W wyniku przeprowadzonego naboru na dwa wolne stanowiska: od podinspektora do głównego specjalisty – animatora społecznego w Domu Sąsiedzkim w Przystani w Laboratorium Innowacji Społecznej wybrano:

  1. Pana Jerzego Wójcickiego zamieszkałego w Gdyni oraz,
  2. Pana Jana Babińskiego zamieszkałego w Gdyni.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wybrani zostali: Pan Jerzy Wójcicki i Pan Jan Babiński. Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych obaj kandydaci spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu na powyższe stanowisko pracy. Podczas rozmowy rekrutacyjnej wykazali się kwalifikacjami oraz predyspozycjami osobowościowymi niezbędnymi do realizacji zadań na danym stanowisku.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

powrót