Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – utraciło moc z dniem 29 października 2018 r., niemniej przepisy tego rozporządzenia stosuje się do otwartych konkursów ofert ogłoszonych do dnia 1 marca 2019 r.

Nowe rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych umów – obowiązuje do dnia 29 października 2018 r., z zastrzeżeniem, o którym mowa wyżej.

powrót