LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ogłasza nabór na stanowisko: od inspektora do głównego specjalisty ds. badań i partycypacji 
w Dziale Diagnoz i Partycypacji

Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo), praca w systemie zmianowym w godz. 8.00–16.00; 10.00– 18.00

Warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami zawartymi w:

 • Kodeksie Pracy, ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Regulaminie Wynagradzania Pracowników LIS, Regulaminie Premiowania Pracowników LIS;
 • praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie, w budynku bez windy, na I piętrze.

Główne obowiązki:

 • praca nad rozwojem innowacji społecznych w Gdyni w obszarze partycypacji obywatelskiej oraz polityk miejskich i przedsięwzięć tworzonych w dialogu z mieszkańcami,
 • planowanie i realizacja procesów partycypacyjnych w mieście, w tym konsultacji społecznych o zasięgu dzielnicowym i ogólnomiejskim oraz budżetu obywatelskiego,
 • planowanie i prowadzenie procesów badawczych i ewaluacyjnych,
 • realizacja zadań mających na celu sieciowanie i integrowanie osób/instytucji/organizacji na rzecz rozwijania przedsięwzięć partycypacyjnych,
 • moderowanie spotkań tematycznych/debat/spotkań informacyjnych,
 • przygotowywanie i opracowywanie niezbędnych materiałów merytorycznych dotyczących prowadzonych działań partycypacyjnych i badawczych,
 • realizacja kampanii społecznych i innych form oddziaływania na społeczność,
 • współpraca z jednostkami miejskimi, radami dzielnic, lokalnymi aktywistami oraz innymi interesariuszami przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć partycypacyjnych oraz na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego,
 • przygotowywanie wniosków projektowych, prowadzenie sprawozdawczości realizowanych działań,
 • koordynacja pracy wolontariuszy, działaczy zaangażowanych w realizację działań partycypacyjnych.

Wykształcenie:

 • wyższe

Wymagania niezbędne:

 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 • doświadczenie w prowadzeniu procesów badawczych lub ewaluacyjnych i pisaniu raportów badawczych i/lub we wdrażaniu/aktywnym uczestnictwie w przedsięwzięciach z zakresu partycypacji obywatelskiej,
 • łatwość w komunikowaniu się z różnymi grupami odbiorców (przedstawicielami mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych),
 • swoboda w poruszaniu się w lokalnym środowisku – umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami/organizacjami oraz syntezowania wiedzy na temat ich działalności,
 • doświadczenie w moderowaniu spotkań z różnymi grupami odbiorców, działaniach z lokalną społecznością, sieciowaniu partnerów społecznych,
 • samodzielność na poziomie organizowania pracy i wykonywania zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność, terminowość i odpowiedzialność,
 • umiejętność angażowania się i identyfikowania z realizowanymi działaniami,
 • twórcze, pozbawione stereotypów spojrzenie na działania społeczne,
 • kreatywność, umiejętność generowania nieszablonowych rozwiązań,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się, również w języku angielskim,
 • umiejętność pracy z aplikacjami informatycznymi,
 • zdolność do szybkiego uczenia się,
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z partycypacją obywatelską na szczeblu lokalnym, w tym znajomość ogólnej logiki procesów konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
 • doświadczenie zawodowe zdobyte w różnych sektorach (administracji, w sektorze prawnym, w sektorze pozarządowym),
 • doświadczenie w działaniach nakierowanych na animowanie działań z mieszkańcami, grupami nieformalnymi, konkretnymi grupami odbiorców,
 • wiedza na temat specyfiki funkcjonowania miasta – otoczenia instytucji miejskich odpowiedzialnych za kreowanie i realizowanie polityk miejskich (zwłaszcza rad dzielnic, Rady Miasta, środowiska miejskich instytucji),
 • doświadczenie w pracy metodą projektową,

Możliwość podjęcia pracy od zaraz będzie dodatkowym atutem.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        list motywacyjny oraz CV;
·        kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe oraz 2 lata stażu pracy
·        oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
·        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
·        oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu realizacji procesu rekrutacji. Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych jest możliwy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 lub pod numerem 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. b) RODO.
4. Przysługuje mi prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
6. Okres przetwarzania moich danych osobowych przez Administratora wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb procesu rekrutacji.
9. Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 22¹ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. rok 2018 poz. 108 z póź. zm.) oraz art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 902).”;
·        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
·        osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo wraz z dokumentami przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu czerwcu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie  wynosił co najmniej 6%

Wszystkie w/w dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do dnia 16 lipca 2018 r. na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
Dokumenty złożone drogą e-mailową nie będę rozpatrywane.

Inne informacje:
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o godzinie  rozmowy wstępnej i/lub testu
• Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
• Za dzień złożenia dokumentów  uznaje się dzień dostarczenia dokumentów do Laboratorium Innowacji Społecznych.
• Dokumenty można składać w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku
w godzinach  od 8:00 do 16:00. ( I piętro, wejście  od ul. Derdowskiego) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 05 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00
do 16:00.

*W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

powrót