na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2020 roku

 1. Podstawa prawna konkursu
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
   24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
  • Uchwała Rady Miasta Gdyni nr XIV/449/19 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 1. Ogłaszający konkurs
  • Gmina Miasta Gdyni

Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54

81-382 Gdynia

www.gdynia.pl

 

 1. Obsługa merytoryczna konkursu
  • Laboratorium Innowacji Społecznych – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
 1. Żeromskiego 31
  81-346 Gdynia
  tel. 58 727 39 01

email: lis@lis.gdynia.pl

www.gdynia.pl/bip/lis

 

Prowadzący konkurs:

Monika Listwoń – tel. 58 / 727 39 21; e-mail: m.listwon@lis.gdynia.pl

 

 • Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
  • w pełnej treści:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
 3. na stronie internetowej gdynia.pl;
  • w skróconej treści w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz.

 

 1. Rodzaj zadania
  • Zadanie własne gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ładu przestrzennego.
  • Nazwa zadania: Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2020 roku.
  • Cele merytoryczne, które powinny być realizowane poprzez działania proponowane przez oferentów:
   • Wzrost aktywności społecznej i kształtowanie postaw społecznych mieszkańców podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza poprzez włączenie mieszkańców w działania proponowane przez Oferenta.
   • Wprowadzenie w przestrzeni publicznej elementów, instalacji lub form wizualnych / przestrzennych, które:
  • nawiązują do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie oraz jej mieszkańców,
  • wpływają na poprawę jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji,
  • stanowią uzupełnienie bądź nawiązują przestrzennie do przedsięwzięć rewitalizacyjnych opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.
   • Niniejsze zadanie publiczne jest realizowane w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
   • Obszar realizacji niniejszego zadania jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026.

 

 1. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  • Zleceniodawca zlecający zadanie przekaże Zleceniobiorcy środki finansowe w formie dotacji w okresie od 15 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. w wysokości do 35.000,00 zł.
  • Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
   • zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
   • zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania
    z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
  • Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadania wskazanego w ogłoszeniu.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację
  • Uprawnione do złożenia oferty są:
   • organizacje pozarządowe:
    • nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
    • nie działające w celu osiągnięcia zysku,

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub następujące podmioty:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
  i pracowników.
 • Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 • Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.

 

 1. Zasady przyznawania i wydatkowania dotacji
  • Wnioskowana kwota na realizację projektu może stanowić 100% planowanego budżetu zadania, niemniej w ocenie ofert brana będzie pod uwagę wysokość finansowego wkładu własnego deklarowana przez organizację.
  • W przypadku zaproponowania finansowego wkładu własnego, pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa o wsparciu realizacji zadania publicznego.
  • Jeden podmiot może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
  • Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może złożyć ofertę wspólną.
  • W ramach otwartego konkursu ofert może zostać przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
  • Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania zgodnie z sugestiami Komisji oceniającej.
  • Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
   • wydatków, które znajdują pokrycie ze środków Unii Europejskiej, budżetu Gminy Miasta Gdyni lub innych środków w ramach odrębnych dotacji,
   • pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
   • zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
   • zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości {Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn. zm.} oraz art. 16 a ust. 1 w zw. z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych {Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.}), których wartość brutto przekracza 10.000 zł,
   • działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
   • udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
   • działalności politycznej lub religijnej,
   • zakupu środków transportu,
   • zakupu artykułów spożywczych.
  • Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym
  • Za koszty kwalifikowane w ramach zadania uznaje się koszty dotyczące kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty, które:
   • są niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania,
   • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
  • Podczas ponoszenia wydatków w związku z realizacją zadania Zleceniobiorca jest zobowiązany do stosowania Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
  • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

 1. Termin realizacji zadania
  • Termin realizacji zadania obejmuje okres od 15 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

 1. Warunki realizacji zadania
  • W ramach niniejszego zadania finansowana będzie działalność dotycząca zaprojektowania i wykonania, w oparciu o proces partycypacji społecznej, elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza, realizująca cele, o których mowa w pkt 4.3 niniejszego ogłoszenia, na terenie objętym Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz projektem pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie przeprowadzono szereg analiz, których wyniki znajdują się w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, 103-138. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z tym materiałem, a działania zaproponowane przez Oferenta powinny odnosić się do opisanych kontekstów, zjawisk, potencjałów i problemów. Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zaproponowane działania realizują opisaną w ww. dokumentacji wizję i cele dla ww. podobszaru rewitalizacji.
  • Zadanie powinno zostać zrealizowane i być adresowane do mieszkańców podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza, wyznaczonego Uchwałą nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku oraz objętego Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026, przyjętym Uchwałą nr XXX/721/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 marca 2017 roku.
  • Proponowane lokalizacje i kontekst ważny przy planowaniu i realizacji zadania publicznego:
 2. Trakt pieszy przez Park Leśny

Park Leśny to robocza nazwa obszaru pomiędzy ul. Bosmańską a ul. Żeglarzy, na którym planowane są działania inwestycyjne polegające na zwiększeniu jego dostępności i użyteczności dla mieszkańców. Już dziś las, choć zaniedbany, stanowi miejsce zabaw i spędzania czasu. Przez teren prowadzą dzikie ścieżki. Główna, najkrótsza trasa piesza przez las, łączącą górne i dolne Oksywie, zostanie w ramach działań rewitalizacyjnych przekształcona w wygodny, uporządkowany trakt komunikacyjny. Planowane inwestycje oraz poprzedzający je konkurs architektoniczny na zagospodarowanie Parku uzupełnią działania miękkie. Na dzień dzisiejszy polegają głównie na wspólnym sprzątaniu. Realizacja zadania w tej lokalizacji powinna uatrakcyjniać i „oswajać” obecny, dziki charakter przestrzeni. Działania artystyczne oraz krajobrazowe formy przestrzenne będą kolejnym krokiem prowadzącym do poprawy wizerunku miejsca.

 1. Sąsiedztwo bloku przy ul. Dickmana 38

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Dickmana 38 jest obiektem o charakterystycznej zabudowie hotelowej zawierającym dużą liczbę niewielkich lokali mieszkalnych. W 2018 r. w obiekcie została przeprowadzona modernizacja energetyczna mająca na celu ograniczenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie przez najemców lokali. Otoczenie budynku, zwłaszcza strefa przed budynkiem, jest zaniedbane i brak w nim elementów zagospodarowania i małej architektury, które mogłyby służyć mieszkańcom obiektu. W bliskim sąsiedztwie zrealizowany zostanie nowy komunalny budynek mieszkalny, wokół którego wprowadzone zostaną atrakcyjne formy zagospodarowania terenu. Dla uniknięcia podziałów sąsiedzkich wskazane jest zatem podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonalności i estetyki w otoczeniu budynku przy Dickmana 38. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

 1. Sąsiedztwo bloku przy ul. Arciszewskich 23

W bliskim sąsiedztwie budynku w ramach działań rewitalizacyjnych opracowywane są projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (w tym drogowych) mających zwiększyć bezpieczeństwo oraz dostępność tej części Oksywia dla pieszych i uatrakcyjnić je dla turystów. Budynek stoi na trasie do najstarszych gdyńskich zabytków architektury sakralnej i ruralistycznej. Budynek jest obiektem o wartościach architektonicznych. Realizacja zadania w tej lokalizacji powinna polepszyć istniejącą przestrzeń publiczną oraz bezpośrednie otoczenie budynku. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

 1. Otoczenie przystanku autobusowego Akademia Marynarki Wojennej przy ul. Śmidowicza (w kierunku Obłuże Centrum)

Przestrzeń przy przystanku autobusowym Akademia Marynarki Wojennej, w stronę Obłuża Centrum. Jest tam niewielki park, w którym rosną kasztanowce. Tuż obok Rada Dzielnicy Oksywie na rondzie zrobiła nasadzenia, a w przyszłości planuje wykonać mały plac zabaw. Interwencja w ramach niniejszego zadania byłaby adresowana dla dorosłych (jako uzupełnienie planów Rady Dzielnicy). Zadanie w tej lokalizacji może dotyczyć m.in. poprawy funkcjonalności i zagospodarowania terenu dookoła. Zadanie powinno być realizowane przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

