Wynik naboru na wolne stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani w Laboratorium Innowacji Społecznych

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani wybrano następujących kandydatów:

  1. Urszula Królikowska – zam. w Gdyni,
  2. Renata Dębska – zam. w Gdańsku,
  3. Magdalena Andraszewicz – zam. w Gdańsku,
  4. Zuzanna Adamczyk – zam. w Gdańsku,
  5. Bartosz Odorowicz – zam. w Gdyni,
  6. Jędrzej Sołtysiak – zam. w Gdańsku.

 

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały powyższe osoby. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót