Prezydent Miasta Gdyni ogłasza wynik otwartego naboru na Partnera spośród podmiotów spoza sektora finansów publicznych do współrealizacji Projektu Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności
w dzielnicy Oksywie (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT) realizowanego w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla dzielnicy Oksywie.

Na Partnera wybrana została Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku.

powrót