W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Administracji w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano następujących kandydatów:

1.     Pana Tomasza Łatę – zam. w Gdyni,
2.     Panią Monikę Kleszczewską – zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrani zostali wyżej wymienieni kandydaci. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót