W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko – w Sekcji Rozwiązań Projektowych w Dziale Inwestycji  wybrano Panią Agnieszkę Ziółkowską, zamieszkałą w Gdyni.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrana została Pani Agnieszka Ziółkowska. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazała się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatki oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydatka prezentowała swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót