Zespół Tematyczny pełni funkcję opiniującą i doradczą w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji oraz w związku z działaniami prowadzonymi w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”. Składa się z 13 członków reprezentujących różne grupy interesariuszy, czyli z: Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Dzielnic; 2 radnych Rady Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta; 2 przedstawicieli rad dzielnic, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów; 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wybranych spośród zgłoszonych kandydatów oraz 3 przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni oraz jednostek budżetowych Miasta Gdyni, wskazanych przez Prezydenta.

Otwarty nabór na przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad dzielnic prowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych, otrzymując 19 zgłoszeń: 9 od przedstawicieli organizacji pozarządowych, 8 od przedstawicieli rad dzielnic oraz 1 od osoby, która zaznaczyła, że jest reprezentantką obu kategorii. Zgodnie z par. 6 Regulaminu Zespołu Tematycznego UrbanLabu Gdynia do spraw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji, ocenie poddano wszystkie formularze spełniające wymogi formalne. Każdy z członków komisji dokonywał oceny formularzy kierując się doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami kandydatów, opisanym przez kandydata w formularzu.

W przypadku przedstawicieli organizacji pozarządowych ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/pracą ze społecznością lokalną/ działaniem w organizacjach pozarządowych oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

W przypadku przedstawicieli rad dzielnic ocenie podlegało: doświadczenie związane z partycypacją obywatelską/działalnością w radach dzielnic/pracą ze społecznością lokalną oraz kompetencje w zakresie obserwacji/analizy zjawisk: dostrzegane problemy/braki w obszarach pracy Zespołu Tematycznego (sposób opisania istotnych problemów/ braków dostrzeganych w poniższych obszarach w Gdyni: „Partycypacja obywatelska i funkcjonowanie rad dzielnic” oraz „Funkcjonowanie organizacji pozarządowych i ich współpraca z Miastem”).

Komisja wyłoniła i zarekomendowała Prezydentowi do przyjęcia do Zespołu Tematycznego siedmiu kandydatów z najwyższą uzyskaną liczbą punktów –  pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz 2 przedstawicieli rad dzielnic. Są to:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Małgorzata Bujak (Stowarzyszenie Traffic Design),
 • Klaudia Jarecka-Świeca (Fundacja Miejsce Tworzenia),
 • Marek Radyko (Stowarzyszenie In gremio),
 • Martyna Regent (Stowarzyszenie Miasto Wspólne)
 • Magdalena Warmowska (Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop).

Przedstawiciele rad dzielnic:

 • Paweł Musiał (Rada Dzielnicy Leszczynki)
 • Piotr Szpajer (Rada Dzielnicy Wielki Kack).

Tym samym w rekomendowanym składzie reprezentacji znaleźli się przedstawiciele dwóch różnych rad dzielnic oraz czterech typów organizacji: organizacji działającej w obszarze wsparcia rozwoju trzeciego sektora, w tym rozwiązań parasolowych i systemowych miejskich; organizacji zrzeszającej mieszkańców, wspierających działania oddolne, partycypację; organizacji działającej w obszarze działań pomocowych, społecznych, związanych z integracją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem działalności na obszarach wymagających szczególnego wsparcia – w zakresie partycypacji grup „trudno słyszalnych” oraz organizacji działających w obszarze kultury.

Kompletny skład Zespołu Tematycznego, powołanego zarządzeniem przez Prezydenta, przedstawia się następująco:

 • Pełnomocnik ds. dzielnic – Jakub Ubych – Przewodniczący Zespołu;
 • Przedstawiciele Rady Miasta Gdyni:
  1. Członek Zespołu: Anna Myszka,
  2. Członek Zespołu: Marika Domozych;
 • Przedstawiciele rad dzielnic:
  1. Członek Zespołu: Paweł Musiał,
  2. Członek Zespołu: Piotr Szpajer;
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  1. Członek Zespołu: Małgorzata Bujak,
  2. Członek Zespołu: Klaudia Jarecka-Świeca,
  3. Członek Zespołu: Marek Radyko,
  4. Członek Zespołu: Martyna Regent,
  5. Członek Zespołu: Magdalena Warmowska;
 • Przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni i jednostek budżetowych Miasta Gdyni:
  1. Tomasz Kamiński – przedstawiciel Biura ds. Dzielnic;
  2. Salwiusz Marchel – przedstawiciel Samodzielnego Referatu ds. Organizacji Pozarządowych;
  3. Ewa Stokłuska – przedstawicielka Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

Prace zespołu rozpoczną się w już czerwcu i potrwają minimum do grudnia 2019 roku.

Załącznik: Zarządzenie Prezydenta wraz z regulaminem

powrót