 • Oferent może zaproponować inne miejsce realizacji zadania. Wybór miejsca realizacji zadania powinien zostać poprzedzony w szczególności rozpoznaniem terenowym oraz analizą treści Gminnego Programu Rewitalizacji.
 • Realizacja zadania polegać będzie w szczególności na:
  • włączeniu lokalnej społeczności w realizowane działania poprzez indywidualnie zaproponowane narzędzia i formy partycypacji, adekwatne do założonych celów;
  • wykonaniu w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej elementów, instalacji lub form wizualnych/przestrzennych na podstawie autorskiej koncepcji podpartej przeprowadzonym przez Oferenta procesem partycypacyjnym, nawiązujących do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie oraz jej mieszkańców i wpływających na poprawę jakości, dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Dickmana i Śmidowicza;
  • prowadzeniu regularnej akcji informacyjnej, zachęcającej mieszkańców dzielnicy do włączania się w działania na rzecz zmiany swojego najbliższego otoczenia.
 • Zadanie powinno zostać zrealizowane na terenie gminnym, ogólnodostępnym, którego codziennym użytkownikiem może być w szczególności każdy z mieszkańców podobszaru rewitalizacji. Istnieje możliwość prowadzenia części prac przygotowawczych poza terenem rewitalizacji, jeżeli wynika to z uzasadnionych powodów.
 • Realizacja zadania powinna zostać odpowiednio udokumentowana (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności z organizowanych wydarzeń).
 • W przypadku, gdy podmiot (Oferent) realizujący zadanie prowadzi w tym samym obiekcie więcej niż jedno zadanie lub realizuje zadania dla różnych Zleceniodawców, zobowiązany jest do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracji.
 • Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego przez siebie rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
 • Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów i uznaje się za zgodne z umową, jeżeli zwiększenie sumy wydatków finansowanych z dotacji w ramach ww. kosztów wykazanej w sprawozdaniu z realizacji zadania jest maksymalnie do 10,00% względem sumy tych kosztów określonych w umowie. Zwiększenie przekraczające 10,00% wymaga zgody Zleceniodawcy.
 • Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zapisy uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę w ofercie realizacji zadania publicznego.
 • Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zostanie zobowiązany w umowie do:
  • racjonalnego gospodarowania środkami pochodzącymi z dotacji realizując zadanie w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także uwzględniający zasady optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania jak najlepszych efektów z ponoszonych nakładów;
  • przechowywania dokumentacji, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, związanej z realizacją zadania publicznego przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku zakończenia przez Zleceniodawcę projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • przygotowania stosownej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania wymaganych pozwoleń/zgód związanych z lokalizacją stałych elementów/form wizualnych w przestrzeni publicznej – wraz z ich uzyskaniem; dokumentacja projektowa musi zostać wcześniej uzgodniona z właściwymi jednostkami
   i instytucjami, które zostaną wskazane w umowie;
  • dokumentowania działań zaplanowanych w ofercie realizacji zadania publicznego (np. w postaci dokumentacji fotograficznej, filmowej, list obecności).

 

 1. Termin składania ofert
  • Termin składania ofert wyznacza się na dzień 12 marca 2020 r. do godziny 23:59:59.
  • Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
   • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na stronie internetowej gdynia.pl.

 

 1. Tryb składania ofert
  • Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl.
  • Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w pkt 1, należy dostarczyć do Laboratorium Innowacji Społecznych w terminie do 13 marca 2020 r. do godziny 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta, oryginały załączników, o których mowa w pkt 12.1.2 i 12.1.3 niniejszego ogłoszenia, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta (uwaga: nie ma potrzeby składania pełnej oferty w wersji papierowej). Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu LIS (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia) z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie”.
  • W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment wpływu dokumentów do sekretariatu Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Oferta realizacji zadania publicznego sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna zawierać w szczególności:
   • opis celów działania z odniesieniem się do analizy podobszaru rewitalizacji przedstawionej w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026 oraz wytłumaczeniem, jak działanie to realizuje wizję i cele rewitalizacji opisane w ww. dokumencie;
   • autorską koncepcję włączenia lokalnej społeczności w działania artystyczne, projektowe, warsztatowe, adekwatną do założonych przez Oferenta celów;
   • koncepcję elementów, instalacji lub form wizualnych/przestrzennych , możliwych do faktycznej realizacji przez zespół) wraz z preferowaną przez Oferenta lokalizacją dla ich realizacji oraz wskazanie, w jakim zakresie włączenie lokalnej społeczności w działania może wpłynąć na pierwotną koncepcję;
   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego ze szczegółową argumentacją wyboru, potwierdzającą znajomość specyfiki miejsca;
   • kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania;
   • informację o wcześniejszej działalności Oferenta.
  • Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających wspólnie. Oferta wspólna sporządzona zgodnie z obowiązującym wzorem powinna dodatkowo zawierać:
   • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
   • sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, wobec organu administracji publicznej.
  • Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  • Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
   W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nie posiadający osobowości prawnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny to oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja.
  • Otwarty konkurs ofert może zostać rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
  • Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
  • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  • Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent składający ofertę.
  • Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
  • Oferta podmiotu, który wygra konkurs, stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez Zlecającego) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 

