zaakceptowana przez WHO Global Network of Age Friendly Cities and Communities). Certyfikat WHO „Miasto przyjazne osobom starszym” jest dla Gdyni zwieńczeniem etapu budowania miasta otwartego i zarazem możliwość nowego otwarcia dyskusji o kierunkach rozwoju polityki senioralnej, o kształtowaniu miasta w kierunku jak najpełniejszego wykorzystania energii drzemiącej w grupie starszych mieszkańców.

Czytaj więcej:

 

 1. UNESCO Global Network of Learning Cities and Communities

Międzynarodowa Sieci Miast Uczących Się – UNESCO Global Network of Learning Cities od 2015 roku buduje sieć i kształtuje polityki miast członkowskich oparte na wizji wspierania rozwoju procesu edukacji formalnej i nieformalnej mieszkańców, obejmującej wszystkie grupy społeczne na każdym etapie życia.

Gdynia złożyła wniosek o przyjęcie do Sieci wiosną 2019 roku i jako pierwsze miasto w Polsce w lipcu 2019 roku stała się jej członkiem. Docenione zostało tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych, realizacja wizji miasta, które swoją strategię i działania w różnych sektorach opiera na filozofii „miasta uczącego się” oraz „miasta nastawionego na rozwój mieszkańców”. Gdynia udowadnia stały rozwój tego procesu i wprowadzane nowe rozwiązania związane z edukacją na różnych poziomach, ale też na włączaniu mieszkańców w procesy decyzyjne, na ich aktywizacji i zachęcaniu do uczenia się przez całe życie. Te założenia realizowane są  poprzez wizję kształcenia ustawicznego, na dwóch poziomach: formalnym i nieformalnym.

a) Edukacja formalna to system kształcenia placówkach edukacyjnych wszystkich typów i na wszystkich poziomach (od edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, po kształcenie zawodowe). To stale poszerzana oferta edukacyjna, inwestowanie w rozwój kadry pedagogicznej i wyposażenie placówek, realizacja nowatorskich i innowacyjnych programów (np. XVII LO pierwsza w Europie Centralnej szkoła w programie Microsoft Flagship School).

b) Edukacja nieformalna to szeroka oferta realizowana przez instytucje miejskie i NGO dla mieszkańców Gdyni w każdym wieku, pozwalająca na rozwijanie zainteresowań, wymianę wiedzy i pasji, edukację rówieśniczą, aktywność obywatelską, aktywność sportową, integrację międzypokoleniową.

W budowanie i rozwijanie oferty dla mieszkańców oraz z mieszkańcami zaangażowane są w Gdyni, m.in.:

  • Laboratorium Innowacji Społecznych –  to działania realizowane przez Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu Wymiennikownia, sieć centrów sąsiedzkich Przystani (Przystań Lipowa 15, Przystań Chylońska 237, Przystań Opata Hackiego 33, Przystań Śmidowicza 49), UrbanLab realizujący nowatorski w skali kraju program współpracy samorządu, mieszkańców, ekspertów i aktywistów miejskich zgodnie z ideą „miasta uczącego się”, czyli włączającego mieszkańców w procesy decyzyjne i dającego narzędzia do inicjowania i wprowadzania zmian.
  • Centrum Aktywności Seniora  – z ofertą Gdyńskiego Uniwersytetu trzeciego Wieku i zajęć pozauniwersyteckich, z ofertą miejskich klubów seniora i współpraca z klubami koordynowanymi przez organizacje pozarządowe
  • Wydział Kultury – programy edukacji kulturalnej realizowane w mieście w instytucjach kultury oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi
  • Wydział Edukacji – koordynowanie edukacji młodych mieszkańców Gdynia na wszystkich poziomach kształcenia
  • Biblioteka Gdyniaz ofertą promocji czytelnictwa, edukacji nieformalnej i rozwijania zainteresowań dla każdego mieszkańca Gdyni w wielu placówkach i punktach mobilnych
  • Centrum Nauki Experyment z ofertą edukacyjną zagadnień naukowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przestrzenia wystawienniczą
  • Gdynia Rodzinna – z ofertą dla rodzin z zakresu kultury, edukacji, sportu, integracji międzypokoleniowej, wsparcia młodych rodziców poprzez opiekę nad rozwijaniem idei klubów mam i malucha
  • Gdyńskie Centrum Sportu – z ofertą sportową dla mieszkańców Gdyni w różnych miejscach i z bogatą ofertą dostosowaną do potrzeb mieszkańców w każdym wieku
  • środowisko organizacji pozarządowych

Czytaj więcej:

 

Nagrody i wyróżnienia, które Gdynia otrzymała za działania koordynowane m.in. przez Laboratorium Innowacji Społecznych

 

 1. Ogólnopolski Konkurs Innowacyjny Samorząd 2020 Serwisu samorządowego PAP pod patronatem Ministerstwa Rozwoju to wyróżnienie dla gdyńskich innowacji realizowanych w 2019 roku.

Celem konkursu jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju. Nagradzane są najbardziej nowatorskie rozwiązania wdrożone w samorządach – innowacje technologiczne, procesowe, organizacyjne, ekologiczne, społeczne, publiczne (komunalne) oraz dotyczące instrumentów i usług wsparcia.

  • Główna nagroda za Gdyński Ogród Deszczowy – projekt zachęcający mieszkańców do tzw. małej retencji wody deszczowej
  • Wyróżnienie dla Urbanlab Gdynia za rozwijanie koncepcji mechanizmu dyskutowania i sposobów wypracowywania rozwiązań podnoszących jakość życia w mieście

Czytaj więcej:

 

 1. Europejski Konkurs Innowacje Społeczne w Polityce / Innovations in Politics 2018 to europejska nagroda przyznawana politykom za nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców miast – Prezydent Wojciech Szczurek został finalistą konkursu w kategorii „Społeczeństwo” za działania Wymiennikowni jako unikatowego w skali Polski i Europy miejsca stworzonego i zarządzanego przez młodzież, która uczy się działania w relacjach społecznych opartych na zasadach wzajemności i różnych sposobach „wymiany” kapitału społecznego.

Czytaj więcej:

 

 1. Europejski Konkurs Innowacje Społeczne w Polityce / Innovations in Politics 2019 to europejska nagroda przyznawana politykom za nowatorskie rozwiązania podnoszące jakość życia mieszkańców miast – Prezydent Michał Guć finalistą konkursu w kategorii  „Jakość życia” za rozwijany w gdyńskim inkubatorze innowacji społecznych innowacyjny projekt Fundacji Dom Marzeń-  „Oswajanie Dorosłości”  – W jej ramach, jako narzędzie właśnie oswajania dorosłości przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną wykorzystywany jest symulator niemowlęcia. Podczas warsztatów wyjazdowych osoby z niepełnosprawnością w praktyce przekonują się, na czym polega opieka nad dzieckiem, a specjaliści poznają specyfikę pracy z symulatorem.

Czytaj więcej:

 

 1. Gdynia miastem nagrodzonym przez Marszałka woj. pomorskiego w Konkursie „Pomorskie dla Seniora” w kategorii „Samorząd Przyjazny Seniorom” edycja 2019

Czytaj więcej:

 

 1. Dobre praktyki Gdyni wyróżnione przez wpis do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Rzecznika Praw Obywatelskich – II edycja 2017. Zgłoszone spacery i mapy sentymentalne jako narzędzia zwiększania udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej

Czytaj więcej:

 

6.  Dobre praktyki Gdyni docenione przez wpis do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” Rzecznika Praw Obywatelskich – I edycja 2015, w którym docenione zostały kompleksowe działania, tzw. Gdyński Dialog z Seniorami – przedsięwzięcie złożone z następujących inicjatyw: Panel obywatelski z seniorami; Spacery badawcze z seniorami; Dialog o ofercie aktywizacyjnej; Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych. Projekt zrealizowany został z inicjatywy władz samorządowych w szerokim partnerstwie z instytucjami miejskimi i gdyńskimi organizacjami pozarządowymi.

Czytaj więcej:

powrót

AKTUALNOŚCI

KONTAKTY

DYREKCJA
Aleksandra Markowska - dyrektor a.markowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Maciej Warszakowski - zastępca dyrektora m.warszakowski@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 01
Katarzyna Ziemann - zastępca dyrektora k.ziemann@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12
KOMUNIKACJA (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Aleksandra Dylejko - rzecznik prasowy a.dylejko@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09 | 603 620 200
Anna Niedziółka - kierownik a.niedziolka@lis.gdynia.pl komunikacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 09
DIAGNOZY I PARTYCYPACJA (ul. Żeromskiego 31)
Urszula Majewska u.majewska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Marta Wieczorek m.wieczorek@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Magdalena Warmowska m.warmowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
UrbanLab (Al. Zwycięstwa 96/98)
Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10
Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Alicja Wiczling a.wiczling@lis.gdynia.pl urbanlab@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 16
Przestrzenie Społeczne (ul. Śmidowicza 49 / ul. Opata Hackiego 33 / ul. Lipowa 15 / ul. Chylońska 237 / ul. Kartuska 20B)
Łukasz Rąpała - kierownik l.rapala@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Iwona Deyk - koordynatorka Przystani Śmidowicza 49 i.deyk@lis.gdynia.pl smidowicza49@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 25
Jacek Rezner - koordynator Przystani Opata Hackiego 33 j.rezner@lis.gdynia.pl opatahackiego33@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 31
Dobrosława Korczyńska-Partyka - koordynatorka Przystani Lipowa 15 d.korczynska@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl 58 727 39 27
Małgorzata Zaworska - koordynatorka Przystani Chylońska 237 m.zaworska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 30
Magdalena Dębna - koordynatorka Wymiennikowni m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55 | +48 727 504 020
Projekty (ul. Żeromskiego 31 / al. Zwycięstwa 96/98)
Beata Prusak – aktywizacja społeczno-zawodowa b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24
Monika Nowakowska – rozwój usług społecznych m.nowakowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Bożena Dołkowska – rewitalizacja społeczna b.dolkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 22
Joanna Niedzielska – rewitalizacja społeczna j.niedzielska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11.
Inwestycje (ul. Żeromskiego 31)
Barbara Marchwicka - kierownik sekcji użytkownika b.marchwicka@lis.gdynia.pl rewitalizacja@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 04
Bianka Witkowska - kierownik sekcji rozwiązań projektowych b.witkowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 07
Zamówienia Publiczne (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Agnieszka Nadziejko - kierownik a.nadziejko@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 06
Księgowość (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Bożena Kościuszko-Panek - główna księgowa b.kosciuszko-panek@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Ewa Król - zastępca głównej księgowej e.krol@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 13
Kadry (ul. ŻEROMSKIEGO 31)
Beata Kałan - kierownik b.kalan@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Zarządzanie i Współpraca (ul. Żeromskiego 31)
Ewa Gozdalik - kierownik e.gozdalik@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 26
Administracja (UL. ŻEROMSKIEGO 31)
Iwona Alukonis - kierownik i.alukonis@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 28