Coraz więcej widocznych oznak tego, że osiedle Meksyk na Chyloni przechodzi wielką zmianę. Jak co miesiąc, zaglądamy na plac budowy i sprawdzamy postęp prac.

Prace rewitalizacyjne na osiedlu  Meksyk // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Prace rewitalizacyjne na osiedlu Meksyk // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Część osiedla Meksyk między ul. Hutniczą a torami kolejowymi to od kilku miesięcy plac budowy. Teren, do tej pory niezagospodarowany i  pozbawiony infrastruktury drogowej, zmienia się dzięki  prowadzonym na wniosek mieszkańców pracom rewitalizacyjnym. W ich ramach w tej części budowy już w przyszłym roku korzystać będziemy z nowej drogi – równoległej do ul. Orzechowej – z chodnikami, oświetleniem i infrastrukturą podziemną. W planach jest też przebudowa południowej części ul. Orzechowej oraz zagospodarowanie terenu przy stacji SKM Gdynia Chylonia. Powstaną tam parkingi, pętla autobusowa, nowe jezdnie, chodniki, oświetlenie, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Przebudowane mają też być wodociągi i sieć gazowa.

To duża satysfakcja widzieć jak toczą się prace, w których przeprowadzenie jeszcze do niedawna wielu nie wierzyło – przyznaje Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, członek gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji. Kilka dni temu minęły trzy miesiące od podpisania umowy z wykonawcą przebudowy osiedla; każdy dzień przynosi kolejne zmiany i odkrywa kolejne elementy nowej przestrzeni. Chodniki, oświetlenie, zieleń, bezpieczne drogi, wyeliminowanie dotychczasowych uciążliwości z jakimi borykają się mieszkańcy – to wszystko poprawi jakość życia i będzie stanowiło spełnienie ich oczekiwań wyrażonych jeszcze na etapie przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Osiedle Meksyk jest jednym z sześciu gdyńskich podobszarów rewitalizacji. Zmiana, o którą zabiegali mieszkańcy, jest przede wszystkim infrastrukturalna.

Prace rewitalizacyjne na osiedlu Meksyk // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

W tej chwili trwa budowa nawierzchni miejsc parkingowych parkingu zlokalizowanego przy terenie PKP, powstaje podbudowa pod nowo projektowane nawierzchnie parkingów i zatoki autobusowej.

Do nowej sieci wodociągowej na ul. Orzechowej przyłączani są kolejni użytkownicy, budowana jest kanalizacja deszczowa pod nowo powstającą ulica. W tej części osiedla powstał już odcinek sieci gazowej. I wreszcie, trwa układanie kabli oświetleniowych w obrębie parkingów oraz ustawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe.

Dwa razy w tygodniu na osiedlu Meksyk – w punkcie przy ul. Hutniczej (obok Straży Pożarnej) , dyżuruje pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, z którą można porozmawiać o przebiegu prac:

  • w środy: 15, 22, 29 w godz. 9.00 – 11.00
  • w czwartki: 9, 16, 23, 30 w godz. 16.00 – 17:30

Z Laboratorium Innowacji Społecznych można też kontaktować się:
– tel. 58 727 39 04 (Dział Inwestycji)
– e-mail: rewitalizacja@lis.gdynia.pl

Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” realizowany jest przy wsparciu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót