LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH 

ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty: socjoterapeuty–animatora w Dziale Rewitalizacyjnych Projektów Społecznych

Wymiar etatu: 1/2 etatu (20 godzin tygodniowo)       

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

 • praca w budynku z windą – na parterze, przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, przy komputerze,
 • praca realizowana będzie w trybie zmianowym, popołudniami, także w weekendy;
 • główne miejsce pracy znajdować będzie się w Przystani Opata Hackiego 33
  (Gdynia – Chylonia).

Główne obowiązki:

 • współrealizacja projektu finansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu usług społecznych, kierowanych do wykluczonych społecznie/ zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców obszarów rewitalizacji w  Gdyni – tworzenie i wdrażanie autorskich działań na rzecz wykluczonych społecznie mieszkańców Gdyni;
 • realizacja wsparcia psychopedagogicznego – indywidualnego i grupowego na rzecz uczestników projektu; prowadzenie konsultacji i poradnictwa (w tym wychowawczego) dla dzieci, młodzieży i rodzin; diagnoza sytuacji uczestników projektu; animowanie działań wynikających z Indywidualnej Ścieżki Rozwoju uczestników;
 • współtworzenie Przystani Opata Hackiego 33 (zlokalizowanej w Gdyni, w dzielnicy Chylonia, na obszarze rewitalizacji) – sieciowanie oferty, realizacja autorskich działań mających na celu zwiększenie kompetencji dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego, pokonywania indywidualnych kryzysów, zwiększania kompetencji wychowawczych; wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży;
 • integrowanie miejskich zasobów i oferty na rzecz osób wykluczonych społecznie
  i wykluczeniem społecznym zagrożonych, wspierających wychodzenie z kryzysów
  (z zakresu sportu, kultury, sztuki, pomocy społecznej, innowacji społecznych, partycypacji);
 • prowadzenie nieszablonowej pracy, opartej na wzmacnianiu zasobów mieszkańców, potencjałów osób wykluczonych społecznie/ wykluczeniem zagrożonych;
 • praca z lokalną społecznością oraz lokalnymi interdyscyplinarnymi koalicjami, współpraca z instytucjami, organizacjami, społecznościami lokalnymi i działaczami
  w zakresie rozwijania działań z zakresu partycypacji i włączania osób wykluczonych społecznie w działania społeczne;
 • prowadzenie stałej współpracy z zespołem projektowym, z przedstawicielami jednostek miejskich, Rad Dzielnic, organizacji, zespołami interdyscyplinarnymi;
 • prowadzenie spotkań, warsztatów z uczestnikami projektu oraz spotkań interdyscyplinarnych z kluczowymi interesariuszami;
 • realizacja działań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, wytycznymi
 • i zasadami programowymi, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych zadań.

 

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania niezbędne:

 • 2 letni staż pracy;
 • udokumentowane kwalifikacje/doświadczenie w pracy z zakresu pedagogiki i/lub socjoterapii;
 • doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzinami będącymi w kryzysie,
  w skomplikowanej sytuacji psychologicznej, edukacyjnej, społecznej, zawodowej bądź bytowej;
 • umiejętność prowadzenia spotkań, zajęć grupowych, wykorzystywania aktywizujących metod szkoleniowych nakierowanych na rozwijanie umiejętności, kompetencji, indywidualnych zasobów;
 • umiejętności trenerskie;
 • umiejętności i wiedza z zakresu indywidualnych i grupowych oddziaływań;
 • umiejętność prowadzenia rozmowy doradczej;
 • umiejętność motywowania i włączania osób/ grup w działania;
 • umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych, animowania działań;
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim;
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami, organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności;
 • wysoko rozwinięte umiejętności współpracy;
 • umiejętność podejmowania się tematów będących wyzwaniem – zawodowym/ społecznym;
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań;
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność;
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań;
 • dobra organizacja pracy, dokładność i staranność;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego poszukiwania informacji
  i wyciągania wniosków;
 • zdolność do szybkiego uczenia się;
 • ciekawość świata i procesów społecznych;
 • otwartość na wdrażania nowatorskiej, nieszablonowej oferty/ współtworzenia pionierskiego, unikatowego miejsca;
 • otwartość na doświadczenia osób z różnych miejsc zawodowych i z różnymi doświadczeniami społecznymi;
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
  i międzyinstytucjonalnych;
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami;
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych;
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenia w zakresie pracy z osobami z kręgu wykluczenia społecznego (zwłaszcza z klientami pomocy społecznej);
 • kursy uzupełniające z zakresu prowadzenia pracy doradczej, potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami);
 • znajomość metodyki uczenia się;
 • doświadczenie we współpracy międzysektorowej, z organizacjami/instytucjami reprezentującymi politykę społeczną, naukę, kulturę, zdrowie oraz wiedza na temat innowacyjnych rozwiązań;
 • doświadczenie w pracy metodą projektową a także z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów finansowanych  ze środków unijnych bądź innych źródeł finansowania;
 • doświadczenia w samodzielnej realizacji  własnych, autorskich projektów, na przykład badawczych, artystycznych, społecznych;

 

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny oraz CV;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz 2 lata stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
  81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
 4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody
  w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem..
 5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
  z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
 7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
 9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z późn. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;
 • w miesiącu lipcu stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił min. 6% ogólnego stanu zatrudnienia.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 9 września  2019 r. na adres:

Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

 

 Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  • Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
  w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego)
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
  do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji
o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót