W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od podinspektora do specjalisty w Dziale ds. Rewitalizacji Społecznej wybrano Panią Magdalenę Janik, zamieszkałą
w Gdyni.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Magdalena Janik. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót