LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do specjalisty  – animatora społecznego w Przystani

Wymiar etatu: 3 etaty (40 godzin tygodniowo) 
3 etaty do pracy:  w Przystani Opata Hackiego 33 (Gdynia Chylonia) oraz w Przystani Chylońska 237 (Gdynia Cisowa) i Przystani Lipowa 15 (Gdynia Wielki Kack). Istnieje możliwość pracy rotacyjnej między Przystaniami.

Warunki pracy:

 • praca w budynku bez windy – na parterze, praca przy komputerze powyżej 4h dziennie w trybie zmianowym (m.in. 8.00-16.00, 12.00-20.00), codzienna bezpośrednia obsługa klienta;
 • Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab.

 • Co robimy w ramach Sieci Domów Sąsiedzkich – Przystań:

Sieć Domów Sąsiedzkich „Przystanie” to lokalne centra, zlokalizowane obecnie w 4 dzielnicach Gdyni, będące kołem zamachowym zmian dzielnicowych, rozwijające potencjał międzypokoleniowy
i sąsiedzki w lokalnych społecznościach. Tworzone są, w zależności od lokalnego kontekstu,
w partnerstwie  min. z: Centrum Aktywności Seniora, Biblioteką Gdynia, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.  Więcej o Przystaniach: www.przystan.gdynia.pl

Główne obowiązki:

 • wdrażanie gdyńskiego modelu Przystani – lokalnych centrów, osadzonych w lokalnym kontekście gdyńskich dzielnic, wpisującego się w lokalne potrzeby i pomysły mieszkańców,
 • tworzenie oferty działalności Przystani w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców z różnych grup wiekowych i społecznych, przy zaangażowaniu użytkowników i współtwórców miejsca,
 • współpraca z lokalną społecznością w centrum sąsiedzkim Przystań; włącznie mieszkańców w działanie Przystani, animacja społeczna, organizacja spotkań, debat, warsztatów, szkoleń, akcji społecznych, wydarzeń angażujących społeczność lokalną, współkoordynacja  działań zapewniających funkcjonowanie Przystani,
 • inicjowanie i animowanie współpracy między instytucjami miejskimi i organizacjami funkcjonującymi  w domu sąsiedzkim, prowadzenie stałej współpracy z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji pozarządowych,  z mieszkańcami, lokalnymi liderami i aktywistami,
 • prowadzenie działań nakierowanych na rozwijanie innowacji społecznych  i działań partycypacyjnych,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja projektów rozwijających ofertę Przystani,
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych i sprawozdawczych wynikających z pracy w Laboratorium Innowacji Społecznych, nadzór merytoryczny nad powierzonymi zadaniami.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:

 • otwartość na specyfikę pracy w Przystani i poznawanie lokalnych, gdyńskich kontekstówi potrzeb mieszkańców,
 • doświadczenie w bezpośredniej pracy z ludźmi/ grupami społecznymi – formalnymi bądź nieformalnymi, w prowadzeniu działań animacyjnych, w przygotowywaniu wydarzeń, akcji w społecznościach lokalnych opartych na partycypacji, moderowaniu spotkań z różnymi grupami odbiorców,
 • niestereotypowe podejście do tematyki społecznej,
 • dobra organizacja pracy, dokładność, staranność, rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • kreatywność, umiejętność szukania nieszablonowych rozwiązań,
 • umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/społecznym,
 • umiejętność pracy w zespole z interdyscyplinarnym doświadczeniem,
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania współpracy i kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków, zdolność do szybkiego uczenia się,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim (bądź w innym języku obcym),
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • otwartość na pracę w zmianowym trybie pracy.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prywatnym,w sektorze pozarządowym),
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi min. politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań,
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017 – 2026,
 • doświadczenie w przygotowywaniu/wdrażaniu autorskich programów angażujących użytkowników,
 • doświadczenie w pracy metodą projektową,
 • znajomość obsługi mediów społecznościowych,
 • dobra znajomość gdyńskich realiów/zasobów miejskich.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny, CV,
• dokument potwierdzający wykształcenie wyższe,
• świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające  doświadczenie zawodowe,
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1282)”;
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 22 października 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
„z dopiskiem: rekrutacja na stanowisko: od podinspektora do specjalisty w Przystani”
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.
Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  za pośrednictwem domofonu) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót