W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

1.     Panią Danutę Nowakiewicz – zam. w Redzie.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Danuta Nowakiewicz. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót