Laboratorium Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora  do  głównego specjalisty ds. inwestycji

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

 • Kodeksie pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • praca  przy komputerze pow. 4h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze

Główne obowiązki:

 • przygotowanie i realizacja działań integrujących mieszkańców dzielnic wokół działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich), z uwzględnieniem specyfiki każdego z nich. Praca w społeczności lokalnej, w celu zwiększenia sąsiedzkiego zaangażowania na rzecz kształtowania zrównoważonego środowiska zamieszkania,
 • przygotowywanie rozwiązań koncepcyjnych/projektowych oraz konkretnych rekomendacji
  in. na podstawie konsultacji (w tym dla inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach),
 • prowadzenie tzw. punktów konsultacyjnych rewitalizacji w poszczególnych dzielnicach,
 • diagnoza potrzeb różnych grup mieszkańców pod kątem konkretnych wytycznych projektowych/realizacyjnych dla działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich
  w poszczególnych dzielnicach),
 • analiza rozwiązań koncepcyjnych i projektowych dla inwestycji miejskich pod kątem najlepszego dopasowania do zdiagnozowanych potrzeb różnych grup użytkowników (m.in.
  w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, stosowanych rozwiązań architektonicznych),
 • opracowanie dokumentów operacyjnych i strategicznych dotyczących rewitalizacji i organizowania społeczności lokalnych w Gdyni, synteza diagnoz i badań,
 • bieżący monitoring działalności innych jednostek miejskich związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji,
 • przygotowanie i realizacja działań animujących mieszkańców dzielnicy w celu zwiększenia społecznego zaangażowania oraz kształtowania postaw społecznych,
 • przygotowanie i prowadzenie konsultacji z mieszkańcami odnośnie planowanych działań rewitalizacyjnych (w tym inwestycji miejskich w poszczególnych dzielnicach),
 • moderowanie spotkań, warsztatów, konferencji,
 • przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań,
 • prowadzenie współpracy z lokalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i społecznościami lokalnymi na rzecz rozwijania innowacji społecznych, w tym rewitalizacji.

Wykształcenie:

wyższe –  preferowane kierunki urbanistyka, planowanie przestrzenne, architektura

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office, AutoCAD,
 • znajomość specyfiki procesu rewitalizacji (min. ustawy o rewitalizacji z października 2015r.) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne/ duża samodzielność w wykonywanych zadaniach,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
 • komunikatywność, umiejętność nawiązywania relacji,
 • umiejętność działania pod presją czasu

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • doświadczenie w moderacji spotkań/ warsztatów np. projektowych,
 • znajomość pojęcia aktywizacji społeczności lokalnych,
 • znajomość narzędzi niezbędnych do aktywizowania społeczności lokalnych
 • doświadczenie w partycypacyjnym podejściu do projektowania oraz współpracy
  z interesariuszami przy realizacji inwestycji w której potrzeby użytkownika były diagnozowane i wdrażane,
 • wiedza na temat realizacji przedsięwzięć z dofinansowaniem UE,
 • znajomość oprogramowania typu GIS,
 • umiejętność współpracy z branżą budowlaną,
 • znajomość języka angielskiego,
 • obsługa programów graficznych,
 • otwartość na naukę i prace w dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • możliwość podjęcia zatrudnienia maksymalnie w ciągu 2 miesięcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV  oraz list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiadane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego
  w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia,
  al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy
  od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
 4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody
  w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
 6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej tj. w zakresie składanej aplikacji wynosi
  do 3 miesięcy a w zakresie listy osób ubiegających się o stanowisko wynosi 5 lat.
 7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
 9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902)”;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie
  w służbie cywilnej,
 • osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%.

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 25 lipca 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

 Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie rozmowy wstępnej i/lub testu
  • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
  • Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
  • Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście od ul. Derdowskiego ) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 • Dokumenty złożone drogą e – mailową nie będę rozpatrywane.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia zapytania o niekaralności.

powrót