Zmiany przy ulicy Nauczycielskiej: poznaliśmy uwagi mieszkańców

 

Pierwsza koncepcja przebudowy fragmentu ulicy Nauczycielskiej na Witominie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną do wejścia do lasu, została zaprezentowana mieszkańcom podczas otwartego spotkania konsultacyjnego. Padło wiele uwag, które teraz projektant będzie analizował pod kątem możliwości uwzględnienia w ostatecznym projekcie. Jego zadaniem będzie zaproponowanie rozwiązań, które z jednej strony zaspokoją potrzeby mieszkańców, z drugiej będą w zgodzie z wymaganiami prawa budowlanego, ruchu drogowego i wymogami ochrony przyrody.

– Bardzo cieszę się, że na spotkanie konsultacyjne poświęcone omówieniu pierwszej koncepcji końcowego odcinka ulicy Nauczycielskiej w rewitalizowanej zachodniej części byłej „Radiostacji” na Witominie, przybyła tak liczna grupa mieszkańców – mówi Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Duża liczba osób, które wypełniły salę klubu seniora przy ulicy Widnej 8 świadczy o dużym zainteresowaniu przebudową ulicy, dla nas jest też wyrazem lokalnej więzi mieszkańców. Ideą prowadzonej przez nas rewitalizacji jest właśnie wsłuchiwanie się w różne, często skrajne opinie i potrzeby mieszkańców, aby zmiany służyły poprawie jakości życia całej społeczności.

Założenia i oczekiwania związane ze zmianą przy ul. Nauczycielskiej

Zespół projektowy, który w maju br. rozpoczął pierwsze prace nad opracowaniem koncepcji, współpracował ze specjalistami Zarządu Dróg i Zieleni, Biura Ogrodnika Miasta oraz Laboratorium Innowacji Społecznych. Założenia, którym pierwsza propozycja przebudowy ulicy Nauczycielskiej miała sprostać wynikały z potrzeby przywrócenia jej lokalnego charakteru, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Pogodną do wejścia do lasu. Ważną kwestią jest potrzeba uporządkowania parkowania poprzez organizację wydzielonych miejsc postojowych przy jednoczesnym zachowaniu jak największej liczby drzew rosnących po obu stronach tego odcinka, a także zmiany nawierzchni jezdni i zapewnienie skutecznego odwodnienia.

Rozwiązania architektoniczne przyjęte w koncepcji

Rozwiązując potrzebę zapewnienia lokalnego charakteru ulicy, projektanci zaproponowali, aby ciąg ulicy Nauczycielskiej wzdłuż budynków nr 8-16 został dodatkowo oznakowany, przypominając o przepisach dotyczących „strefy zamieszkania”. Takie rozwiązanie nadaje przywilej pieszym, ale pozwala w bezpieczny sposób korzystać z przestrzeni zmotoryzowanym mieszkańcom. W obrębie ulicy przewidziano jednocześnie dodatkowe elementy uspokojenia ruchu, takie jakie wyniesienie fragmentów jezdni. Bezpieczeństwu pieszych ma służyć dodatkowo wyremontowany chodnik w obrębie wejścia na teren szkoły. Projektanci zaproponowali także, aby na odcinku o długości około 60 metrów jezdnia została zwężona, a jej nawierzchnia wyniesiona. Dla pojazdów wjeżdżających od ulicy Pogodnej, na wysokości wejścia do szkoły, ma znaleźć się linia warunkowego zatrzymania, co dodatkowo wpłynie na uspokojenie ruchu przy jednoczesnym zaproponowaniu na tym odcinku wydzielonych po obu stronach jezdni miejsc parkingowych.
Kolejna propozycja dotyczyła budowy odwodnienia, chroniącego przed zalewaniem terenu. Zgodnie z koncepcją nawierzchnia powinna być wykonana z kostki betonowej, z wyłączeniem ostatniego fragmentu znajdującego się na wysokości bloku Nauczycielska 16. Ten ostatni odcinek powinien być zaaranżowany jako wejście do lasu, droga zbudowana z nawierzchni żwirowo-mineralnej, wzdłuż której zaproponowano instalację elementów małej architektury.

Opinia mieszkańców

Mieszkańcy, którzy zapoznali się z założeniami projektowymi i przyjętymi rozwiązaniami w koncepcji, podczas spotkania postulowali o poszerzenie ulicy Nauczycielskiej i zwiększenie liczby miejsc postojowych. Zwracano uwagę, że budynki zlokalizowane przy tej ulicy nie mają w swoim sąsiedztwie.  wyodrębnionych parkingów. Zaproponowali, aby miejsca postojowe zostały zbudowane na terenie znajdującym się za ogrodzeniem szkoły. Zaakceptowali w tym przypadku także konieczność wycinki drzew jako koszt budowy parkingu.

Część spotkania poświęcono na dyskusję o planowanej budowie na terenie szkoły miejsca do rekreacji (boiska z bieżnią). Takie postulaty były zgłaszane przez lokalną społeczność podczas konsultacji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji. Wśród uczestników spotkania omawiającego przebudowę ulicy Nauczycielskiej pojawiły się wątpliwości o zasadność tej inwestycji. Większość wyrażanych opinii akceptowała rezygnację z budowy terenu rekreacyjnego w ich najbliższym sąsiedztwie, argumentując ją brakiem chętnych do korzystania z takiej formy i w tym konkretnym miejscu, rekreacji. Mieszkańcy wskazywali na pobliskie tereny do uprawiania sportu, które ich zdaniem w pełni zaspokajają potrzebę rekreacji wszystkich mieszkańców tej części dzielnicy. Jako kontrpropozycję dla pierwotnego planu, uczestnicy spotkania opowiedzieli się, aby na tym terenie mogły powstać miejsca parkingowe przeznaczone dla mieszkańców ulicy Nauczycielskiej.

Dużo emocji wywołała propozycja, aby na ostatnim odcinku ulicy (aranżowanej jako wejście do lasu) instalować ławki i inne elementy małej architektury. Jak podkreślali mieszkańcy, miejsca do odpoczynku na otwartym powietrzu aktualnie umiejscowione na granicy lasu, przed wejściami do budynków, w pełni zaspokajają ich potrzeby. Omawiając propozycję zastosowania nawierzchni mineralno – żwirowej na wysokości budynku Nauczycielska 16, prowadzącej do wejścia do lasu, mieszkańcy zgłosili wątpliwości co do trwałości takiego rozwiązania, proponowali budowę z kostki betonowej. W trakcie spotkania wyjaśniano, że wykonanie takiej nawierzchni wymaga wykonania specjalnej podbudowy, która pozwoli poruszać się po niej pojazdom bez uszkodzenia nawierzchni.

– W trakcie spotkania, mieszkańcy oprócz uwag dotyczących koncepcji przebudowy odcinka ulicy Nauczycielskiej, bardzo zgodnie wskazywali na poważne uciążliwości związane z funkcjonowaniem stadionu piłkarskiego, który zlokalizowany jest nieopodal ich miejsca zamieszkania, a jedyny dojazd prowadzi właśnie tą drogą – zauważa Maciej Warszakowski. – Sytuacja ta w ocenie mieszkańców powinna przełożyć się na rozbudowę ulicy Nauczycielskiej poprzez jej poszerzenie i zwiększenie liczby miejsc postojowych, a nie jak zaproponowano w pierwszej koncepcji wprowadzanie środków uspokojenia ruchu w celu przywrócenia lokalnego charakteru.
– Chciałbym podkreślić, że spotkanie z mieszkańcami ulicy Nauczycielskiej było pierwszym z cyklu konsultacji. Podobnie jak to miało miejsce 31 lipca, zaprosimy zainteresowanych do wyrażenia opinii na temat kolejnej propozycji projektowej, która z pewnością pomoże rozwiązać wiele uciążliwości zgłoszonych przez uczestników – zapowiada Maciej Warszakowski.

Mieszkańcy zainteresowani przebudową ulicy Nauczycielskiej, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym, swoje uwagi i opinie, mogli przekazać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie: 58 727 39 06, (pon.-pt. w godzinach 8-16) do 11 sierpnia. Projektanci wezmą je pod uwagę, przygotowując ostateczną koncepcję przebudowy tej części Witomina, która będzie stanowić podstawę dla dalszych prac projektowych.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót