W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty – animatora międzykulturowego w Domu Sąsiedzkim w Przystani wybrano następujące kandydatki:

1.     Pani Monika Kwiatkowska-Lehman – zam. w Gdyni,
2.     Pani Natalia Hojna – zam. w Gdyni,
3.     Pani Katarzyna Donner – zam. w Gdyni.

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały powyższe osoby. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne, określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót