W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – od specjalisty do starszego inspektora w Dziale Organizacji i Kadr w Laboratorium Innowacji Społecznych, wybrana została Pani Iwona Buczacka, zamieszkała w Gdyni.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Komisja wybrała Panią Iwonę Buczacką. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną i test.

powrót