Rusza nabór do trzeciej kadencji Komitetu Rewitalizacji//fot. LIS Gdynia

W sobotę, 25 listopada rozpoczyna się nabór na członków gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji trzeciej kadencji. Członkowie tego organu opiniują i oceniają przebieg rewitalizacji, a także doradzają w istotnych społecznie kwestiach.

Komitet Rewitalizacji to organ doradczy, który zbiera interesariuszy ze wszystkich podobszarów rewitalizacji i stanowi ciało opiniująco-doradcze Prezydenta Miasta Gdyni na temat procesu rewitalizacji. 31 stycznia 2024 kończy się druga trzyletnia kadencja Komitetu.

– Trzeba przyznać, że to nie był łatwy czas do przeprowadzania inwestycji z zakresu rewitalizacji. Przez sześć ostatnich lat, podczas których realizowaliśmy założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, borykaliśmy się m.in. z inflacją, czy pandemią koronawirusa, ale mimo wszystko były to niezwykle owocne lata, które na lepsze zmieniły gdyński krajobraz. Nieocenioną pomocą w tych działaniach był Komitet Rewitalizacji, który podczas spotkań szczegółowo omawiał każdy problem – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Trzecia kadencja Komitetu Rewitalizacji rozpocznie się 1 lutego 2024 roku i również będzie trwała trzy lata. Jego członkowie będą pochylać się nad kwestiami, związanymi z rewitalizowanymi obszarami Gdyni, czyli: częścią dzielnicy Babie Doły – rejon zespołu dworsko-folwarcznego i przyległych terenów zieleni, fragmentem dzielnicy Oksywie (rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza), częścią dzielnicy Chylonia (mowa o rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego), a także fragmentami dzielnic: Chyloni (rejon tzw. Meksyku), Leszczynek (rejon Wzgórza Orlicz-Dreszera, tzw. Pekinu) oraz północno-zachodnią częścią dzielnicy Witomino, między ulicami Rolniczą, Chwarznieńską i granicą TPK.

– Komitet Rewitalizacji to platforma wielostronnej wymiany informacji między mieszkańcami, urzędnikami, radnymi dzielnicowymi i miejskimi oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych – wyjaśnia Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierowniczka Działu Rewitalizacji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Radni dzielnicowi i radni miejscy nominowani są do prac w Komitecie przez swoje rady. Urzędników nominuje Prezydent Miasta Gdyni, a nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzi Gdyńska Rada Pożytku Publicznego. Do mieszkańców obszaru rewitalizacji i właścicieli, zarządców nieruchomości na nim położonych kierujemy nabór otwarty.

Komitet Rewitalizacji trzeciej kadencji będzie składał się z maksymalnie 26 osób. W skład gremium
wchodzić będą:

  • mieszkańcy – sześć osób, po jednej z każdego podobszaru rewitalizacji;
  • właściciele nieruchomości położonych na tych podobszarach – trzy osoby;
  • radni dzielnicowi z tych dzielnic, które znajdują się na terenie rewitalizacji – pięć osób;
  • radni miasta po jednej osobie z każdego okręgu, w którym jest położony obszar rewitalizacji – trzy osoby;
  • organizacje pozarządowe, które zajmują się sferami związanymi z kulturą, edukacją,wsparciem społecznym oraz zagospodarowaniem przestrzeni – cztery osoby;
  • przedstawiciele Prezydenta reprezentujący wydziały i jednostki zaangażowane w procesrewitalizacji – pięć osób.

Nabór otwarty kierowany jest do mieszkańców sześciu podobszarów rewitalizacji oraz do właścicieli nieruchomości położonych na tych podobszarach. Mieszkańcy zgłaszający się do członkostwa muszą
złożyć formularz zgłoszeniowy oraz uzupełnioną listę poparcia uzupełnioną 20 podpisami pełnoletnich mieszkanek i mieszkańców omawianego obszaru. Z kolei osoby, które chciałyby reprezentować właścicieli nieruchomości, są zobowiązane do przedłożenia formularza zgłoszeniowego wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej pięciu przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.

Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną rekomendowani przez grupy, które reprezentują. Swoich przedstawicieli wskaże także Prezydent Miasta. Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie. Prace trzeciej kadencji Komitetu będą dotyczyły przede wszystkim uchwalenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji (planowanego na drugą połowę 2024 roku), oraz realizacji nowych zadań rewitalizacyjnych – zarówno inwestycyjnych jak i społecznych.

Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne od 25 listopada br. Zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, na stronie internetowej gdynia.pl oraz na stronie internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych. Dokumenty będzie można składać zarówno w formie papierowej do siedziby Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni znajdującej się przy ul. Żeromskiego 31, jak i online na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl. Swoje kandydatury można zgłaszać do 15 grudnia. Decyduje data wpływu.

powrót