W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od referenta do specjalisty
ds. administracyjnych w Dziale Administracji (zakres rozliczeniowy) w Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

1.     Pana Sławomira Wiśniewskiego – zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrano Pana Sławomira Wiśniewskiego. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydat spełnił wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazał się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót