W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy: od podinspektora do głównego specjalisty w Dziale Organizacji w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

1.     Panią Monikę Bronicką – zam. w Chwaszczynie.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Monika Bronicka. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót