Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja podobszaru obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-Radiostacja o łącznej powierzchni wynoszącej około 37 ha oraz zamieszkiwanej przez około 5300 osób, będąca indywidualnie określoną w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji strategią kompleksowych, zintegrowanych i wzajemnie powiązanych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego mieszkańców, zwiększenia poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne, a także aktywizacji mieszkańców poprzez kształtowanie postaw obywatelskich.

  • Termin zakończenia realizacji projektu – 31 grudnia 2023 r.
  • Całkowity koszt realizacji projektu – 16 023 108,45 zł
  • Całkowity wydatki kwalifikowalne projektu – 15 531 275,68 zł
  • Dofinansowanie – 9 735 352,67 zł.
  • Poziom dofinansowania – 62,68 %

Dodatkowe informacjeGdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

Projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót