W poniedziałek 21 grudnia br. poznaliśmy zwycięzcę konkursu pod nazwą „Łączymy Oksywie”. Konkurs miał na celu wyłonienie koncepcji, prezentującej najlepsze rozwiązania zarówno architektoniczne, jak i urbanistyczne w objętej działaniami rewitalizacyjnymi gdyńskiej dzielnicy Oksywie.

W konkursowej rywalizacji zmierzyło się pięć projektów na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla połączenia pieszego pomiędzy Oksywiem Górnym i Dolnym oraz zagospodarowaniem parku leśnego na obszarze między ulicami Bosmańską a Śmidowicza w Gdyni.

– Gdyńskie Oksywie to najstarsza dzielnica Gdyni, ale też miejsce o szczególnym potencjale – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Od trzech lat obszar ten jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji na lata 2017-2026, dzięki czemu poprawia się nie tylko jego estetyka, ale przede wszystkim dostęp do usług publicznych. Taki był również cel konkursu „Łączymy Oksywie”, którego realizacja z jednej strony usprawni komunikację w dzielnicy, a z drugiej pozwoli na wyeksponowanie walorów tej części miasta.

– Wyłonienie zwycięskiego projektu w konkursie to przede wszystkim kolejny krok w rewitalizacji Oksywia. Zbliżające się zmiany w zagospodarowaniu tego obszaru mają na celu przede wszystkim usprawnienie połączenia Oksywia Dolnego z Górnym, zwiększenie bezpieczeństwa na terenie leśnym, szczególnie porą nocną, zachęcenie mieszkańców do rekreacji i spacerów, ale również uwzględnienie aspektów środowiskowych. Zakończenie konkursu oznacza wejście w kolejny etap będący fazą realizacji projektu – mówi Marika Domozych, Radna Miasta Gdyni , Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii.

Warto podkreślić, że Gminny Program Rewitalizacji Oksywia zakłada cele, które zostały wyznaczone po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy tego obszaru. Ta wykazała natomiast, że jedną z najistotniejszych potrzeb jest poprawa komunikacji zarówno w samej dzielnicy, jak i z innymi częściami Gdyni. Dzięki zapewniającym to rozwiązaniom możliwe będzie zarówno rozwijanie walorów turystycznych Oksywia, jak i poprawa jakości życia mieszkańców tej dzielnicy. 

Z tego powodu w ramach tworzenia koncepcji traktu pieszego pomiędzy ul. Żeglarzy a planowaną ul. Nową Zieloną (część realizacyjna konkursu A), jednym z nadrzędnych celów było wyłonienie rozwiązania, zapewniającego zarówno wygodny i bezpieczny skrót przez las, jak i zwiększającego dostępność do terenu, który w przyszłości będzie pełnić funkcję parku leśnego. Z kolei w części konkursowej, dotyczącej zagospodarowania parku leśnego pomiędzy ulicami Bosmańską a Śmidowicza (część ideowa konkursu B), zwracano uwagę na te rozwiązania, dzięki którym możliwe byłoby optymalne wykorzystanie naturalnego potencjału tego miejsca przy ewentualnym rekreacyjnym zagospodarowaniu tej przestrzeni.

ROZSTRZYGNIĘCIE W FORMULE ONLINE

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną  komisja konkursowa w składzie: Bianka Witkowska – Przewodnicząca, kierowniczka Sekcji Rozwiązań Projektowych Działu Inwestycji LIS, architektka;

Tadeusz Schenk, Naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta, oraz Barbara Marchwicka, Pełnomocniczka Prezydenta ds. przestrzeni publicznych, urbanistka, decyzję o wyłonieniu zwycięzcy podjęła w sposób zdalny. Konkursowe prace były oceniane według czterech głównych kryteriów. Wśród nich znalazły się walory środowiskowe, czyli poszanowanie dla warunków przyrodniczych oraz ekologiczne rozwiązania (w tej kategorii można było otrzymać maksymalnie 35 punktów). Kolejnym kryterium były walory użytkowe (maksymalna liczba punktów, jakie można było uzyskać w tej kategorii to 25), czyli funkcjonalność korzystania z przestrzeni przez wszystkich mieszkańców. Trzecim kryterium była racjonalność ekonomiczna (do 25 punktów), czyli m.in. trwałość zaproponowanych rozwiązań użytkowych, czy też racjonalność i koszt zaproponowanych rozwiązań pod kątem ich realizacji i eksploatacji. Ostatnim kryterium były walory społeczne, do których zaliczono m.in. potencjał projektu związany z poprawą postrzegania dzielnicy oraz integracja społeczna, na jaką pozwala dana koncepcja. Tu można było uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Chcieliśmy szczególnie docenić projektantów, którzy znaleźli oszczędne w wyrazie rozwiązania architektoniczne i przy ograniczonej ingerencji w krajobraz naturalny, pokazali że można realnie ułatwić komunikację pieszą i pokonać to spore wzniesienie pomiędzy Oksywiem dolnym i górnym. W mojej opinii, szczególnie dużym wyzwaniem było rozwiązanie oświetlenia – wyjaśnia Barbara Marchwicka, członkini komisji konkursowej.

Zaprezentowane koncepcje mogły uzyskać łącznie 100 punktów. Zwycięzca konkursu Uczestnik reprezentujący uczestników występujących wspólnie: Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny, ul. Antoniego Słonimskiego 9/15, 80-280 Gdańsk otrzymał 84,33 punkty.

– Praca otrzymała bardzo wysokie noty za niewielką ingerencję w naturalne środowisko lasu, poszanowanie fauny i flory, oraz namysł nad zagospodarowaniem wód opadowych. Zaproponowane rozwiązania materiałowe wpisują się w naturalny charakter miejsca, zachowane są istniejące ścieżki, wykorzystane naturalne walory terenu – wyjaśnia w opinii uzasadniającej werdykt przewodnicząca komisji konkursowej Bianka Witkowska. – Wprowadzono elementy małej architektury służące rekreacji i aktywności ruchowej, jednak z poszanowaniem lasu, jako miejsca życia zwierząt, gdzie człowiek powinien być jedynie gościem.

W opinii zwrócono także uwagę na fakt, że komfort i bezpieczeństwo przejścia między Górnym i Dolnym Oksywiem były bardzo ważnym kryterium oceny. – „Ścieżka na skróty”, to najkrótsza trasa przejścia pomiędzy projektowaną ul. Nową Zieloną, a Żeglarzy, biegnie wzdłuż koryta wyżłobionego przez wodę deszczową. Ze względu na znaczne nachylenie terenu zaprojektowano na jej trasie schody terenowe, jednak wokół wije się „meander” – ścieżka o łagodniejszym nachyleniu.  Na trasie przejścia zaprojektowano 2 placyki rekreacyjne i rozmieszczone co 50-60 m miejsca odpoczynku – ławki – dodaje Bianka Witkowska.

Do zwycięzcy konkursu trafi nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł  oraz zaproszenie do opracowania dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji części inwestycji. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (dla budowy traktu pieszego) powinno nastąpić w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, czyli ok. 10 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu.

Nagrodzona została także koncepcja, stworzona przez Aleksander Wadas Studio,

Dąbrówki 50, 80-034 Gdańsk, zajmująca drugie miejsce. Jej autorzy zdobyli 83,33 punkty. Trafi do nich nagroda w wysokości 13 tys. zł.

Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane w Przystani Śmidowicza od 23 grudnia br. w witrynach od strony ulicy, więc każdy będzie mógł zobaczyć je bez konieczności wchodzenia do budynku. Będzie je można zobaczyć także na stronie internetowej Laboratorium Innowacji Społecznych w zakładce rewitalizacja.

Konkurs i przeniesienie prawa do pracy konkursowej dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót