ul. Starowiejska, Gdynia // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Przestrzeń z priorytetem dla pieszych oraz ograniczeniem ruchu kołowego – taka będzie ulica Starowiejska. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podjął taką decyzję po zapoznaniu się z raportem podsumowującym proces konsultacji społecznych, a także z analizami finansowymi potencjalnych kosztów realizacji różnych wariantów zmian.

Przypomnijmy, że pierwsze wnioski z procesu konsultacji zostały przedstawione Prezydentowi w sierpniu. Na potrzeby podjęcia ostatecznej decyzji zlecone zostały dodatkowe analizy potencjalnych kosztów realizacji każdego z wariantów zmian wypracowanych podczas konsultacji. Po zapoznaniu się z kompletną dokumentacją, Prezydent podjął decyzję co do przyszłości tej najstarszej gdyńskiej ulicy.

– Wszystkie dotychczasowe dyskusje dotyczące przyszłości ulicy Starowiejskiej pokazały, że to sprawa bliska sercom gdynian. Po konsultacjach społecznych mamy świadomość, że zmiany w przestrzeni publicznej często niosą za sobą konieczność zmiany przyzwyczajeń, co nie jest łatwe. Te są jednak potrzebne do tego, by tworzyć miasto przyjazne dla wszystkich, także pieszych i rowerzystów. Takie są też kierunki rozwoju europejskich miast. Dlatego podjąłem decyzję o wprowadzeniu w ulicy Starowiejskiej przestrzeni z priorytetem dla pieszych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Już w przyszłym roku zostanie wyłoniony projektant, który rezultaty konsultacji ujmie w formie projektu, pozwalającego miastu zrealizować inwestycję.

Przypomnijmy, że według założeń wybranego wariantu – przygotowanych i omawianych przez mieszkańców podczas konsultacji społecznych – na Starowiejskiej zostaną wprowadzone różnego typu rozwiązania uspokajające ruch oraz zwiększające bezpieczeństwo i komfort pieszych. M.in. ustanowiona zostanie tzw. „strefa zamieszkania”, która pozwala pieszym przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu – nie tylko na przejściach, a prędkość samochodów obniża do 20 km/h. Ruch kołowy na nowej Starowiejskiej spotka się z ograniczeniami, np. niemożliwy stanie się tranzyt przez całą długość ulicy – od Dworca PKP do Placu Kaszubskiego. Pojawią się natomiast nowe przestrzenie odpoczynku dla pieszych. Więcej o szczegółowych założeniach tych zmian można przeczytać tutaj.

– Przeprowadzenie kilkuetapowego procesu konsultacji społecznych było próbą otwarcia na nowo rozmowy wokół tej kwestii z mieszkańcami Gdyni. Koncepcja od początku zakładała bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców na każdym etapie konsultacji, tak aby byli współautorami wizji zmian na Starowiejskiej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Konsultacje społeczne dotyczące przyszłości ulicy Starowiejskiej trwały od 6 kwietnia do 30 czerwca. Celem procesu było wypracowanie propozycji zmian w przestrzeni tej ulicy oraz poddanie ich pod publiczną dyskusję z mieszkańcami Gdyni. Dyskusje o mniejszych bądź większych zmianach w tej części śródmieścia toczyły się bowiem od lat, jednak jak dotąd nie zostały wypracowane konkretne rozwiązania.

Podczas warsztatów, w których wzięli udział mieszkańcy i architekci, wypracowane zostały trzy możliwe do wprowadzenia warianty zmian: zachowanie tradycyjnego układu ulicy Starowiejskiej, stworzenie przestrzeni współdzielonej z udogodnieniami dla pieszych oraz zachowaniem ruchu kołowego lub z priorytetem dla pieszych oraz ograniczeniem ruchu kołowego. Warianty te zostały przygotowane na podstawie obserwacji i sugestii uczestników warsztatów, a także wyników ankiet, które przeprowadzili przedstawiciele Laboratorium Innowacji Społecznych.

Następnie te propozycje zmian zostały przedstawione do oceny mieszkańców, których opinie były silnie zróżnicowane. Najwięcej pozytywnych ocen wśród wypełniających ankietę konsultacyjną otrzymał wariant nr 3, czyli zakładający stworzenie przestrzeni z priorytetem dla pieszych i ograniczenie ruchu kołowego.  Takie rozwiązanie poparło 55% respondentów – był to jedyny wariant, który zyskał aprobatę ponad połowy z nich. Jednocześnie ten kierunek zmian budził też wyraźny opór – blisko 30% uczestników konsultacji zdecydowanie go nie popiera, a kolejne 8% – raczej nie popiera. Po analizie wyników konsultacji, Prezydent wybrał właśnie ten wariant rozwoju ulicy.

powrót