W wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska- od specjalisty do głównego specjalisty w Dziale Komunikacji wybrano:

Panią Hannę Pałczyńską, zam. w Gdańsku
Panią Agatę Gołąbek-Polus, zam. w Gdańsku

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały- Pani Hanna Pałczyńska oraz Pani Agata Gołąbek-Polus. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót