Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty w Dziale Inwestycji

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Ogłoszenie ważne do dnia 18 lipca 2018 r.

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:
– Kodeksie Pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
Praca  przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze

Główne obowiązki:
– Prace nad przygotowaniem inwestycji miejskich do realizacji w tym:
– opracowanie założeń funkcjonalnych i technicznych poszczególnych inwestycji ;
– przygotowanie przedmiotu zamówienia na prace projektowe i udział w postępowaniach przetargowych;
– bieżąca współpraca z projektantami/ mieszkańcami na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej ;
– sprawdzanie kompletności i przydatności dokumentacji technicznych (dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
– bieżąca współpraca z jednostkami miejskimi i organami odpowiedzialnymi za uzgodnienia dokumentacji projektowej
udział w przygotowaniu postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót, nadzoru inwestorskiego,
– nadzór nad pracami wykonawcy i inspektorów nadzoru inwestorskiego,
udział w sporządzaniu dokumentacji dot. zamówień publicznych.

Wykształcenie: wyższe 

Wymagania niezbędne:
– doświadczenie w zakresie projektowania/nadzoru nad realizacją inwestycji dotyczących budowy
lub przebudowy ciągów komunikacyjnych zagospodarowania miejskich przestrzeni publicznych ,
– praktyczna znajomość zagadnień prawa budowlanego,
– znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych,
– bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office,
– bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach,
– umiejętność pracy w zespole,
– dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
– łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– umiejętność działania pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
– doświadczenie w zakresie projektowania/nadzoru nad wykonaniem instalacji sanitarnych,
– doświadczenie w zakresie projektowania/nadzoru nad wykonaniem obiektów kubaturowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– list motywacyjny oraz CV;
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu),
– oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
– oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, 
al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
– oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
– osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 18 lipca 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  przez domofon) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
do 16:00
· Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny.

powrót