Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana, Śmidowicza, obszaru o pow. ok. 193 ha zamieszkałego przez ok. 2500 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

  • Termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2023 r.
  • Całkowity koszt realizacji projektu – 30 998 423,88 zł
  • Całkowity wydatki kwalifikowalne projektu – 28 807 977,01 zł
  • Dofinansowanie – 17 820 004,27 zł
  • Poziom dofinansowania – 61,86 %

Dodatkowe informacje: Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie

powrót