74 rekomendacje wypracowane przez mieszkańców i mieszkanki w trakcie Gdyńskiego Dialogu o Klimacie zostaną wdrożone! Kolegium Prezydenta przyjęło je wskazując jednostki i wydziały Urzędu Miasta odpowiedzialne za ich realizację. Wszystkie  rekomendacje zostaną wpisane do „Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”.

Gdyński Dialog o Klimacie: podsumowanie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Gdyński Dialog o Klimacie to proces konsultacyjny, który trwał od listopada 2020 do maja 2021. Celem było wypracowywanie rozwiązań i rekomendacji oraz zebranie opinii i pomysłów, które na trzech poziomach – całego miasta, wspólnot lokalnych oraz indywidualnego mieszkańca – mogą ograniczać negatywne zjawiska związane kryzysem klimatycznym i pozwolą się nam lepiej do niego przygotować. Proces podzielono na cztery etapy, w których w sumie udział wzięło niemal 600 osób. Konsultacje przeprowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta.

W etapie drugim – naradzie społecznej – mieszkańcy i mieszkanki Gdyni pod okiem ekspertów ze świata nauki oraz Urzędu Miasta dyskutowali nad możliwymi do realizacji działaniami, których efektem byłoby ograniczenie negatywnego wpływu na klimat lub co najmniej adaptacja do zmieniającego się klimatu.

Narada społeczna w ramach Gdyńskiego Dialogu o Klimacie // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Uczestnicy wypracowali łącznie 88 rekomendacji i pomysłów, które zostały przeanalizowane przez jednostki merytoryczne i przekazane Kolegium Prezydenta. Podzielone zostały na trzy obszary: powietrze, zieleń w mieście oraz woda.

Rekomendacje wypracowane przez uczestników Gdyńskiego Dialogu o Klimacie są bardzo cenne i z pewnością pomogą miastu lepiej odpowiadać na wyzwania związane z globalnymi zmianami. Bardzo nas cieszy zaangażowanie mieszkańców oraz fakt, że nasza wizja miasta przyszłości jest spójna. Niektóre z rekomendacji Dialogu zaczęliśmy realizować już wcześniej, a inne są rozszerzeniem tego, co jako samorząd wdrażamy. Nie brakuje też nowych rozwiązań, dzięki którym nasz zestaw narzędzi ochrony klimatu będzie jeszcze szerszy. We wnioskach płynących z konsultacji przebija bardzo wyraźna potrzeba prowadzenia proekologicznej kampanii edukacyjnej, co stawiamy sobie za priorytet, gdyż zmiana zaczyna się na poziomie każdego mieszkańca. Każdy z nas może na co dzień podejmować działania, które przyczynią się do ochrony klimatu: zaczynając od wyboru środku transportu, czy wybory zakupowe – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Wśród przyjętych rekomendacji z obszaru „powietrze” jest m.in. wdrożenie w gdyńskiej polityce przestrzennej idei „miasta krótkich odległości”, czyli tworzenia w dzielnicach mikrocentrów z dostępem do różnych usług. Powstanie także punkt konsultacyjny z doradztwem na temat rozwiązań mitygacyjnych i adaptacyjnych. Będzie można tam dowiedzieć się, jakie wsparcie proceduralne można otrzymać podczas wymiany pieca, w jaki sposób można aplikować o środki itp.

W rekomendacjach przyjętych z obszaru „woda” jest m.in. stworzenie długofalowej strategii retencji w mieście z uwzględnieniem m.in. ogrodów deszczowych, stawów, niecek czy rowów bioretencyjnych, rowów infiltracyjnych, zielonych przystanków, dachów, fasad i ścian, nawierzchni przepuszczalnych, podłoży strukturalnych. Przeprowadzona ma zostać także renaturalizacja cieków wodnych i terenów przyległych przy planowanych inwestycjach w obszarze dorzeczy cieków (Chylonka, Kacza).

Z obszaru „zieleń w mieście” wśród przyjętych rekomendacji jest m.in. stworzenie wytycznych i przewodnika oraz systemu zachęt dla inwestorów w zakresie tworzenia zielonych dachów na istniejących budynkach. Ma zostać także wprowadzony i przestrzegany zakaz koszenia trawników w czasie suszy oraz wprowadzenie zakazu używania dmuchaw do liści.

Wśród działań edukacyjnych rekomendowanych przez uczestników Gdyńskiego Dialogu o Klimacie i przyjętych do realizacji jest stworzenie przez UM Gdyni zweryfikowanego źródła wiedzy nt. zmian klimatu, jego przyczyn i sposób ograniczania. Prezydent Miasta Gdyni zdecydował m. in. o  przygotowaniu serwisu internetowego roboczo nazwanego „Klimatyczna Gdynia”, dostępnego w ramach strony www.gdynia.pl, na którym umieszczać będziemy informacje o działaniach klimatycznych podejmowanych w Gdyni, Polsce i na świecie, mających na celu ograniczenie przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaangażowania mieszkańców Gdyni w konsultacje społeczne w ramach „Gdyńskiego Dialogu o Klimacie”. Zarówno liczba uczestników, jak i jakość zgłoszonych rekomendacji zasługują na wysoką ocenę, bo przecież cały proces odbywał się w warunkach pandemii, a więc zdalnie. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom uczestników jedną z przyjętych rekomendacji będzie zapraszanie raz w roku uczestników narady społecznej do prac działającego w UM Gdyni zespołu ds. adaptacji do zmian klimatu, aby wspólnie omówić realizację rekomendacji i zaproponować ewentualne zmiany w sposobie ich realizacji – mówi wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć.

Rekomendacje przyjęte do realizacji zostaną uwzględnione w aktualizacji „Planu Adaptacji miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030”, przygotowywanej aktualnie w  Wydziale Środowiska. Realizacja rekomendacji – podobnie jak „Plan…” przewidziana jest na lata 2021-2030.

Szczegóły dotyczące Gdyńskiego Dialogu o Klimacie dostępne są w Raporcie Podsumowującym, dostępnym na stronie internetowej oraz gdynia.pl/oklimacie oraz www.lis.gdynia.pl

powrót