 1. Wymagane dokumenty
  • Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następujące załączniki:
   • aktualny odpis z innego niż KRS rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dotyczy tylko niewpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu,
   • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta – wyłącznie w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru,
   • pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji – wyłącznie w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż umocowane w KRS do reprezentacji,
   • kopię aktualnego statutu,
   • inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności, na które Oferent powołuje się w ofercie (np. umowy, wstępne zgody, oświadczenia, zaświadczenia, życiorysy, listy intencyjne).
  • Załączniki, o których mowa w pkt 12.1.2 oraz 12.1.3, muszą być złożone w formie papierowej, wyłącznie w oryginale, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  • Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zobowiązany będzie do dostarczenia:
   • informacji o składzie osób reprezentujących podmiot: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
   • umowy pomiędzy podmiotami, które złożyły ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

 

 1. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu
  • Treść ogłoszenia konkursu można pobrać w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych lub uzyskać w Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, Gdynia).

 

 1. Tryb wyboru oferty oraz kryteria oceny
  • Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
  • Komisja Oceniająca dokona oceny złożonych ofert na posiedzeniu.
  • Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
  • Rozpatrywane będą oferty:
   • złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie;
   • prawidłowo zgłoszone w systemie witkac.pl wraz z wydrukowanym potwierdzeniem;
   • złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym;
   • dla których w terminie i prawidłowo dostarczono pisemne potwierdzenie złożenia oferty i pozostałe dokumenty w formie papierowej, o których mowa w pkt 12 niniejszego ogłoszenia;
   • zgodne z założeniami konkursu.
  • Ocena formalna oferty na podstawie kryteriów wskazanych w części I Karty Oceny Oferty dokonywana jest przez pracownika Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzącego konkurs.
  • Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne, które będą brane pod uwagę przez Komisję Oceniającą przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
   • kryteria oceny ustawowej (łącznie do 60 punktów):
 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta w czasie – harmonogram i w przestrzeni – forma możliwa do wykonania, zgodna z obowiązującymi przepisami [TAK/NIE],
 2. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków [do 5 pkt],
 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania [do 15 pkt],
 4. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł [do 10 pkt],
 5. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie [do 30 pkt].
 • kryteria oceny dodatkowej (łącznie do 40 punktów):
  1. Wpływ na przestrzeń publiczną. Najwyżej będą oceniane oferty, które zawierają adekwatne i trafne propozycje rozwiązań w zakresie rozwoju oraz poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej w obrębie podobszaru rewitalizacji w kontekście jego specyfiki [do 15 pkt].
  2. Najwyżej będą oceniane oferty, które zakładają adekwatny dobór form i narzędzi włączania lokalnej społeczności w realizowane działania w odniesieniu do założonych celów [do 15 pkt].
  3. Lokalny kontekst. Najwyżej oceniane będą oferty, które proponują najbardziej trafne, z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, rozwiązania w zakresie nawiązania do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie oraz jej mieszkańców [do 10 pkt].
 • Minimalna liczba punktów niezbędna do uzyskania pozytywnego wyniku oceny merytorycznej wynosi 60 punktów.

 

 1. Termin dokonania wyboru oferty
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu.
  • Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
  • Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo:
   • do unieważnienia konkursu z uwagi na brak złożonych ofert lub brak ofert spełniających wymogi zawarte w niniejszym ogłoszeniu,
   • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
   • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
  • Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nie przysługuje odwołanie.
  • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
   • w Biuletynie Rady i Prezydenta Ratusz,
   • w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Laboratorium Innowacji Społecznych,
   • na stronie internetowej gdynia.pl.
  • Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku konkursu.

 

 1. Sprawozdawczość
  • Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
   • na podstawie zawartej umowy może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego z wykonania zadania publicznego, a sprawozdanie to powinno zostać dostarczone w terminie 30 od dnia doręczenia wezwania.
   • zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni od dnia zakończeniu realizacji zadania.
  • Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
   24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
  • O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
   • data stempla pocztowego w przypadku sprawozdań wysyłanych pocztą,
   • data wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.

 

 1. Kontrola realizacji zadania
  • Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
  • W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
  • Realizowane zadanie może podlegać kontroli przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz inne podmioty i instytucje uprawnione do prowadzenia czynności kontrolnych projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie. Kontrola może odbywać się zarówno na etapie realizacji zadania, jak również po jego zakończeniu przed upływem okresu trwałości, o którym mowa w pkt 9.13.2, zarówno w miejscu realizacji, jak i w siedzibie podmiotu realizującego zadanie publiczne.
 2. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

Nazwa zadania

i termin realizacji

Kwota rozliczonej
dotacji w roku 2019
Kwota przekazanej
dotacji w roku 2020
Projektowanie elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza. 0,00 zł 0,00 zł

 

powrót