Od piątku, 16 marca, każdy gdynianin może wypełnić internetową ankietę poświęconą ocenie ulicy Starowiejskiej. Tym samym rozpoczynają się przygotowania do konsultacji społecznych dotyczących ewentualnych zmian w tym fragmencie Śródmieścia. Potrwają od 6 kwietnia do 30 czerwca.

Dyskusje o tym, jak – i czy w ogóle – powinna zmienić się Starowiejska, trwają od kilku lat. Pojawiały się pomysły całkowitego wyeliminowania z niej ruchu samochodów, znaczącego jego ograniczenia czy też czasowego zamykania dla pojazdów i urządzania na Starowiejskiej plenerowych imprez.

Ulica Starowiejska, fot. Aleksander Trafas

– To z jednej strony rodziło konflikty, z drugiej dawało jasny sygnał, że temat jest istotny i należy szukać dla niego rozwiązania – zauważa Michał Gućwiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Optymalne oczywiście będzie takie, w którym uwzględnione zostaną uwagi jak najszerszego grona interesariuszy: mieszkańców, działających na Starowiejskiej przedsiębiorców, gdynian przyjeżdzających tu na zakupy czy do punktów usługowych, aktywistów miejskich. Dlatego zdecydowaliśmy o ogłoszeniu konsultacji społecznych, bo ta forma rozmowy o mieście daje każdemu gdynianinowi możliwość wyrażenia swojego zdania. Opinie będą zbierane na kilka różnych sposobów, co z kolei pozwoli spojrzeć na Starowiejską pod różnymi kątami. Jednym z takich kontekstów będzie najbliższe sąsiedztwo i np. możliwości, jakie otworzą się przed Starowiejską po inauguracji Konsulatu Kultury przy ul. Jana z Kolna.

Już od piątku, 16 marca, gdynianie mogą wypełniać w internecie poświęconą Starowiejskiej ankietę (www.badanialis.pl/sw-diagnoza). W wersji papierowej będzie dostępna od przyszłego tygodnia w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31, w biurze Rady Dzielnicy Śródmieście oraz w wybranych sklepach i punktach usługowych na samej Starowiejskiej i w jej najbliższej okolicy. Trafi też bezpośrednio do skrzynek pocztowych w budynkach na Starowiejskiej.

Diagnoza potrzeb różnych użytkowników Starowiejskiej i dostrzeganych przez nich problemów związanych z tą okolicą stanowią etap przygotowawczy do konsultacji społecznych, które rozpoczną się 6 kwietnia i potrwają do 30 czerwca.

– Chcemy  rozmawiać z mieszkańcami o tym, co najbardziej przeszkadza im na ul. Starowiejskiej i czego im tam teraz najbardziej brakuje. Nie koncentrujemy się jedynie na kwestiach związanych z organizacją ruchu, ale bierzemy pod uwagę różne aspekty, które wpływają na to, czy przestrzeń publiczna jest przyjazna dla różnych grup mieszkańców – zapowiada Ewa Stokłuska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, które jest odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji. – Zaprosimy gdynian m.in. do udziału w warsztatach, podczas których będą wypracowywać różne propozycje zmian na ul. Starowiejskiej. Koncepcje, które powstaną w ten sposób, przedstawimy w czerwcu wszystkim mieszkańcom, by zebrać ich opinie.

Ankiety z opiniami na temat ulicy Starowiejskiej można wypełniać do 3 kwietnia. W tym samym terminie przyjmowane są zgłoszenia na cykl warsztatów, który obejmie trzy spotkania w soboty 14 kwietnia, 21 kwietnia i 12 maja. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza elektronicznego (www.badanialis.pl/sw-warsztaty), pod numerem telefonu 58 727 39 08 oraz w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31.

Zwieńczeniem konsultacji będzie raport przedstawiający możliwe kierunki zmian na ul. Starowiejskiej, wypracowane w toku konsultacji, oraz preferencje mieszkańców w tym zakresie. W całym procesie będą brane pod uwagę wymogi związane z opieką konserwatora zabytków, ponieważ Starowiejska jest częścią śródmiejskiego Pomnika Historii.

Etapy konsultacji:

1. Diagnoza (16 marca – 3 kwietnia)
* Zebranie informacji na temat dostrzeganych braków oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem ulicy Starowiejskiej od różnych interesariuszy (mieszkańców, przedsiębiorców, gdynian z innych dzielnic itd.) – w formie badania ankietowego.
* Podsumowanie wyników diagnozy i sformułowanie wyzwań projektowych, na które odpowiedzi poszukiwać będą uczestnicy warsztatów poświęconych wypracowywaniu koncepcji zmian na ulicy Starowiejskiej.

2. Warsztaty projektowe i zbieranie uwag (6 kwietnia – 13 maja)
*  Cykl trzech kilkugodzinnych warsztatów współprowadzonych przez projektantów i skierowanych do  reprezentantów różnych grup interesariuszy związanych z ulicą Starowiejską (m.in. przedstawicieli mieszkańców ulicy, mieszkańców innych części Śródmieścia i innych dzielnic Gdyni, przedsiębiorców, różnych typów użytkowników dróg). Ich celem będzie opracowanie kilku koncepcji zmian na ulicy Starowiejskiej, które będą zawierać propozycje rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane wyzwania związane z funkcjonowaniem Starowiejskiej. Stworzone przez uczestników warsztatów koncepcje zostaną zaprezentowane mieszkańcom – m.in. w ramach wystawy w przestrzeni ulicy Starowiejskiej oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego (5 czerwca).
* Równolegle mieszkańcy będą mogli zgłaszać pisemnie swoje pomysły na zmiany w przestrzeni ulicy Starowiejskiej. Te zgłoszone do czasu zakończenia warsztatów będą przekazywane uczestnikom i osobom prowadzącym prace warsztatowe jako materiał do wykorzystania w procesie projektowania.

3. Prezentacja wypracowanych koncepcji i zebranie uwag mieszkańców (4 czerwca – 30 czerwca)
* Recenzja wypracowanych na warsztatach koncepcji: zebranie uwag/opinii/preferencji różnych grup mieszkańców wobec wypracowanych propozycji zmian, w tym uzasadnień i argumentów za/przeciw poszczególnym wariantom, w odniesieniu do zdiagnozowanych wcześniej potrzeb różnych użytkowników.

4. Podsumowanie konsultacji (ok. 31 lipca)
* Opracowanie raportu podsumowującego konsultacje, w tym m.in. podsumowanie zebranych opinii i preferencji mieszkańców wobec wypracowanych w toku warsztatów projektowych koncepcji rozwiązań/zmian na ulicy Starowiejskiej, z uwzględnieniem analizy jakościowej argumentów za i przeciw poszczególnym rozwiązaniom.

We wszystkich sprawach związanych z konsultacjami społecznymi można kontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych
Osobiście: ul. Żeromskiego 31, od poniedziałku do piątku w godz. 9 -17
Telefonicznie: 58 727 39 08
E-mail: konsultacje@lis.gdynia.pl

powrót