W wyniku przeprowadzonego naboru na 2 stanowiska: od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Formalno-Prawnej wybrano:

Panią Monikę Kołodziej, zam. w Gdyni

Panią Agnieszkę Dalecką, zam. w Gdańsku.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrane zostały: Pani Monika Kołodziej oraz Pani Agnieszka Dalecka. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatki spełniły wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazały się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

powrót