Laboratorium Innowacji Społecznych 
Ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora  do  głównego specjalisty ds. inwestycji

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy:
praca w budynku bez  windy, na I piętrze, przy komputerze powyżej 4 h dziennie.
Termin składania dokumentów: do 19 listopada 2018r.

Główne obowiązki:
·         przygotowanie i realizacja działań integrujących mieszkańców dzielnic wokół działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich), z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Praca w społeczności lokalnej, w celu zwiększenia sąsiedzkiego zaangażowania na rzecz kształtowania zrównoważonego środowiska zamieszkania
·         przygotowywanie rozwiązań koncepcyjnych/projektowych oraz konkretnych rekomendacji m.in. na podstawie  konsultacji (w tym dla inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach)
·         prowadzenie tzw. punktów konsultacyjnych rewitalizacji w poszczególnych dzielnicach
·         diagnoza potrzeb różnych grup mieszkańców pod kątem konkretnych wytycznych projektowych/realizacyjnych dla działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach)
·         analiza rozwiązań koncepcyjnych i projektowych dla inwestycji miejskich pod kątem najlepszego dopasowania do zdiagnozowanych potrzeb różnych grup użytkowników (m.in. w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, stosowanych rozwiązań architektonicznych)
·         opracowanie dokumentów operacyjnych i strategicznych dotyczących rewitalizacji i organizowania społeczności lokalnych w Gdyni, synteza diagnoz i badań
·         bieżący monitoring działalności innych jednostek miejskich związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji
·         przygotowanie i realizacja działań animujących mieszkańców dzielnicy w celu zwiększenia społecznego zaangażowania oraz kształtowania postaw społecznych
·         przygotowanie i prowadzenie konsultacji z mieszkańcami odnośnie planowanych działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach)
·         moderowanie spotkań, warsztatów, konferencji
·         przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań
·         prowadzenie współpracy z lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i społecznościami lokalnymi na rzecz rozwijania innowacji społecznych, w tym rewitalizacji

Wykształcenie:   wyższe –  preferowane kierunki urbanistyka, planowanie przestrzenne, architektura

Wymagania niezbędne:
·         bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office, AutoCAD
·         znajomość specyfiki procesu rewitalizacji (min. ustawy o rewitalizacji z października 2015 roku) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026
·         bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach
·         umiejętność pracy w zespole
·         dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność
·         komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji
·         umiejętność działania pod presją czasu

Wymagania dodatkowe (preferowane):
·         doświadczenie w moderacji spotkań/ warsztatów np. projektowych
·         znajomość pojęcia aktywizacji społeczności lokalnych
·         znajomość narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych
·         doświadczenie w partycypacyjnym podejściu do projektowania oraz współpracy z interesariuszami przy realizacji inwestycji w której potrzeby użytkownika były diagnozowane i wdrażane
·         wiedza na temat  realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem UE
·         znajomość oprogramowania typu GIS
·         umiejętność współpracy z branżą budowlaną
·         znajomość języka angielskiego
·         obsługa programów graficznych
·         otwartość na naukę i prace w dynamicznie rozwijającym się zespole
·         możliwość szybkiego podjęcia zatrudnienia

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·         CV  oraz list motywacyjny;
·         kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
·         oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskie lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadane innego  obywatelstwa (w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·         w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
·         oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
·         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie
z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
·         oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 19 listopada  2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem: „ rekrutacja na stanowisko ds. inwestycji”

Inne informacje:
• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu;
• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone;
• za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.;
• dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00;
·    dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane;
·     w przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót