LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH

ogłasza nabór na stanowisko: od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych w  Dziale Inwestycji

Wymiar etatu:1 etat (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
– praca w budynku bez windy, na pierwszym piętrze, przy komputerze – powyżej 4h dziennie
– niektóre zadania mogą wymagać pracy poza stałymi godzinami (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00) i poza siedzibą firmy

Czym jest Laboratorium Innowacji Społecznych:
Laboratorium Innowacji Społecznych to jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni, która działa w Gdyni, na rzecz jej mieszkańców i mieszkanek. Zadaniem LIS jest wspieranie zrównoważonego rozwoju miasta, aby wszystkim mieszkańcom – bez względu na wiek, pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania bądź inne uwarunkowania – żyło się lepiej. Prowadzimy działania w ramach różnych programów, w tym m.in. Budżet Obywatelski, Sieć Domów Sąsiedzkich Przystań, Gminny Program Rewitalizacji, Wymiennikownia, Urban Lab. Więcej o LIS: www.lis.gdynia.pl

Czym zajmuje się Dział Inwestycji:
Realizujemy inwestycje związane z Gminnym Programem Rewitalizacji i inne inwestycje Gminy Miasta Gdyni związane z działalnością LIS i programami społecznymi miasta. Są to obiekty kubaturowe, przestrzenie publiczne, remonty mieszkań i innych budynków komunalnych oraz pojedyncze elementy małej architektury, a nawet wyposażenia wnętrz. Wypracowujemy, wdrażamy i upowszechniamy partycypacyjny model realizacji przedsięwzięć.

Główne obowiązki:

 • realizacja zadań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji,
 • opracowywanie wytycznych do projektowania i wykonania dla zlecanych zadań,
 • nadzór merytoryczny nad jakością wykonywanych dokumentacji projektowych, w tym sprawdzenie ich kompletności,
 • nadzór merytoryczny nad realizacją niektórych robót budowlanych (w zakresie kompetencji pracownika)
 • opracowywanie rozwiązań koncepcyjnych, przedprojektowych i projektowych dla wybranych zadań inwestycyjnych,
 • weryfikacja adekwatności oraz efektywności funkcjonalnej i kosztowej stosowanych rozwiązań na etapie projektowym, realizacyjnym i eksploatacyjnym,
 • współpraca z projektantami, nadzorem autorskim i inwestorskim na etapie realizacji poszczególnych zadań,
 • współpraca z ekipą remontową, nadzór nad poprawnością i jakością wykonywanych robót, uzgadnianie rozwiązań zamiennych,
 • współpraca z Działem Zamówień Publicznych przy opracowywaniu SIWZ i zapisów umowy dla postępowań w trybie PZP,
 • udział w procesach konsultacyjnych dotyczących projektów.

Wykształcenie:

 • wyższe – tytuł inżyniera na studiach o kierunku architektura

Wymagania niezbędne:

 • praktyczna znajomość zagadnień przepisów techniczno-budowlanych,
 • praktyczna znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego,
 • praktyczna znajomość zagadnień realizacji robót budowlanych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, AutoCAD,
 • doświadczenie zawodowe – udokumentowany udział w zaprojektowaniu przynajmniej 5 obiektów kat. IX-XVIII (wg załącznika do ustawy Prawo budowlane), o kubaturze ok. 1 500 m3 lub większej, wraz z zagospodarowaniem terenu.
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdyni na lata 2017-2026,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • dyspozycyjność,
 • asertywność, umiejętność skutecznego egzekwowania właściwych rozwiązań i wysokiej jakości usług od wykonawców,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie w pracę i identyfikowanie się z realizowanymi zadaniami,
 • sumienność, odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • znajomość zasad wyceny prac projektowych i kosztorysowania robót budowlanych
 • znajomość programu NORMA

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny

Prosimy o opatrzenie dokumentów klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*;

W miesiącu luty 2021 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  wynosił co najmniej 6%.

Dokumenty można składać do dnia 13 kwietnia 2021 r.

1/ w Laboratorium Innowacji Społecznych od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. (I piętro, wejście od ul. Derdowskiego)
2/pocztą tradycyjną na adres:
LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

z dopiskiem – „Rekrutacja na stanowisko – od podinspektora do głównego specjalisty w Sekcji Rozwiązań Projektowych w  Dziale Inwestycji w Laboratorium Innowacji Społecznych”

3/ przesyłając pocztą elektroniczną, w formie załączników na adres: rekrutacja@lis.gdynia.pl

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej i/lub testu.
 • Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.
 • Oferty, które wpłyną po określonym w ogłoszeniu terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 727 39 26 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia:
– „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny
– oryginałów CV, list motywacyjnego i kompletu oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji – opatrzonych własnoręcznym podpisem
– do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż, szkolenia.

** Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT
Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych:

 • listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 • za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl
 • za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

 • Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00

Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)  rekrutacji

DALSZE POWIERZENIE

Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art 221 § 1 Kodeksu Pracy, w związku z art., 6 ust 1 lit c RODO oraz w przypadkach, w których podano dobrowolnie większy zakres danych i zamieszczono klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych: art., 6 ust 1 lit a RODO

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do:

 • Skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji na przedmiotowe stanowisko.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH
Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
 4. żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)Nie posiada Pani/Pan prawa do:
 1. żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres 3 miesięcyOgraniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:
 1. żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. I. z 202 r. poz. 164)
 2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy zgodnie z przepisami prawa oraz Instrukcją Kancelaryjną Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

powrót