W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

Pana Tomasza Osika – zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrany został pan Tomasz Osik. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót