Wymiar etatu: 1/1 etatu (40 godzin tygodniowo)

 Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
 • praca w oparciu o dokumentację – głównie projektową,
 • tygodniowy czas pracy obejmuje okres od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, przy realizacji niektórych zadań poza siedzibą firmy.


Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa
w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl oraz o realizowanych obecnie projektach: https://lis.gdynia.pl/projekty/.


Czym zajmuje się Zespół ds.
Rewitalizacji Społecznej:

* Współrealizujemy program Gdynia OdNowa.
* Wdrażamy cele i założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdynia na lata 2017 – 2026 (GPR).
* Pozyskujemy środki zewnętrzne na działania, piszemy i realizujemy projekty finansowane ze środków zewnętrznych, poszerzające i rozwijające szeroko rozumianą ofertę działań społecznych na obszarach rewitalizacji.
* Prowadzimy działania i współpracę partnerską na rzecz budowania trwałych mechanizmów rozwijania usług społecznych w Gdyni i kompleksowej oferty społecznej na obszarach rewitalizacji.
* Rozwijamy aktywności budując kapitał społeczny wśród  mieszkańców i mieszkanek Gdyni z obszarów objętych oddziaływaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.
* Współpracujemy z instytucjami, organizacjami i koalicjantami i partnerami lokalnymi, na rzecz tworzenia, budowania i  implementacji trwałych mechanizmów współpracy oraz rozwijania szeroko rozumianej oferty społecznej i  usług społecznych na obszarach rewitalizacji.

Główne obowiązki:

 • współpraca z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą oraz grantodawcami realizowanych projektów,
 • współpraca z Przystaniami – siecią centrów sąsiedzkich w Gdyni, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami i partnerami – kluczowymi z punktu widzenia wdrażania działań społecznych na obszarach rewitalizacji i osiągania celów zapisanych w GPR,
 • bieżący monitoring zaleceń Instytucji Zarządzających/Instytucji Pośredniczących związanych z realizowanymi przedsięwzięciami, prowadzenie działań w oparciu o wytyczne projektowe,
 • pozyskiwanie i rozliczanie społecznych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów realizowanych na obszarach rewitalizacji/na rzecz mieszkańców obszarów rewitalizacji, w tym:
 • przygotowywanie wniosków projektowych w konkursach grantowych,
 • opracowywanie/aktualizowanie zbiorczych wniosków o płatność/zaliczkę,
 • we współpracy z koordynatorami projektów, opracowywanie tabeli zmian do projektu, w tym opracowywanie/aktualizowanie harmonogramu wydatków/ refundacji/ płatności (na bieżąco, zgodnie z ponoszonymi/zakładanymi wydatkami),
 • kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji projektu,
 • opracowywanie/aktualizowanie dokumentów budżetów, w tym planów wydatków/dochodów/wykazu przedsięwzięć z dofinansowaniem z UE,
 • opracowywanie/aktualizowanie harmonogramu wydatków/refundacji/płatności (na bieżąco, zgodnie z ponoszonymi/zakładanymi wydatkami),
 • analiza postępu rzeczowego i finansowego projektu – w tym postępu uczestników,
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą i Instytucją Pośredniczącą dotyczącą bieżącej realizacji projektów, przygotowywanie niezbędnych dokumentów,
 • obsługa generatorów projektów, w tym SL2014 oraz GWA oraz innych programów sprawozdawczych,
 • przygotowywanie zestawień umożliwiających prześledzenie postępów rzeczowych i finansowych w projektach

Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe: preferowane w obszarze nauk ekonomicznych, nauk społecznych.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie i pisaniu projektów,
 • minimum jeden rok doświadczenia w pracy przy przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów ze wsparciem ze środków UE,
 • wiedza na temat przygotowania/realizacji/ kontroli przedsięwzięć z dofinansowaniem z UE,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i arkuszy kalkulacyjnych Ms Excell,
 • wysokie umiejętności organizacyjne, rzetelność i pełna samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z interdyscyplinarnym środowiskiem pracowniczym,
 • szybkie przyswajanie informacji, otwartość na uczenie się,
 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem z dofinansowaniem z UE,
 • znajomość specyfiki procesu rewitalizacji oraz innych aktów prawnych regulujących proces rewitalizacji,
 • znajomość podstawowych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdynia na lata 2017 – 2026,
 • obsługa generatorów projektu, w tym SL2014 oraz GWA,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów,
 • kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • podpisana przez kandydata informacja na temat przetwarzania danych osobowych, załączona poniżej ogłoszenia**.

W marcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 31 maja 2021 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)

2/pocztą tradycyjną na adres:

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH, Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Zespole ds.  Rewitalizacji Społecznej”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00

Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)  rekrutacji

DALSZE POWIERZENIE
Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi

PODSTAWA PRAWNA
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:

 • Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcyOgraniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

powrót