Cel grantu:
Celem wykorzystania grantu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Gdyni w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Zakres rzeczowy grantu:
Grant realizowany jest w oparciu o gdyńską sieć Przystani – centrów sąsiedzkich, działających w siedmiu gdyńskich dzielnicach. Zaplanowane działania są komplementarne w stosunku do tego, co już oferuje imigrantom gdyński samorząd.

W ramach grantu przewidziane są następujące działania:
a) w sferze społecznej: oferta spędzania czasu wolnego min. aktywności w Przystaniach, wyjścia, stacjonarne półkolonie zimowe i letnie dla dzieci, zakontraktowanie liderów i liderek ukraińskich jako łączników międzykulturowych;
b) w sferze edukacyjnej: organizacja korepetycji dla dzieci i młodzieży;
c) w sferze zawodowej: grupowe formy podnoszenia  kwalifikacji – kurs krawiecki i indywidualne kursy zawodowe;  
d) w sferze kulturalnej: m.in. wyjścia/wyjazdy na koncerty, do muzeów, udział w koncertach, organizacja w Przystaniach pikników, wydarzeń kulturalnych;
e) w sferze zdrowotnej: w Przystaniach zajęcia z profilaktyki zdrowotnej;
f) w sferze profilaktyki wykluczenia: oferta zajęć z języka polskiego;
g) w sferze szkoleniowej: przeprowadzenie działań szkoleniowych skierowanych do pracowników i wolontariuszy Laboratorium Innowacji Społecznych, wspierających osoby z doświadczeniem migracji, oraz związane z planowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań na ich rzecz (szkolenia stacjonarne).

W ramach grantu założono również dofinansowanie wyposażenia Przystani w materiały i sprzęty potrzebne do realizacji grantu i założonych w nim działań.

Budżet :
Wartość grantu: 1 000 000 zł
Dofinansowanie UE: 894 736, 84 zł
Budżet państwa: 105 263,16 zł

Grantobiorca:
Gmina Miasta Gdyni; Laboratorium Innowacji Społecznych

Grantodawca:
Województwo Pomorskie

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów.

powrót