W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych wybrano:

Panią Agnieszkę Pietraszko-Jankowską, zam. w Gdańsku

Uzasadnienie:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Agnieszka Pietraszko-Jankowska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót