Między innymi rewitalizacji, centrom sąsiedzkim Przystań oraz UrbanLabowi poświęcona była pierwsza wizyta studyjna online w Laboratorium Innowacji Społecznych.

Rokrocznie na przełomie czerwca i lipca  międzynarodowe konsorcjum 5 uniwersytetów (Aalborg, Lincoln, Lizbona, Paryż i Warszawa) organizuje szkołę letnią on-line dla studentów programu Advanced Development in Social Work (https://socialworkadvances.org/ ). Jest to 16 praktyków pracy socjalnej, którzy kształcą się podczas studiów magisterskich do pracy w obszarze międzynarodowej pracy socjalnej.

Innowacje społeczne to temat tegorocznej szkoły letniej, w której uczestniczą studenci i profesorowie z Hong Kongu, Ukrainy, Chin, Gruzji, Egiptu, Libii, Niemiec, Ghany, Trynidad i Tobago, Indie, Nepalu, Pakistanu, Ugandy, Filipin, Japonii, Polski, Stanów Zjednoczonych.

Podczas „zajęć” on-line w tegorocznym programie wybór prelegentów dokonywany był tak, aby pokazać studentom  organizacje o różnym zasięgu realizujące programy z obszaru „społeczne innowacje”.

Do  przeprowadzenia prelekcji  zostało zaproszone Laboratorium Innowacji Społecznych, jako instytucja, która realizuje programy  o zasięgu ogólnomiejskim, w których każdy mieszkaniec jest odbiorcą i twórcą. Gdzie działania  dotyczą bardzo często konkretnego miejsca i lokalności.

Idea „Think globaly act localy” rezonuje w każdym ze środowisk kulturowych, które łączy program szkoły letniej on-line. Laboratorium zostało zaproszone  również, jako organizacja działającą w ramach budżetu i administracji miasta, a jednak pracująca nad innowacjami w strukturze oddolnych inicjatyw. .

Prezentację Laboratorium Innowacji Społecznych poprowadziła Katarzyna Ziemann, zastępca dyrektora LIS, on-line w środę 1 lipca.

Pierwsza część to przedstawienie Laboratorium Innowacji Społecznych, jako organizacji realizującej i wdrażającej nowatorskie rozwiązania, wychodzące naprzeciw społecznym wyzwaniom, społecznym oczekiwaniom oraz pokazanie spektrum działań LIS i roli, jaką spełnia w mieście oraz  krótkie omówienie realizowanych programów i projektów. Podstawowe programy to: Rewitalizacja-GdyniaOdNowa, Budżet Obywatelski, Sieć centrów sąsiedzkich – Przystań, centrum innowacji młodzieżowych – Wymiennikownia oraz UrbanLab.

Zaprezentowane projekty: System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni, Rozwój usług społecznych w Gdyni, Rewitalizacja Usług Społecznych – Gdynia OdNowa, Inkubator Innowacji Społecznych.

Druga część to szczegółowa opowieść o działaniach konkretnego programu i innowacjach społecznych, które są w nim rozwijane czyli UrbanLab.  UrbanLab zaprezentowały Monika Chabior, Magda Żółkiewicz i Magda Dębna.

UrbanLab Gdynia to trzyletni eksperyment wdrożeniowy obejmujący przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach – w Gdyni i Rzeszowie. To identyfikowanie potrzeb i problemów, a następnie poszukiwanie innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania w otwartej formule dialogu i współpracy z mieszkańcami.

Pilotażowa koncepcja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

UrbanLab został wybrany do prezentacji w szkole letniej on-line z uwagi na jego nowatorski program i działania zarówno z mieszkańcami  jak i urzędnikami i instytucjami zaangażowanymi w kreowanie życia społecznego miast w odpowiedzi na zdefiniowane wyzwania (w 2019 r. – partycypacja, w 2020 – adaptacja do zmian klimatu oraz wyzwania miast związane z pandemią COVID-19.).

Spotkanie on-line było okazją do wymiany wiedzy i wniosków wynikających z praktyki i realizacji programów i projektów.

Było również możliwością do podzielenia się doświadczenie z kreowania i wdrażania innowacji społecznych czy też prowadzenie tzw. living labów, którego przykładem jest nasz gdyński UrbanLab.

powrót