Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych poszukuje kandydatów na stanowisko od referenta do specjalisty ds. organizacyjnych i kadrowych

Laboratorium Innowacji Społecznych
Ogłasza nabór na stanowisko: od referenta do specjalisty ds. organizacyjnych i kadrowych

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
Warunki pracy:

 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na  I piętrze w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:

Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa gminy miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, UrbanLab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

 •  Co robimy w Dziale Kadr:

Zespół Kadr zajmuje się realizacją polityki kadrowej LIS. Przeprowadzamy  proces rekrutacji, zajmujemy się zatrudnianiem pracowników, prowadzimy akta osobowe oraz realizujemy  bieżącą obsługę kadrową, np. ewidencjonujemy czas pracy. Zajmujemy się także składnią akt, czyli koordynujemy proces archiwizacji dokumentów.

Główne obowiązki:

 • współpraca z wszystkimi pracownikami oraz działami/sekcjami LIS,
 • prowadzenie składnicy akt LIS,
 • koordynacja procesu archiwizowania dokumentów LIS, w tym prowadzenie szkoleń wewnętrznych w tym zakresie,
 • przyjmowanie od  pracowników LIS dokumentacji do składnicy akt,
 • organizacja procesu brakowania dokumentacji,
 • udział w planowaniu i ewidencjonowaniu czasu pracy w LIS,  w tym sporządzanie harmonogramów czasu pracy,
 • prowadzenie rejestrów: zarządzeń dyrektora LIS, rejestru aktów prawnych wydanym przez Prezydenta Miasta Gdyni, rejestrów delegacji krajowych i zagranicznych, rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
 • współpraca w procesie  oceniania pracowników,
 • współpraca w procesie organizowania służby przygotowawczej dla  pracowników.

Wykształcenie: wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej,
 • wiedza z zakresu archiwizacji dokumentów,
 • umiejętność pracy w środowisku zawodowym w oparciu o procedury, regulaminy, procesy,
 • znajomość przepisów: ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochrona danych osobowych oraz Dyrektywy UE o RODO, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoko rozwinięte umiejętności współpracy oraz słuchania,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność i wysoka odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samodzielność w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość na współtworzenie nowej struktury organizacyjnej,
 • biegła obsługa programów komputerowych Ms Office (w szczególności Ms Excell).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe lub wiedza z zakresu planowania i ewidencjonowania czasu pracy,
 • kursy, szkolenia lub doświadczenie zawodowe związane z archiwizacją dokumentów,
 • umiejętność obsługi systemu Progman.

Możliwość pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, CV
• dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe,
• dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe (w tym świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie  (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
• w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych,
81-346 Gdynia, ul. Żeromskiego 31, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażanej zgody
w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika
z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1282)”;
• oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*.

W miesiącu wrześniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 8 listopada 2019 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
81- 346 Gdynia
„z dopiskiem: od referenta do specjalisty ds. organizacyjnych i kadrowych”

Dodatkowe informacje:
Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu.
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00  do 16:00.
*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa   Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

powrót