Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty ds. projektów rewitalizacyjnych

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy: praca w budynku bez  windy, na I piętrze, przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Termin składania dokumentów: do dnia 19 listopada 2018r.

Główne obowiązki:
· bieżący monitoring zaleceń Instytucji Zarządzających/ Instytucji Kontrolujących związanych z realizowanymi przedsięwzięciami.
· koordynacja i rozliczanie projektów rewitalizacyjnych w tym opracowywanie/aktualizowanie:
– zbiorczych wniosków o płatność/zaliczkę
– harmonogramów wydatków/refundacji/płatności (na bieżąco zgodnie
z  ponoszonymi/ zakładanymi wydatkami)
– dokumentów budżetowych w tym planu wydatków/dochodów/ wykazu przedsięwzięć z dofinansowaniem UE
– współpraca z Instytucją Zarządzającą dotycząca bieżącej realizacji Projektów rewitalizacyjnych, przygotowywanie niezbędnych dokumentów
– aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej w zakresie kategorii poszczególnych wydatków inwestycyjnych zgodnie z wynikami poszczególnych postępowań
i zmianami w ramach projektów
· współpraca i bieżący nadzór nad działaniami partnerów/ innych jednostek miejskich zaangażowanych w realizację projektów
· weryfikacja dokumentacji i rozliczanie działań partnerów pod kątem spełnienia  warunków umowy o dofinansowanie
· wspieranie działalności partnerów w zakresie realizowanych przez nich zadań/działalności poszczególnych partnerów.
· nadzór nad finansową realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach GPR/ monitoring działań podmiotów/jednostek zaangażowanych w realizacje GPR,
· bieżący monitoring możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych
na cele statutowe jednostki.

Wykształcenie: wyższe 
Wymagania:
· minimum 1 rok doświadczenia w pracy przy przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów ze wsparciem ze środków UE;
· wiedza na temat przygotowania/ realizacji i kontroli przedsięwzięć z dofinansowaniem UE;
· bardzo dobra znajomość obsługi komputera, biegła znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych MsExcell;
·  bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach;
· umiejętność pracy w zespole;
· dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność;
· umiejętność działania pod presją czasu;
· znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodą komunikację w mowie
i piśmie.

Wymagania dodatkowe:
· znajomość klasyfikacji budżetowej jednostek sektora finansów publicznych
· znajomość specyfiki procesu rewitalizacji (min. ustawy o rewitalizacji z października 2015 roku) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·  CV  oraz list motywacyjny;
·   kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz wskazane doświadczenie w przygotowaniu/realizacji/rozliczaniu projektów;
·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskie lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadane innego  obywatelstwa (w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
· w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie
z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
·         oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 19 listopada  2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem: „ rekrutacja na stanowisko ds. projektów rewitalizacyjnych”

Inne informacje:
• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu;
• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone;
• za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.;
• dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00;
·    dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane;
·     w przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót