Zamieszczamy krótkie podsumowanie sobotnich spotkań warsztatowych, podczas których mieszkańcy we współpracy z projektantami wypracowują pomysły na zmiany ul. Starowiejskiej.

Dokładny raport z tej części konsultacji powstanie po zakończeniu całego cyklu. W czerwcu zaprezentujemy zebrane wnioski oraz wypracowane propozycje rozwiązań. W międzyczasie będziemy w syntetyczny sposób opisywać to, co wydarzyło się na spotkaniach. Dzięki temu każda zainteresowana osoba będzie mogła śledzić dyskusje na bieżąco.

I warsztat: 14 kwietnia 2018 r.

Pierwsze warsztaty poświęcone były przede wszystkim przedstawieniu informacji przydatnych w przygotowaniu koncepcji zmian na ul. Starowiejskiej, które powstaną w następnych tygodniach.

Po rozpoczęciu spotkania przez Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji oraz przedstawieniu celów i harmonogramu konsultacji, uczestnicy mogli zapoznać się z informacjami dotyczącymi:

Po prezentacjach i dyskusjach na temat przedstawionych w nich treści nastąpiła część warsztatowa. Zebrani dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat ulicy Starowiejskiej. Zgłaszane uwagi, problemy i propozycje były zaznaczane na makiecie konsultowanej przestrzeni.

Prowadzący warsztaty architekci zapowiedzieli, że na kolejne spotkanie przygotują kilka propozycji rozwiązań, które będą odpowiadały na sugestie mieszkańców. Staną się one punktem wyjścia do prac projektowych zaplanowanych na spotkanie w kolejną sobotę.

II warsztat: 21 kwietnia 2018 r.

Drugie warsztaty poświęcone były dyskusji nad konkretnymi możliwymi wariantami zmian na Starowiejskiej. W charakterze ekspertów wzięli w nich udział przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni – pani Ewa Laskowska i pan Mateusz Miloch z Działu Inżynierii Transportu, którzy na bieżąco służyli swoją wiedzą na temat możliwych rozwiązań transportowych oraz uwarunkowań dla wprowadzania zmian w przestrzeni ulicy Starowiejskiej.

Warsztaty rozpoczęły się od prezentacji przygotowanej przez prowadzących – dr Monikę Arczyńską i dr Łukasza Pancewicza, poświęconej różnym narzędziom, które można wykorzystać do przekształceń ulicy w różnych wariantach – od remontowego „liftingu” do znaczącej zmiany jej charakteru. Ilustrowały je przykłady z Polski i zagranicy, m.in. zmiany wprowadzone na ulicy św. Antoniego we Wrocławiu, ul. Wajdeloty w Gdańsku, ul. 6 sierpnia w Łodzi czy Mariahilfer Straße w Wiedniu (z prezentacją można zapoznać się tutaj). Omówiono m.in. różnorodne sposoby spowalniania ruchu, efektywność różnych sposobów parkowania oraz przykłady rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się różnym użytkownikom drogi z zachowaniem historycznej nawierzchni (np. szlifowanie bruku). Przypomniano również o konieczności uwzględnienia w każdym wariancie zmian zasad projektowania uniwersalnego, aby przekształcana przestrzeń była dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności i osób z niepełnosprawnościami.

Po dyskusji towarzyszącej prezentacji praca przeniosła się w okolice makiety ul. Starowiejskiej. W toku rozmowy na forum całej grupy wyróżniono 3 główne (w znacznej mierze alternatywne) możliwe kierunki zmian na Starowiejskiej:

  • zmiany jedynie o charakterze „liftingu” ulicy: zachowanie obecnego charakteru i organizacji ruchu, remont infrastruktury oraz uzupełnienie zieleni;
  • stworzenie strefy współdzielonej: wprowadzenie ułatwień dla ruchu pieszego, przy zachowaniu ogólnych zasad organizacji ruchu samochodowego;
  • znaczące ograniczenie (lub wyłączenie) ruchu samochodowego i wprowadzenie priorytetu dla ruchu pieszego (np. z umożliwieniem wjazdu tylko dla mieszkańców i dostaw do punktów handlowo-usługowych).

W ramach każdego z wariantów członkowie grupy za minimum niezbędnych działań uznali przeprowadzenie remontu infrastruktury, w tym przede wszystkim poprawę stanu chodników na Starowiejskiej. Już na tym etapie zarysowały się wyraźne podziały pomiędzy uczestnikami spotkania dotyczące przede wszystkim sposobu patrzenia na kwestię obecności samochodów i parkowania na ulicy Starowiejskiej. Głosy w tej kwestii rozkładały się zazwyczaj w opozycji pomiędzy perspektywą zagwarantowania wygody użytkowania ulicy kierowcom (dostępność miejsc parkingowych, brak dalszych ograniczeń dla ruchu samochodowego)” a stworzeniem strefy priorytetu dla ruchu pieszego, z uwzględnieniem ograniczeń dla parkowania i spowolnienia ruchu aut.

W ostatniej części warsztatu, w podziale na dwie grupy, uczestnicy dyskutowali nad każdym z ww. kierunków zmian, analizowali jego zalety i ograniczenia oraz proponowali szczegółowe rozwiązania dla każdego z nich, w tym różne warianty działań w zakresie organizacji miejsc do parkowania na Starowiejskiej. Rozmawiano także m.in. o etapowaniu zmian (które elementy i na jakich odcinkach ulicy należałoby wprowadzać w pierwszej kolejności). Na podstawie tych rozmów projektanci przygotują wstępne wersje propozycji na zmiany kierunkowe dla omawianych wariantów, które zostaną przedstawione członkom grupy warsztatowej na ostatnim spotkaniu – w sobotę 12 maja.

III warsztat: 12 maja 2018 r.

Celem ostatniego warsztatu była weryfikacja wariantowych założeń kierunków zmian na Starowiejskiej, wypracowanych na podstawie dwóch wcześniejszych spotkań. W oparciu o efekty wcześniejszych dyskusji prowadzący warsztaty projektanci przygotowali 3 kierunkowe propozycje zmian oraz zestaw możliwych rozwiązań szczegółowych w zakresie zagospodarowania przestrzeni oraz organizacji ruchu na ulicy, do zastosowania w ramach poszczególnych wariantów. Wszystkie one zostały przedstawione członkom grupy warsztatowej i poddane ich ocenie.

Proponowane warianty obejmowały:

  • zachowanie „tradycyjnego” układu ulicy – związanego z utrzymaniem pełnej segregacji ruchu kołowego i pieszego oraz utrzymanie jak największej liczby miejsc postojowych dla samochodów;
  • stworzenie przestrzeni o charakterze współdzielonym z wprowadzeniem udogodnień dla ruchu pieszego oraz zachowaniem ruchu kołowego (przy założeniu redukcji liczby miejsc postojowych);
  • stworzenie przestrzeni o charakterze współdzielonym z dominującym udziałem rozwiązań przyjaznych pieszym oraz znaczącym ograniczeniem ruchu kołowego (w oparciu o redukcję natężenia ruchu kołowego oraz liczby miejsc postojowych).

Wszystkie ww. warianty zakładały pewne elementy wspólne, odpowiadające na problemy zdiagnozowane w ramach badań ankietowych oraz szeroko popierane przez uczestników warsztatów, tj. remont nawierzchni chodników i jezdni oraz działania zwiększające udział i poprawiające stan istniejącej zieleni w przestrzeni Starowiejskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez projektantów – Monikę Arczyńską i Łukasza Pancewicza – poszczególnych wariantów zmian i mogących im towarzyszyć rozwiązań szczegółowych, np. utworzenia strefy pieszej na wlocie Starowiejskiej od strony Dworca PKP Gdynia Główna czy dywersyfikacji kierunków ruchu na poszczególnych fragmentach ulicy, oraz odpowiedzi na pytania dotyczące szczegółów poszczególnych koncepcji ze strony mieszkańców (prezentacja dostępna tutaj). Następnie członkowie grupy warsztatowej, w dwóch podgrupach, analizowali każdy z wariantów, komentowali ich założenia i starali się spojrzeć na konsekwencje ich wdrożenia z perspektywy różnych interesariuszy (np. mieszkańców, przedsiębiorców, różnych użytkowników ruchu). Zebrane w toku tej dyskusji informacje posłużą projektantom do dopracowania ostatecznych koncepcji możliwych kierunków zmian, a pracownikom Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy będą podsumowywali wnioski z konsultacji, pomogą sformułować zestaw argumentów „za” i „przeciw” poszczególnym wariantom z puntu widzenia różnych użytkowników przestrzeni Starowiejskiej. Szczególnie istotna z tej perspektywy była obecność na spotkaniach osób, które są zwolennikami odmiennych wariantów zmian – założeniem tego etapu konsultacji od początku było bowiem stworzenie możliwości wybrzmienia różnych punktów widzenia na przekształcenia Starowiejskiej.

Na zakończenie spotkania Wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć podziękował wszystkim uczestników warsztatów za zaangażowanie w ten etap konsultacji. W odpowiedzi na pytanie jednego z mieszkańców zapowiedział też, że intencją władz miasta jest rozpoczęcie działań na Starowiejskiej możliwie szybko po zakończeniu konsultacji i podjęciu decyzji co do kierunku przekształceń przez Prezydenta Miasta.

Co dalej?

Do końca maja efekty prac grupy warsztatowej zostaną podsumowane przez projektantów i na początku czerwca przedstawione wszystkim mieszkańcom Gdyni z prośbą o ich uwagi i opinie na temat zaproponowanych kierunków zmian na Starowiejskiej. Pytania o ich preferencje w tym zakresie znajdą się w ankiecie konsultacyjnej, którą będzie można wypełnić od 4 do 30 czerwca w formie papierowej oraz na stronie internetowej www.badanialis.pl/sw-uwagi. W tym okresie z proponowanymi wariantami zmian będzie się można zapoznać także na samej Starowiejskiej, gdzie pojawią się specjalne tablice informacyjne dotyczące konsultacji. Więcej informacji na temat przebiegu ostatniego etapu konsultacji można znaleźć pod adresem www.lis.gdynia.pl/starowiejska.

powrót