Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko:

od podinspektora do specjalisty ds. audiowizualnych

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy:
·  praca w zadaniowym czasie pracy, często w godzinach popołudniowych oraz w weekendy;
·  zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, pierwsza umowa na  czas określony (6-cio miesięczna);
·  praca w terenie;
·  praca w budynku bez  windy, na I piętrze, przy komputerze powyżej 4 h dziennie.

Główne obowiązki:

·kompleksowe przygotowywanie materiałów fotograficznych i audiowizualnych dotyczących bieżącej działalności LIS;
· dokumentowanie działalności partnerów realizujących innowacje społeczne
w Gdyni;
· dokumentowanie realizacji (zwłaszcza partnerskich) projektów i przedsięwzięć dotyczących innowacji społecznych;
·przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych dokumentów merytorycznych;
· wdrażanie polityki komunikacji innowacji społecznych i tematyki społecznej;
· nawiązywanie i prowadzenie współpracy z lokalnymi, regionalnymi
i międzynarodowymi partnerami w celu rozwijania inicjatyw innowacyjnych społecznie;
·obsługa foto-video warsztatów, szkoleń, konferencji, seminariów oraz spotkań tematycznych poświęconych innowacjom społecznym i tematyce społecznej;
· tworzenie platformy wymiany wiedzy i informacji na temat polityki społecznej
i rozwiązań innowacyjnych społecznie.
 
Wykształcenie: wyższe 

Wymagania niezbędne:
·umiejętność przygotowywania materiałów fotograficznych oraz audiowizualnych
·doświadczenie w tworzeniu materiałów tematycznych wysokiej jakości;
· doświadczenie w tworzeniu treści audio-video na strony internetowe;
· wiedza z zakresu polityki społecznej, zwłaszcza w zakresie gdyńskiego kontekstu;
· ciekawość świata;
· doświadczenie w obsłudze foto-video warsztatów, konferencji, seminariów;
· swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
·znajomość programów graficznych niezbędnych do przygotowania materiałów audio-video wysokiej jakości;
·kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
·twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na politykę społeczną;
·umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
· samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
· dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
·  umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji
i wyciągania wniosków;
· zdolność do szybkiego uczenia się;
· wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i międzyinstytucjonalnych;
· umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami.

Wymagania dodatkowe:
· 2 letni staż pracy
· doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat rozwiązań stosowanych w zakresie polityki społecznej w Gdyni,
· doświadczenia w wykorzystywaniu mediów internetowych do tematyki społecznej.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·CV  oraz list motywacyjny;
·kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz  doświadczenie zawodowe, mile widziane portfolio;
·oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskie lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadane innego  obywatelstwa (w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
·w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
· oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych;
· oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
· oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie
z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
· oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 19 listopada  2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem: „ rekrutacja na stanowisko ds. audiowizualnych”

Inne informacje:
• kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu;
• oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone;
• za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.;
• dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego).Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00;
·  dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane;
* przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji
o osobie do Ministerstwa     Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót