Gdynia od lat rozwija rodzinną pieczę zastępczą. To zarówno żmudna pozytywistyczna praca z rodzinami, ale też wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W Gdyni powstaje pierwszy w Polsce pilotażowy projekt, w ramach którego Rodzinne Domy Dziecka będą zamieniane w Rodzinne Domy Pomocy, w momencie osiągnięcia pełnoletności przez ich podopiecznych. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło przetarg na projekt budowlany dwóch domów jednorodzinnych z przeznaczeniem na Rodzinne Domy Dziecka.

• Gdynia jest pierwszym miastem w Polsce, które wprowadza projekt zamiany Rodzinnych Domów Dziecka na Rodzinne Domy Pomocy oraz jednym z pierwszych miast, które zorganizowały kompleksowy system pieczy zastępczej, przygotowując miejsca dla dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, czy kameralnych placówkach instytucjonalnych. 

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa objęcie dziecka pieczą zastępczą może trwać nie dłużej niż do osiągnięcia przez nie pełnoletności, a w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności nie dłużej, niż do 25. roku życia. Dzięki projektowi, w którym Rodzinny Dom Dziecka zostanie przekształcony w Rodzinny Dom Pomocy, podopieczni z niepełnosprawnościami będą mogli zostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania, bez zmiany opiekunów.

• Dzięki swojemu sąsiedztwu opiekunowie wybudowanych na Babich Dołach domów jednorodzinnych, pełniących funkcję Rodzinnych Domów Dziecka, będą mogli wzajemnie się wspierać i wymieniać doświadczeniami.

Mając na uwadze rodziny zastępcze opiekujące się dziećmi z niepełnosprawnościami, które po osiągnięciu pełnoletności nadal będą potrzebować wsparcia, gmina planuje wybudować dwa domy jednorodzinne przy ul. Rybaków, w których będą funkcjonowały Rodzinne Domy Dziecka. Idea planowanych Rodzinnych Domów Dziecka zakłada, że mieszkańcy obu tych miejsc wciąż będą w nich mieszkać po osiągnięciu pełnoletności, przebywając ze swoimi opiekunami, a funkcja obiektów zmieni się na Rodzinne Domy Pomocy. Osoby z niepełnosprawnościami zostaną w znanym sobie, bezpiecznym i przyjaznym środowisku, bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania.

Gdynia jest liderem pod względem deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej – mówi dr Anna Krawczak z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. – W gdyńskich placówkach wychowawczych nie przebywa ani jedno dziecko poniżej 10. roku życia. Miasto ogranicza liczbę tych placówek, rozwijając bazę rodzin zastępczych.

 14% dzieci i młodzieży korzystających z takiej formy wsparcia i zamieszkujących nasze miasto przebywa pod opieką pieczy instytucjonalnej (w tej chwili są to 4 kameralne placówki). Wszystkie małe dzieci, przebywają w pieczy rodzinnej, podobnie jak dzieci z niepełnosprawnością. O tych ostatnich musimy myśleć długofalowo, gdyż nie wszystkie będą w stanie się usamodzielnić. Innowacyjny pomysł zaproponowany przez Beatę Potocką, prowadzącą w Gdyni Rodzinny Dom Dziecka ma w sobie ogromny potencjał. Wierzę w jego powodzenie, ale też w perspektywę rozwijania go w naszym mieście i w innych powiatach – mówi Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Operatorem projektu będzie organizator pieczy zastępczej w Gdyni, czyli gdyński Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który rekrutuje i szkoli kandydatów na opiekunów oraz udziela wsparcia merytorycznego. Szczegółowe zasady przekształcania Rodzinnych Domów Dziecka w Rodzinne Domy Pomocy będą całościowo opracowywane przez MOPS we współpracy z samymi rodzinami zastępczymi, tak by stworzyć rozwiązania szyte na miarę i spełniające ich oczekiwania.

Dwa Rodzinne Domy Dziecka mają powstać w części Babich Dołów objętej granicami obszaru rewitalizacji miasta Gdyni. Lokalizacja inwestycji znajduje się w obrębie historycznego układu przestrzennego zespołu dworsko-folwarcznego „Nowe Obłuże” (w miejscu dawnych zabudowań gospodarczych w sąsiedztwie istniejących budynków przy ul. Rybaków 4, 5 i 6).

Laboratorium Innowacji Społecznych zleci pracowni wyłonionej w drodze przetargu opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dwóch budynków wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.  Obiekty muszą być zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, dostępne dla osób o różnej sprawności i w różnym wieku oraz adaptowalne do zmieniających się potrzeb.

Szczególnie ważnym elementem projektu są rozwiązania wspierające wspólnotę rodzinną – zagospodarowanie terenu ma służyć wspólnemu spędzaniu czasu, możliwie aktywnej rekreacji i rozwijaniu pasji. Przyjęte w projekcie rozwiązania powinny być także energooszczędne, sprzyjać minimalizacji kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu – mówi Bianka Witkowska, kierownik Działu Inwestycji w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Termin składania ofert mija 9 kwietnia br. Z dokumentacją zamówienia można zapoznać się tutaj.

powrót