Komitet Rewitalizacji

powrót

Rozpoczynający 1 lutego 2024 roku trzecią kadencję Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Dla Prezydenta Miasta Gdyni pełni też funkcję opiniodawczo – doradczą. Praca w komitecie ma charakter społeczny.

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. W sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, po przeprowadzeniu naboru na członków komitetu oraz wskazaniu reprezentantów przez właściwe podmioty wskazane w wyżej wymienionej Uchwale Rady Miasta Gdyni, Zarządzeniem nr 7300/24/VIII/R z dnia 30 stycznia 2024 r. powołał na trzyletnią kadencję Gdyński Komitet Rewitalizacji.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni Komitet liczy nie więcej niż 26 członków, w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na  obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na  obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i  towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli rad dzielnic – po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.

Skład Komitetu Rewitalizacji na jego trzecią kadencję liczy 20 członków:

 1. Pan Arkadiusz Głodowski – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chy­lonia, rejon tzw. Meksyku),
 2. Pan Krzysztof Mudza – mieszkaniec podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza),
 3. Pan Robert Nieżorawski – radny dzielnicy Leszczynki,
 4. Pani Monika Popiel – radna dzielnicy Oksywie,
 5. Pan Kordian Kulaszewicz – radny dzielnicy Chylonia,
 6. Pan Marcin Chwiałkowski – radny dzielnicy Babie Doły,
 7. Pani Elżbieta Sierżęga – radna rady miasta (okręg nr 1),
 8. Pan Marcin Wołek – radny rady miasta (okręg nr 2),
 9. Pani Danuta Styk – radna rady miasta (okręg nr 3),
 10. Pan Marek Radyko – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
 11. Pani Barbara Hinz-Harazin – przedstawicielka organizacji pozarządowych, podmio­tów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo­lontariacie oraz grup nieformalnych,
 12. Pan Jarosław Barbarski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o któ­rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaria­cie oraz grup nieformalnych,
 13. Pan Patryk Bławat –  przedstawiciel organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych,
 14. Pani Monika Księżopolska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (kierownik Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 2),
 15. Pani Joanna Wasilewska – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni),
 16. Pani Beata Kreft – przedstawicielka Prezydenta Miasta Gdyni (dyrektor Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Gdyni)
 17. Pan Michał Guć – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni (wiceprezydent Miasta Gdyni).
 18. Pani Luiza Bukowska – mieszkanka podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Chylonia, osiedle Zamenhofa – Opata Hackiego),
 19. Pani Marta Galla – mieszkanka podobszaru rewitalizacji (część dzielnicy Babie Doły),
 20. Pan Przemysław Kropidłowski – przedstawiciel właścicieli, użytkowników wieczystych i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji.

AKTUALNOŚCI

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.