W lipcu mijają dwa lata członkostwa Gdyni w Sieci Miast Uczących Się UNESCO (Global Network of Learning Cities). Nasze miasto wciąż jest jedynym reprezentantem Polski w tym gronie skupiającym ponad 200 miast z całego świata. W ostatnim  czasie współorganizowaliśmy warsztat dla wszystkich członków sieci, przed nami – prezentacja dobrych praktyk programu „Gdynia Rodzinna”.

Warsztat online w ramach Sieci Miast Uczących Się UNESCO, współorganizowany przez Gdynię. Prezentacja Gdyńskiego Dialogu o Klimacie prowadzonego przez Laboratorium Innowacji Społecznych // mat Laboratorium Innowacji Społecznych

Sieć Miast Uczących się UNESCO skupia miasta z całego świata, które realizują wizję kształcenia ustawicznego na poziomach formalnym i nieformalnym: włączają mieszkańców w procesy decyzyjne, dają im narzędzia do inicjowania i wprowadzania zmian, biorą pod uwagę ich potrzeby związane z rozwojem osobistym i poprawą jakości życia, wspierają organizacje pozarządowe, stwarzają warunki do działań innowacyjnych w sferze czy to przedsiębiorczości, czy społecznej.

Global Network of Learning Cities tworzy dziś 229 miast z całego świata. Jedynym miastem z Polski jest w tym gronie Gdynia.

Idee miasta uczącego się, włączającego mieszkanki i mieszkańców w jego życie realizujemy od lat i z przekonaniem, że to dobra droga rozwoju Gdyni i jej społeczności. Od lipca 2019, gdy dołączyliśmy do Sieci Miast Uczących Się UNESCO, wszystkie nasze działania mają nowy wymiar: zacieśniliśmy współpracę miejskich jednostek i instytucji, podpatrujemy rozwiązania stosowane w innych miastach, ale też chętnie dzielimy się naszymi doświadczeniami, które są wysoko oceniane – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Kilka tygodni temu Gdynia, wspólnie z miastami Larissa z Grecji oraz Tonyong i Yonsu z Korei Południowej była gospodarzem warsztatu online z udziałem około 100 przedstawicieli miast z całego świata. Rozmawialiśmy o roli edukacji obywatelskiej w tworzeniu  zdrowych i zrównoważonych społeczności, co ma szczególne znaczenie w czasach pandemii, która całkowicie zmieniła nasz świat. Otwierając warsztat, zwracałem uwagę na ważne zadanie, które przed nami stoi: odbudowanie społeczności, której członkowie znów będą z sobą w kontakcie, będą umieli współpracować i uczyć się od siebie.

Warsztat online w ramach Sieci Miast Uczących Się UNESCO, współorganizowany przez Gdynię. Uczestników przywitał Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Jedną z osób wprowadzających uczestników w temat webinaru był Jarosław Józefczyk, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Mówił o doświadczeniach minionych miesięcy, o roli edukacji obywatelskiej w czasach dystansu społecznego, ale też najważniejszych wyzwaniach na najbliższe miesiące: utrzymaniu społeczności otwartej i odpornej, dotarciu do osób, które są mniej aktywne w przestrzeni społecznej,  sposobach na podtrzymanie dobrego kontaktu mimo sytuacji lockdownu.

Praca warsztatowa odbywała się w dwóch grupach: jedną z nich moderowała Gdynia. Pierwsza część była okazją do zaprezentowania doświadczeń Centrum Nauki Experyment (projekt Zielony Hub) i Laboratorium Innowacji Społecznych (Gdyński Dialog o Klimacie) oraz Muzeum Emigracji w Gdyni (sukces działań online) dotyczących skutecznego włączania i angażowania mieszkańców w działania z zakresu edukacji ekologicznej i kultury w sytuacji, gdy cała aktywność toczy się online.

Podczas moderowanej dyskusji zastanawiano się, jakie będą długofalowe skutki pandemii dla zdrowia i dobrostanu mieszkańców oraz jakich narzędzi trzeba, by zadbać o te dwa aspekty życia.

Jako priorytet wskazano dbałość o zdrowie psychiczne wszystkich osób, bez wyjątku. Pandemia i wszystkie związanie z nią trudne sytuacje sprawiły, że ten aspekt naszego życia przeszedł ze strefy prywatnej do publicznej, bo pandemia dotknęła każdego z nas. Strata najbliższych, kryzysy psychiczne, wypalenie zawodowe, utrata pracy – każda z tych sytuacji wymaga interwencji, specjalnego programu wsparcia dotkniętych nimi osób i otoczenia.

Zwracano też uwagę na potrzebę dawania mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się, dostosowując kanały komunikacji do potrzeb różnych grup – i bycia otwartym na odmienne punkty widzenia. Jako  ważne zadania wskazano też włączenie seniorów w życie miasta oraz zapewnienie młodym ludziom dobrego startu w dorosłe życie.

W sieci UNESCO Gdynia zaangażowana jest w klaster edukacji obywatelskiej, nasze zaangażowanie w niedawny webinar było więc naturalną konsekwencją. W ciągu dwóch lat członkostwa w GNLC mieliśmy już kilka razy okazję zaprezentować nasze dobre praktyki związane z prowadzeniem edukacji obywatelskiej w czasach pandemii, mówiliśmy o działalności UrbanLab Gdynia i Wymiennikowni, przedstawiliśmy działania Gdyni Rodzinnej i Centrum Aktywności Seniora – wylicza Katarzyna Ziemann, kierownik Działu Zmiany Społecznej Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynująca pracę gdyńskiego zespołu ds. miasta uczącego się.Jeszcze w tym miesiącu UNESCO opublikuje materiał, w którym mamy okazję dzielić się doświadczeniami Gdyni Rodzinnej z czasów pandemii.

Warsztat online w ramach Sieci Miast Uczących Się UNESCO, współorganizowany przez Gdynię. Prezentacja projektu Zielony Hub Centrum Nauki Experyment // mat Laboratorium Innowacji Społecznych
Warsztat online w ramach Sieci Miast Uczących Się UNESCO, współorganizowany przez Gdynię. Prezentacja projektu Zielony Hub Centrum Nauki Experyment // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdyński zespół ds. miasta uczącego się tworzą miejskie jednostki i instytucje prowadzące edukację formalną i nieformalną dla mieszkańców w każdym wieku: Laboratorium Innowacji Społecznych, Centrum Aktywności Seniora, Wydział Kultury Urzędu Miasta, Wydział Edukacji Urzędu Miasta, Biblioteka Gdynia, Centrum Nauki Experyment, Gdynia Rodzinna, Gdyńskie Centrum Sportu. Sprawdzianem była pandemia, która wymusiła na długi czas przeniesienie działalności do sieci. Bogata oferta, realizowana pod hasłem „Gdynia miastem uczącym się… w domu!”, spotkała się z dużym zainteresowaniem gdynianek i gdynian; została też wysoko oceniona przez członków Sieci Miast Uczących Się.

Warto też przypomnieć, że Gdynia jest jednym z miast-sygnatariuszy manifestu GNLC: zobowiązania się do zwiększenia włączenia różnych form edukacji w swoich społecznościach w nadchodzących latach.

powrót