LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji w Dziale Diagnoz i Partycypacji
Wymiar etatu: 2 etaty (40 godzin tygodniowo)
 
Warunki pracy:
– praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, sieć domów sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, UrbanLab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl.

Co robimy w Dziale Diagnoz i Partycypacji (DIP):
Zespół DIP odpowiada przede wszystkim za koordynację gdyńskiego budżetu obywatelskiego i prowadzenie konsultacji społecznych na poziomie dzielnic i miasta. Wspiera umiejętnościami badawczymi oraz pomysłami na angażowanie mieszkańców różne przedsięwzięcia prowadzone przez LIS i miejskie instytucje. Realizuje działania wspierające władze miasta w podejmowaniu decyzji, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek.
W DIP słuchamy, rozmawiamy i działamy razem z mieszkańcami. Rozwijamy własne pomysły na podnoszenie jakości dialogu w mieście – szukamy nowych rozwiązań i upowszechniamy myślenie partycypacyjne wśród urzędników, radnych i mieszkańców. W ostatnim czasie m.in. testowaliśmy zupełnie nową formułę wypracowywania projektów miejskich w budżecie obywatelskim – opartą na cyklu warsztatów i wspólnej pracy mieszkańców i urzędników. Prowadziliśmy kilka procesów konsultacyjnych dotyczących ważnych miejskich inwestycji, takich jak stworzenie Parku Centralnego, zmiana oblicza ul. Starowiejskiej czy budowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy dwiema gdyńskimi dzielnicami. W każdym z tych procesów wykorzystywaliśmy zarówno nasze umiejętności analityczne, jak i doświadczenie moderatorskie oraz podejście nastawione na rozmowę, wymianę opinii i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Kogo szukamy?
Nowe osoby w zespole będą wspierać realizację dotychczasowych działań Działu oraz pomagać w inicjowaniu nowych przedsięwzięć, a jedna z nich docelowo kształtować będzie strategię rozwoju DIP oraz całego obszaru partycypacji w Gdyni. W zależności od posiadanego doświadczenia, praca w LIS może być zarówno okazją do rozwinięcia warsztatu „praktyka partycypacji”, jak i do kierowania całym zespołem DIP, inicjowania nowych projektów i wpływania na różne obszary polityk miejskich.
Jeśli więc:
•        masz doświadczenie w realizacji konsultacji społecznych i/lub budżetu obywatelskiego,
•        potrafisz uważnie słuchać, ale też jasno myśleć i mówić,
•        interesujesz się tym, jak działa miasto,
•        a do tego wierzysz, że partycypacja obywatelska pozwala lepiej zarządzać samorządem,
zgłoś się do zespołu Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).

Główne obowiązki na tym stanowisku pracy:
•        wdrażanie lub kształtowanie strategii rozwoju DIP oraz obszaru partycypacji w Gdyni; wdrażanie lub inicjowanie nowych projektów; wspieranie działań zespołu DIP lub kierowanie zespołem;
•        praca nad rozwojem innowacji społecznych w Gdyni w obszarze partycypacji obywatelskiej oraz polityk miejskich i przedsięwzięć tworzonych w dialogu z mieszkańcami;
•        planowanie i realizacja procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim oraz budżetu obywatelskiego;
•        realizacja zadań sieciujących i integrujących osoby/instytucje/organizacje na rzecz rozwijania przedsięwzięć partycypacyjnych;
•        planowanie i prowadzenie procesów badawczych i ewaluacyjnych;
•        moderowanie spotkań tematycznych/debat/spotkań informacyjnych;
•        przygotowywanie i opracowywanie materiałów merytorycznych z działań partycypacyjnych i badawczych, w tym raportów badawczych i podsumowujących procesy konsultacyjne;
•        współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, lokalnymi aktywistami,  interesariuszami przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć partycypacyjnych oraz na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego;
•        realizacja kampanii społecznych i innych form oddziaływania na społeczność;
•        przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań;
•        koordynacja pracy wolontariuszy, działaczy zaangażowanych w realizację działań partycypacyjnych.

Wykształcenie:
•           wyższe.

Wymagania niezbędne:

•        min. 2 letnie doświadczenie zawodowe;
•        doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu/aktywnym uczestnictwie w przedsięwzięciach z zakresu partycypacji obywatelskiej lub prowadzeniu procesów badawczych/ewaluacyjnych i pisaniu raportów badawczych;
•        łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych); umiejętność słuchania, jasnego myślenia i mówienia;
•        swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami/organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
•        doświadczenie w moderowaniu spotkań z różnymi grupami odbiorców, działaniach  z lokalną społecznością, sieciowaniu partnerów społecznych;
•        wiedza na temat tego, jak działa miasto – otoczenia instytucji miejskich odpowiedzialnych za kreowanie i realizowanie polityk miejskich (zwłaszcza rad dzielnic, Rady Miasta, środowiska miejskich instytucji);
•        samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
•        umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków;
•        umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
•        umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
•        twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na działania społeczne;
•        kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
•        bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
•        umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
•        umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi;
•        zdolność do szybkiego uczenia się;
•        wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych;
•        otwartość na współtworzenie swojego zespołu pracowniczego i organizacji.

Wymagania dodatkowe:
•        znajomość zagadnień związanych z partycypacją obywatelską na szczeblu lokalnym,   w tym znajomość ogólnej logiki procesów konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego);
•        doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym, w sektorze pozarządowym);
•        doświadczenie w działaniach nakierowanych na animowanie działań z mieszkańcami, grupami nieformalnymi, konkretnymi grupami odbiorców;
•        doświadczenie w pracy metodą projektową.

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•        list motywacyjny, CV;
•        dokument potwierdzający wykształcenie wyższe;
•        świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające w/w 2-letnie doświadczenie zawodowe;
•        informacja potwierdzająca poziom znajomości języka angielskiego;
•        oświadczenie kandydata  o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
•        w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
•        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
•        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
•        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
•        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
W miesiącu sierpniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%
Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 9 października 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
z dopiskiem: „rekrutacja na stanowisko: od specjalisty do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji”
Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub zadania rekrutacyjnego.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót