LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji w Dziale Diagnoz i Partycypacji

Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
. praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze;
· tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, przy realizacji niektórych zadań poza siedzibą firmy.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: https://lis.gdynia.pl/ oraz o realizowanych obecnie projektach: https://lis.gdynia.pl/projekty/.

Co robimy w DiPie?
Jako zespół DIP odpowiadamy przede wszystkim za koordynację gdyńskiego budżetu obywatelskiego i prowadzenie konsultacji społecznych na poziomie dzielnic i całego miasta. Wspieramy umiejętnościami badawczymi oraz pomysłami na angażowanie mieszkańców w różne przedsięwzięcia prowadzone przez LIS oraz inne miejskie instytucje.
W DIP słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami. Rozwijamy własne pomysły na podnoszenie jakości dialogu w mieście – szukamy nowych rozwiązań i upowszechniamy myślenie partycypacyjne wśród urzędników, radnych i mieszkańców. W każdym z realizowanych przez nas procesów wykorzystujemy zarówno nasze umiejętności analityczne, jak i doświadczenie moderatorskie oraz podejście nastawione na rozmowę, wymianę opinii i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Główne obowiązki:
. planowanie i realizacja budżetu obywatelskiego w mieście,
. przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych materiałów merytorycznych dotyczących prowadzonych procesów partycypacyjnych,
. współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, organizacjami pozarządowymi oraz innymi interesariuszami przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć partycypacyjnych oraz na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego.

Wykształcenie:
· wyższe

Wymagania niezbędne:

· min. 2 letnie doświadczenie zawodowe,
· doświadczenie w prowadzeniu procesów badawczych/ewaluacyjnych i pisaniu raportów badawczych,
umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi, pakietem MS Office, umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków, ciekawość i gotowość na rozwój w obszarze partycypacji obywatelskiej,
· umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
· samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
· kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań,
· zdolność do szybkiego uczenia się,
· wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.

Wymagania dodatkowe:

. znajomość zagadnień związanych z partycypacją obywatelską na szczeblu lokalnym, w tym znajomość ogólnej logiki budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
. doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym,
w sektorze pozarządowym),
. doświadczenie w działaniach nakierowanych na animowanie działań z mieszkańcami, grupami nieformalnymi, konkretnymi grupami odbiorców,
. wiedza na temat specyfiki funkcjonowania miasta – otoczenia instytucji miejskich odpowiedzialnych za kreowanie i realizowanie polityk miejskich (zwłaszcza rad dzielnic, Rady Miasta, środowiska miejskich instytucji).

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
· CV oraz list motywacyjny
Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

· kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
· kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
· oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
· podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W miesiącu listopadzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%

Dokumenty należy składać do dnia 19 grudnia 2022 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
(I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/ pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Diagnoz i Partycypacji”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres:  rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:
·       Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
·       Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
·       Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 10 od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 do 16.00.

W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
·       „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
·       oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
·       do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

Oświadczenie rekrutacyjne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

powrót